Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Kế hoạch đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2018

Ngày 5/4/2018, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch 44/KH-BCĐ về công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bình Định.

hang gia

Ảnh minh họa

Mục đích tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của cán bộ, công chức và nhân dân về những nguy hại của buôn lậu, gian lận thương mại và sản xuất kinh doanh hàng giả đối với kinh tế - xã hội, an ninh trật tự, an toàn của cộng đồng, sức khỏe của người dân; phát huy sức mạnh tổng hợp của các lực lượng chức năng, tổ chức và công dân, tạo sự chuyển biến căn bản về đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Bình Định; góp phần ổn định và thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tăng thu ngân sách, bảo đảm an ninh, trật tự, bảo vệ quyền lợi của người dân.

Yêu cầu thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 40/KH-UBND ngày 21/9/2015 của UBND tỉnh về triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết 41/NQ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia về công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh; các cơ quan, ngành thành viên Ban chỉ đạo của tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức quán triệt và thực hiện tốt các quy định của pháp luật, các ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia về đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; xác định công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố; gắn trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị với kết quả thực hiện nhiệm vụ đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; loại bỏ những cán bộ, công chức tha hóa, biến chất lợi dụng chức vụ, quyền hạn để bảo kê, tiếp tay cho buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả hoặc vì lợi ích cục bộ đã làm ngơ, buông lỏng quản lý, nể nang, bao che, xử lý vi phạm không khách quan, nghiêm minh; đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật, vận động các tổ chức, cá nhân hoạt động thương mại trên thị trường tham gia công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và thực hiện cam kết không kinh doanh hàng giả, hàng lậu, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng không đảm bảo chất lượng, không đảm bảo an toàn thực phẩm, tạo ra sự đồng thuận trong toàn xã hội, đồng thời vận động nhân dân cùng phối hợp với các lực lượng chức năng tích cực trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, yêu cầu các sở, ban, ngành, thành viên Ban Chỉ đạo 389 tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng Kế hoạch chi tiết của đơn vị mình và tổ chức triển khai thực hiện công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2018 đảm bảo thiết thực hiệu quả; thường xuyên tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện, báo cáo UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh theo quy định. Giao Chi cục Quản lý thị trường theo dõi, đôn đốc các đơn vị thực hiện Kế hoạch này. Tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo 389 quốc gia theo quy định./.

TL

VP UBND tỉnh