Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Ban hành Kế hoạch tổ chức Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động tỉnh Bình Định lần thứ 01, năm 2017

Ngày 10/03/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 784/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch tổ chức Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động tỉnh Bình Định lần thứ 01, năm 2017

1 thuc pham

Ảnh minh họa

Theo đó, mục đích của Kế hoạch là nhằm nâng cao nhận thức và sự tuân thủ pháp luật về ATVSLĐ, thực thi có hiệu quả Luật An toàn vệ sinh lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành. Đẩy mạnh thực hiện công tác huấn luyện ATVSLĐ trong các cơ sở sản xuất kinh doanh; cải thiện điều kiện làm việc, chăm sóc sức khỏe người lao động; chủ động phòng ngừa, giảm ô nhiễm môi trường lao động, hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Yêu cầu tổ chức các hoạt động đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tránh phô trương hình thức, huy động được sự tham gia, phối hợp của các cấp, các ngành, các tổ chức, doanh nghiệp và người lao động. Quan tâm, chú trọng mở rộng triển khai các hoạt động trong Tháng hành động tới các cấp huyện, xã, trong cả khu vực có quan hệ lao động và không có quan hệ lao động tại địa phương.

Tháng hành động về ATVSLĐ lần thứ 01, năm 2017 được tổ chức từ ngày 01 đến ngày 30 tháng 5 năm 2017 trên phạm vi toàn tỉnh với Chủ đề phát động “Thúc đẩy công tác huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động để phòng ngừa các tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp”.

Giao Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan; các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, các hợp tác xã, tổ chức triển khai thực hiện.

TL

VP UBND tỉnh