Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên”

Ngày 06/4/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1153/QĐ-UBND về việc thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên” năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bình Định.

giao duc ttn

Ảnh minh họa

Mục đích là thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, chất lượng và hiệu quả các nhiệm vụ theo tiến độ đề ra tại Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên giai đoạn 2010-2015” đến năm 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 288/QĐ-BTP ngày 21/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Kế hoạch tiếp tục thực hiện Đề án giai đoạn 2017 - 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 2062/QĐ-UBND ngày 08/6/2017 của UBND tỉnh Bình Định; nắm bắt, đánh giá đúng nhu cầu, tiếp tục đổi mới nội dung, xây dựng các mô hình điểm, nhân rộng, đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) hiệu quả cho từng nhóm đối tượng thanh, thiếu niên; huy động các nguồn lực xã hội tham gia công tác PBGDPL cho thanh, thiếu niên; đề cao trách nhiệm tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật của thanh, thiếu niên.

Yêu cầu bám sát nội dung triển khai thực hiện Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bình Định; xác định rõ nội dung hoạt động, tiến độ thực hiện, đảm bảo yêu cầu, chất lượng, không trùng lắp; phân công cụ thể trách nhiệm của cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp; bảo đảm khả thi, có trọng tâm, trọng điểm; sử dụng nguồn lực tiết kiệm, hiệu quả; xác định rõ đối tượng cần ưu tiên PBGDPL, tập trung các nhiệm vụ PBGDPL cho thanh, thiếu niên đặc thù theo quy định của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và triển khai kết hợp, lồng ghép với các chương trình, đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật.

Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đề án đảm bảo tiến độ, chất lượng. Các sở, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm tổng hợpkết quả thực hiện Kế hoạch này, định kỳ gửi báo cáo 6 tháng (trước ngày 15/5/2018) và báo cáo năm 2018 (trước ngày 15/11/2018) về UBND tỉnh trong Báo cáo kết quả công tác PBGDPL để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Tư pháp.

TL

VP UBND tỉnh