Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh

Ngày 03/11/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3981/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh.

1 binh dang gioi Copy

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ được tổ chức tại Bình Định từ ngày 11 đến ngày 13/10/2016 (Ảnh minh họa).

Mục tiêu của Kế hoạch là giảm khoảng cách giới và nâng cao vị thế của phụ nữ trong một số lĩnh vực, ngành, vùng, địa phương có bất bình đẳng giới hoặc có nguy cơ bất bình đẳng giới cao, góp phần thực hiện thành công Chiến lượcquốcgiavềbình đẳng giới giai đoạn 2011 – 2020. Cụ thể100% cán bộ làm công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ, cán bộ hoạch định chính sách các cấp, đội ngũ cộng tác viên về bình đẳng giới được tập huấn cập nhật kiến thức bình đẳng giới;80% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, sỹ quan, hạ sỹ quan, chiến sỹ, người trong lực lượng vũ trang và sinh viên, học sinh các cấp; 50%-60% người dân ở các cụm dân cư được truyền thông nâng cao nhận thức về bình đẳng giới;Phấn đấu 100% nữ đại biểu dân cử, nữ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, nữ cán bộ trong diện quy hoạch (từ cấp phòng trở lên) được trang bị kiến thức về bình đẳng giới và kỹ năng quản lý, lãnh đạo;Phấn đấu 100% người có nhu cầu hỗ trợ về bình đẳng giới được tiếp cận ít nhất một dịch vụ tư vấn, hỗ trợ bình đẳng giới.

Đối tượng là các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội,tổ chứcxã hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh tế, đơn vị sự nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân, gia đình và các tầng lớp nhân dân trên phạm vi toàn tỉnh.

Giao  Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch trên phạm vi toàn tỉnh. Giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Lao động-Thương binh và Xã hội và các cơ quan liên quan xây dựng cơ chế phối hợp trong việc thực hiện lồng ghép vấn đề bình đẳng giớitrongxây dựng văn bản quy phạm pháp luật; quy định việc lồng ghép vấn đềbình đẳng giới trong công tác truyền thông, phổ biến và giáo dục pháp luật. Giao Sở Nội vụ phối hợp với Sở Lao động-Thương binh và Xã hội và các cơ quan liên quan ban hành, hướng dẫn và tổ chức thực hiện quy định về quy hoạch, tạo nguồn cán bộ nữ, tỷ lệ nữ để bổnhiệm các chức danh trong các cơ quan nhà nước; thực hiện việc lồng ghép kiến thức về giới và bình đẳng giới trong đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cân đối, bố trí vốn đầu tư phát triển để thực hiện Kế hoạch theo quy định của pháp luật. giaoSở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Lao động-Thương binh và Xã hội và các cơ quan liên quan bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch trong dự toán ngân sách hàng năm của các cơ quan và địa phương theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước; thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện Kế hoạch. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan liên quan hướng dẫn,chỉ đạocơ quan thông tin, báo chí đẩy mạnh và đổi mới các hoạt động truyền thông, giáodục về chủ trương, chính sách, pháp luật về bình đẳng giới; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các hoạt động thông tin, báo chí, xuất bản có nội dung định kiến giới.

Giao Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan liên quan tăng cường quản lý các sản phẩm văn hóa, hoạt động giải trí bảo đảm không mang định kiến giới; tổ chức nghiên cứu, đề xuất nhằm nâng cao vai trò của gia đình trong việc thực hiện bình đẳng giới. Phối hợpvớiSở Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan, tổ chức và các địa phương tổ chức thực hiện “Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới”. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bình đẳng giới cho học sinh, sinh viên và cán bộ, công chức, viên chức thuộc ngành mình quản lý, đào tạo báo cáo viên bình đẳng giới trong ngành giáo dục; chủ trì, quản lý và tổ chức thực hiện các hoạt động đã được phân công trong Kế hoạch theo quy định. Giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan liên quan tăng cường triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học về bình đẳng giới. Giao BanDân tộc tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan liên quan tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, chính sách, pháp luật về bình đẳng giới cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh; góp phần nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ cấp xã, các già làng, trưởng làng và người có uy tín ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số về bình đẳng giới;tổ chứcthực hiện chính sách đặc thù hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới tại vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng đặc biệt khó khăn; vận động đồng bào dân tộc thiểu số phát huy các phong tục, tập quán và truyền thống tốt đẹp của dân tộc phù hợp với mục tiêu bình đẳng giới.

Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định, Báo Bình Định phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan liên quan tăng cường công tác thông tin tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh về bình đẳng giới.Các sở, ban, ngành được giao thực hiện các mô hình, dự án xây dựng kế hoạch, dự toán kinh phí thực hiện sát thực tế, gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét phê duyệt; đồng thời có trách nhiệm xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch hằng năm để thực hiện các nhiệm vụ được giao; hướng dẫn các huyện, thị xã, thành phố lồng ghép các hoạt động của đơn vị mình với việc thực hiện các mục tiêu của Kế hoạch; định kỳ báo cáo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về kết quả thực hiện để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội.Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động 05 năm và hàng năm về bình đẳng giới phù hợp với Kế hoạch này và các văn bản hướng dẫn của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các sở ngành liên quan phù hợp với Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong cùng thời kỳ; lồng ghép việc thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này với các chương trình khác có liên quan trên địa bàn; đẩy mạnh phối hợp liên ngành trong việc thực hiện hoạt động bình đẳng giới; bố trí ngân sách địa phương, nhân lực để thực hiện Kế hoạch tại địa phương; thường xuyên kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch tại địa phương; định kỳ báo cáo tình hình kết quả thực hiện cho Sở Lao động-Thương binh và Xã hội để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội.

Đề nghị Cục Thống kê tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan liên quan triển khai thực hiện rà soát các chỉ tiêu củabộ chỉ tiêu thống kê phát triển giới theo hướng dẫn của Tổng Cục Thống kê.Đề nghịỦy ban Mặttrận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Tỉnh đoàn và các cơ quan liên quan trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, tham gia tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động của Kế hoạch; đẩy mạnh công tác truyền thông, giáo dụcvềbình đẳng giới trong tổ chức, hội, đoàn thể, tham gia giám sát thực hiện Kế hoạch.

Thùy Trang

VP UBND tỉnh