Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Kế hoạch triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn tỉnh

Ngày 11/01/2018, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 01/KH-UBND về việc triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn tỉnh

Mục đích quán triệt đầy đủ, kịp thời tinh thần, nội dung cơ bản của Luật Căn cước công dân, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Căn cước công dân, Chỉ thị số 07 đến tất cả cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ và nhân dân trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; nhất là đội ngũ cán bộ trực tiếp thực hiện công tác xây dựng, quản lý và khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; xác định trách nhiệm và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc tổ chức triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Nâng cao vai trò, trách nhiệm, tính chủ động của các cấp, các ngành đảm bảo thực hiện Dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư kịp thời, thống nhất, đúng tiến độ.

dan cu

Ảnh minh họa

Yêu cầu thực hiện nghiêm túc, đúng tiến độ, đạt hiệu quả các nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ phân công tại Chỉ thị số 07; thống nhất trong chỉ đạo, điều hành các sở, ngành liên quan trong quá trình triển khai thực hiện; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện Dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; tăng cường sự phối hợp giữa các sở, ngành, UBND cáchuyện, thị xã, thành phố trong việc thu thập, cập nhật thông tin dân cư, chuyển đổi dữ liệu dân cư, triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn tỉnh.

Giao các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nội dung trong việc xây dựng, quản lý, khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư quy định tại Luật Căn cước công dân, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Căn cước công dân, Quyết định số 896/QĐ-TTg ngày 08/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013-2020, Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 13/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường phối hợp triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về xây dựng, quản lý và khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân. Trong đó, tập trung tuyên truyền, phổ biến về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; quyền và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc cung cấp, cập nhật và khai thác các thông tin về dân cư. Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu có liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013-2020 tại các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Tiến hành rà soát các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản liên quan khác để sửa đổi, bãi bỏ hoặc kiến nghị sửa đổi, bãi bỏ những nội dung không còn phù hợp với quy định về cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Kiện toàn tổ chức, bố trí cán bộ có năng lực, trình độ chuyên môn làm công tác xây dựng, quản lý và khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, nghiệp vụ thu thập thông tin dân cư cho đội ngũ cán bộ làm công tác thu thập, cập nhật thông tin dân cư, xây dựng, quản lý và khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư tại địa phương. Triển khai công tác thu thập thông tin dân cư trên địa bàn tỉnh. Triển khai hạ tầng kỹ thuật, bảo đảm nguồn nhân lực, kinh phí triển khai và các điều kiện cần thiết khác phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn. Tổ chức quản lý, vận hành và khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; đề xuất lộ trình kết nối, chia sẻ, khai thác thông tin dân cư giữa cơ sở dữ liệu chuyên ngành và cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ngành liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phốcăn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao có trách nhiệm xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng tiến độ và đạt hiệu quả. Giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc thực hiện Kế hoạch này. Định kỳ hoặc đột xuất tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo Bộ Công an, Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định.

TL

VP UBND tỉnh