Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2016-2020, trên địa bàn tỉnh

Ngày 20/03/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 881/QĐ-UBND về việc ban hành kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2016-2020, trên địa bàn tỉnh.

1 nong thon moi

Ảnh minh họa

Mục tiêu tổng quát là xây dựng nông thôn mới để nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân; có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội phù hợp; cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn phát triển nông nghiệp với công nghiệp, dịch vụ; gắn phát triển nông thôn với đô thị; xã hội nông thôn dân chủ, bình đẳng, ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc; môi trường sinh thái được bảo vệ; quốc phòng và an ninh, trật tự được giữ vững.

Mục tiêu cụ thể phấn đấu đến năm 2020 có 76 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 62,3%; thành phố Quy Nhơn, thị xã An Nhơn hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, các huyện: Hoài Nhơn, Tuy Phước đạt chuẩn nông thôn mới; bình quân đạt 16,7 tiêu chí/xã trên địa bàn tỉnh; cơ bản hoàn thành các công trình thiết yếu đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất và đời sống của cư dân nông thôn: giao thông, điện, nước sinh hoạt, trường học, trạm y tế xã; nâng cao chất lượng cuộc sống của cư dân nông thôn; tạo nhiều mô hình sản xuất gắn với việc làm ổn định cho nhân dân, đến năm 2020 thu nhập tăng ít nhất 1,8 lần so với năm 2015.

Giao Bộ phận giúp việc Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tỉnh, chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này trên địa bàn tỉnh.

TL

VP UBND tỉnh