Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Quản lý xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn tỉnh Bình Định

Ngày 05/06/2017, UBND tinh ban hành văn bản số 2777/UBND-NC về việc quản lý xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn tỉnh Bình Định.

1 huong uoc

Ảnh minh họa

Để nâng cao hiệu quả xây dựng và thực hiện thống nhất hương ước, quy ước trên địa bàn tỉnh Bình Định, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Tư pháp thực hiện rà soát các văn bản, quy định pháp luật của tỉnh về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước. Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao giúp UBND tỉnh tổ chức kiểm tra công tác xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn một số huyện, thị xã, thành phố. Tổng hợp báo cáo kết quảrà soát, kiểm tra việc xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn tỉnh trong Báo cáo công tác phổ biến, giáo dục pháp luật định kỳ 6 tháng và năm của UBND tỉnh để báo cáo Bộ Tư pháp, Thủ tướng Chính phủ. Chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ cho Phòng Tư pháp thực hiện nhiệm vụ tham mưu cho UBND các huyện, thị xã, thành phố phê duyệt hương ước, quy ước.

Giao Sở Văn hóa và Thể thao chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ cho Phòng Văn hoá - Thông tin thực hiện nhiệm vụ tham mưu cho UBND các huyện, thị xã, thành phố phê duyệt hương ước, quy ước. Phối hợp với Sở Tư pháp giúp UBND tỉnh kiểm tra công tác xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn một số huyện, thị xã, thành phố. Giao UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức rà soát, kiểm tra việc xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn; chấn chỉnh, rút kinh nghiệm, xử lý hương ước, quy ước có nội dung vi phạm pháp luật, trái đạo đức và thuần phong mỹ tục; hướng dẫn sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc tạm đình chỉ thi hành các nội dung vi phạm, bảo đảm tínhhợp pháp, thống nhất, phát huy vai trò của hương ước, quy ước trong quản lý nhà nướctại cộng đồng dân cư và thực hiện dân chủ ở cơ sở. Báo cáo kết quả rà soát, kiểm tra việc xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn cho UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp) trong Báo cáo công tác phổ biến, giáo dục pháp luật định kỳ 6 tháng và năm của UBND huyện, thị xã, thành phố. Chú trọng công tác thẩm định hương ước, quy ước để bảo đảm chất lượng, đúng trình tự, thủ tục và quy định của pháp luật, phù hợp với tinh thần bảo vệ quyền con người, quyền công dân của Hiến pháp năm 2013, phù hợp với thuần phong mỹ tục, quy định về nếp sống văn hóa. Nội dung hương ước, quy ước cần gắn với đặc thù văn hóa, phong tục tập quán ở từng địa bàn. 

Hiện nay, các Bộ, ngành Trung ương đang nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện thể chế, chính sách về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước, vì vậy, đối với các nội dung còn có quy định mâu thuẫn, không thống nhất trong các văn bản như điều kiện tổ chức Hội nghị cử tri, Hội nghị hộ gia đình để thông qua hương ước, quy ước; điều kiện thông qua hương ước, quy ước; thời hạn, thẩm quyền công nhận/phê duyệt hương ước, quy ước; sử dụng từ “công nhận” hay “phê duyệt” hương ước, quy ước,… các địa phương thực hiện đúng nguyên tắc về áp dụng văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực pháp lý cao hơn trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật có quy định khác nhau về cùng một vấn đề theo Khoản 2 Điều 156 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015. 

Thùy Trang

VP UBND tỉnh