Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý nuôi trồng thuỷ sản năm 2018

Ngày 05/12/2017, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 21/CT-UBND về  việc tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý nuôi trồng thuỷ sản năm 2018 trên địa bàn tỉnh.

1 nuoi tom the

Ảnh minh họa

Nhằm kiểm soát dịch bệnh và phát triển nuôi trồng thủy sản theo hướng bền vững, giành thắng lợi trong vụ nuôi năm 2018; UBND tỉnh yêu cầu các tổ chức và cá nhân làm nghề nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh nghiêm túc chấp hành nuôi trồng thủy sản theo đúng quy hoạch; thực hiện đúng Lịch thời vụ nuôi tôm nước lợ năm 2018 do Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành; không sử dụng hoá chất, kháng sinh trong danh mục cấm sử dụng của Bộ Nông nghiệp và PTNT; Phòng Nông nghiệp và PTNT, Phòng Kinh tế các huyện, thành phố thị xã ven biển tuân thủ, triển khai thực hiện các công văn hướng dẫn biện pháp kỹ thuật về phòng chống dịch bệnh cho tôm nuôi do ngành Nông nghiệp và PTNT ban hành. Khuyến khích người dân nuôi trồng thủy sản an toàn sinh học theo hướng VietGAP; Các cơ sở sản xuất giống thủy sản trên địa bàn tỉnh phải thực hiện nghiêm túc các quy định tại Thông tư số 26/2013/TT-BNNPTNT ngày 22/5/2013 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về Quản lý giống thủy sản; Thông tư số 11/2014/TT-BNNPTNT ngày 01/4/2014 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc Sửa đổi, bổ sung Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư số 26/2013/TT-BNNPTNT ngày 22/5/2013 của Bộ Nông nghiệp và PTNT và Thông tư số 26/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT Quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản. Giống thủy sản trước khi lưu thông phải thực hiện kiểm dịch, xét nghiệm theo quy định. Tiến hành thải bỏ tôm bố mẹ sau chu kỳ sản xuất theo quy định dưới sự giám sát của Chi cục Thủy sản. Tôm thẻ chân trắng (Penaeus vannamei) bố mẹ nhập khẩu phải làm thủ tục kiểm dịch qua cửa khẩu, nuôi cách ly theo quy định và phải khai báo với Chi cục Chăn nuôi và Thú y; Các cơ sở kinh doanh vật tư nông nghiệp phải chấp hành tốt các quy định của Nghị định số 39/2017/NĐ-CP ngày 04/4/2017 của Chính phủ về việc Quản lý thức ăn chăn nuôi thủy sản; Nghị định số 100/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 39/2017/NĐ-CP ngày 04/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý thức ăn chăn nuôi thủy sản; Thông tư số 13/2016/TT-BNNPTNT ngày 02/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định về quản lý thuốc thú y. Không kinh doanh hoá chất, thuốc thú y thủy sản, chế phẩm xử lý cải tạo môi trường, kháng sinh cấm theo quy định của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

Yêu cầu Sở Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo hướng dẫn thực hiện lịch thời vụ nuôi tôm nước lợ năm 2018, hướng dẫn các quy trình kỹ thuật nuôi tôm mới. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, quản lý chất lượng tôm giống, tôm nuôi thương phẩm. Hướng dẫn, chuyển giao những tiến bộ kỹ thuật mới; đa dạng hóa đối tượng nuôi trồng và nhân rộng các mô hình nuôi trồng thủy sản có hiệu quả. Kiểm tra xử lý nghiêm các vi phạm trong nuôi trồng thủy sản; Kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm trong nuôi trồng thủy sản. Theo dõi, hỗ trợ, kiểm tra, giám sát, thẩm định kỹ thuật các dự án của cá nhân, tổ chức đầu tư vào khu sản xuất thủy sản ứng dụng công nghệ cao của tỉnh. Tham mưu cho các cấp, các ngành về quản lý quy hoạch, đầu tư lĩnh vực nuôi trồng thủy sản theo Quy hoạch tổng thể phát triển thủy sản tỉnh Bình Định đến năm 2020 và tầm nhìn 2030 đã được phê duyệt tại Quyết định số 2327/QĐ-UBND ngày 30/6/2015 của UBND tỉnh. Tổ chức giám sát dịch bệnh trên địa bàn tỉnh, đẩy mạnh công tác kiểm dịch, kiểm soát vận chuyển giống thủy sản theo quy định.

Giao UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT và các ngành liên quan xây dựng kế hoạch nuôi trồng thuỷ sản tại địa phương; hướng dẫn và giám sát người nuôi tôm thực hiện nghiêm túc lịch thời vụ, kỹ thuật nuôi tôm và các quy định về biện pháp phòng, chống dịch bệnh tôm. Quản lý, kiểm tra việc triển khai các dự án nuôi trồng thủy sản trên địa bàn theo đúng quy hoạch. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT, các địa phương tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn người nuôi giải pháp xử lý nước thải, chất thải rắn, khai thác và sử dụng nước ngầm phục vụ nuôi trồng thủy sản một cách hợp lý; kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm về xử lý nước thải, chất thải rắn, khai thác nước ngầm trái phép.

Yêu cầu Báo Bình Định, Đài Phát Thanh và Truyền hình Bình Định tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến lịch thời vụ nuôi tôm, kết quả quan trắc môi trường nước vùng nuôi, các chủ trương và giải pháp phát triển nuôi trồng thủy sản bền vững trên các phương tiện thông tin đại chúng. Đề nghị Hội Nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh, Hiệp Hội thủy sản tỉnh tăng cường phối hợp với chính quyền các cấp thường xuyên tuyên truyền, giáo dục và vận động hội viên, đoàn viên thực hiện các quy định về nuôi trồng thủy sản bền vững, bảo vệ môi trường nuôi của cộng đồng.

TL

VP UBND tỉnh