Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Tăng cường công tác bảo vệ môi trường nông thôn trên địa bàn tỉnh

Ngày 20/07/2017, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 12/CT-UBND về việc tăng cường công tác bảo vệ môi trường nông thôn trên địa bàn tỉnh.

moi truong nt

Ảnh minh họa

Nhằm giảm thiểu tình trạng ô nhiễm môi trường, tăng cường công tác bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất nông nghiệp và nông thôn trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ môi trường đối với hoạt động sản xuất nông nghiệp và nông thôn. Định hướng công tác tuyên truyền, hướng dẫn về bảo vệ môi trường trong nông nghiệp, nông thôn đạt được mục tiêu của tiêu chí môi trường trong chương trình xây dựng nông thôn mới. Triển khai quan trắc chất lượng môi trường tại các khu vực có hoạt động chăn nuôi tập trung, các bãi rác tạm và các vùng canh tác nông nghiệp lớn của tỉnh để đánh giá hiện trạng và đề xuất các giải pháp phòng ngừa, xử lý ô nhiễm môi trường.

Yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tăng cường công tác tuyên truyền, vận động để nâng cao nhận thức, ý thức của người dân về trách nhiệm bảo vệ môi trường và trách nhiệm tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường trong sản xuất nông nghiệp. Tăng cường hướng dẫn, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về quản lý chất thải rắn sinh hoạt nông thôn; gắn công tác tuyên truyền bảo vệ môi trường trong sản xuất nông nghiệp, nông thôn với công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Phối hợp với các ngành liên quan hướng dẫn UBND cấp huyện, UBND cấp xã quy hoạch các điểm thu gom, trung chuyển rác thải gắn với quy hoạch xây dựng nông thôn mới tại các xã. Giao Sở Khoa học và Công nghệ tăng cường công tác tuyên truyền, giới thiệu các mô hình, công nghệ xử lý môi trường mới và hiệu quả trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp và nông thôn. Tạo điều kiện thuận lợi, hướng dẫn, hỗ trợ cho các địa phương trong việc chuyển giao công nghệ mới thân thiện với môi trường trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp và nông thôn. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan đề xuất UBND tỉnh bố trí vốn đầu tư cho các dự án xử lý chất thải rắn sinh hoạt, xử lý chất thải trong sản xuất nông nghiệp ở nông thôn dựa trên Quy hoạch, Kế hoạch quản lý chất thải rắn đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương lập danh mục dự án trong lĩnh vực quản lý, xử lý chất thải rắn sinh hoạt, lĩnh vực quản lý, xử lý chất thải trong sản xuất nông nghiệp ở nông thôn để kêu gọi đầu tư. Giao Sở Tài chính tham mưu, đề xuất UBND tỉnh phân bổ ngân sách phù hợpđể các địa phương tổ chức thực hiện công tác bảo vệ môi trường trong sản xuất nông nghiệp và nông thôn; trong đó, chú trọng thực hiện công tác thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt;đồng thời bố trí kinh phí để các địa phương thực hiện ứng phó, khắc phục sự cố môi trường sau thiên tai.

Yêu cầu Công an tỉnh chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn và xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất nông nghiệp và địa bàn khu vực nông thôn theo thẩm quyền. Giao Đài phát thanh các địa phương, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Bình Định phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường và các địa phương để tổ chức tuyên truyền thường xuyên bằng nhiều hình thức nhằm nâng cao nhận thức của nhân dân và các tổ chức, cá nhân liên quan thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất nông nghiệp và đời sốngnông thôn. Lồng ghép các nội dung tuyên truyền này trong nội dung tuyên truyền về Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh,HộiNông dân tỉnh, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnhtăng cường phối hợp với các ban ngành liên quan và chính quyền các cấp thường xuyên tuyên truyền, giáo dục và vận động hội viên, đoàn viên, người dân thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất nông nghiệp và nông thôn. UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung chỉ đạo, triển khai tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất nông nghiệp, đặc biệt trong lĩnh vực quản lý BVTV, công tác thu gom bao bì thuốc BVTV sau sử dụng, công tác xử lý chất thải và tiêu hủy xác gia súc, gia cầm trong chăn nuôi theo đúng quy định.Gắn công tác tuyên truyền bảo vệ môi trường trong sản xuất nông nghiệp, nông thôn với công tác triển khai thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới.

TL

VP UBND tỉnh