Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Triển khai công tác Hội nhập kinh tế quốc tế tỉnh Bình Định năm 2018

Ngày 9/4/2018, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch 20/KH-UBND về việc triển khai công tác Hội nhập kinh tế quốc tế tỉnh Bình Định năm 2018.

ktqt1

Ảnh minh họa

Mục đích thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 49/NQ-CP ngày 10/7/2014 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa X về một số chủ trương, chính sách lớn để nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững khi Việt Nam là thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO). Công tác hội nhập kinh tế quốc tế phải có sự phối hợp chặt chẽ thường xuyên, liên tục giữa địa phương và Trung ương; giữa các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố; giữa các cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp nhằm khai thác lợi thế, khắc phục hạn chế, khó khăn để tận dụng cơ hội và giảm thiểu thách thức, bảo đảm tính thực chất, hiệu quả, nhằm thúc đẩy tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế của tỉnh nói riêng và cả nước nói chung.

Nội dung và nhiệm vụ cụ thể: ban hành cơ chế, chính sách và cải cách thủ tục hành chính; nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển sản phẩm doanh nghiệp; phát triển đồng bộ các yếu tố của nền kinh tế thị trường; hiện đại hóa nông nghiệp và phát triển nông thôn; bảo vệ tài nguyên, môi trường và phát triển bền vững, bảo đảm an sinh xã hội và an ninh quốc phòng; đào tạo, phát triển và sử dụng nguồn nhân lực;tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền; nâng cao chất lượng, hiệu quảhoạt động hệ thống đầu mối hội nhập kinh tế quốc tế.

Giao Sở Công Thương, Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo thực hiện hội nhập kinh tế quốc tế tỉnh có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc các sở, ban ngành liên quan và các địa phương triển khai thực hiện công tác hội nhập kinh tế quốc tế theo lĩnh vực và địa bàn được phân công; tổng hợp những vướng mắc, đề xuất UBND tỉnh các giải pháp nhằm thực hiện tốt công tác hội nhập kinh tế quốc tế;định kỳ 6 tháng, 1 năm báo cáo tình hình triển khai công tác hội nhập kinh tế quốc tế cho UBND tỉnh và Ban chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế; xây dựng kế hoạch dự toán kinh phí hoạt động của Ban chỉ đạo hội nhập kinh tế quốc tế tỉnh gửi Sở Tài chính xem xét trình UBND tỉnh. Bên cạnh đó, các sở, ban ngành liên quan, thành viên Ban chỉ đạo thực hiện Hội nhập kinh tế quốc tế tỉnh có trách nhiệm phối hợp tổ chức thực hiện các nội dung công việc liên quan đến hội nhập kinh tế quốc tế theo lĩnh vực do ngành mình phụ trách; định kỳ 6 tháng, 1 năm gửi báo cáo kết quả triển khai công tác hội nhập kinh tế quốc tế về Sở Công Thương, Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo thực hiện hội nhập kinh tế quốc tế tỉnh để tổng hợp báo cáo theo quy định. Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh cần sửa đổi, bổ sung, các sở, ngành phản ánh về Sở Công Thương để tổng hợp, báo cáo đề xuất UBND tỉnh./.

TL

VP UBND tỉnh