Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác thu, nộp ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định

Ngày 14/6/2017, UBND tinh ban hành Quyết định số 2116/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp trong công tácthu, nộp ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định.

1 tai chinh ngan sach

Ảnh minh họa

Theo đó, Quy chế này quy định về mục đích, nguyên tắc, phương thức, nội dung phối hợp công tác và trao đổi thông tin giữa cơ quan tài chính, thuế, hải quan vớicác cơ quan liên quan và quy định trách nhiệm phối hợp của từng cơ quan trong công tác quản lý thu, nộp ngân sách nhà nước (NSNN) trên địa bàn tỉnh.

Đối tượng áp dụng: Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Cục Thuế, Cục Hải quan, Kho bạc Nhà nước, Công an tỉnh, các Chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án, Ngân hàng nhà nước Chi nhánh tỉnh, Chi nhánh Ngân hàng Phát triển, các Ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

Mục đích tăng cường trách nhiệm phối hợp giữa các cấp, các ngành trong công tác quản lý thu, nộp NSNN trên địa bàn tỉnh nhằm đảm bảo triển khai có hiệu quả Luật Ngân sách Nhà nước, Luật Quản lý thuế, các luật có liên quan và các văn bản hướng dẫn thi hành; đảm bảo thu đúng, thu đủ và nộp kịp thời các khoản thuế, phí, lệ phí và thu khác vào NSNN; Rà soát, thu hồi các khoản nợ đọng tiền thuế của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân. Triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện phápvề chống thất thu thuế, truy thu thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp, tiền thuế trốn lậuvà xử lý nghiêm các trường hợpcố tình không chấp hành nghĩa vụ của người nộp thuế theo quy định pháp luật về quản lý thuế.

Nguyên tắc phối hợp: Đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành; Việc phối hợp phải được thực hiện thường xuyên, liên tục hoặc đột xuất theo yêu cầu công việc giữa các Sở, Ban, ngành và UBND huyện, thị xã, thành phố; Việc phối hợp không làm ảnh hưởng đến việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan theo quy định pháp luật. Đảm bảo sự quản lý nhà nước được thống nhất trên các ngành, lĩnh vực, địa bàn và tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước; Các cơ quan chức năng liên quan có trách nhiệm chuẩn bị đầy đủ các nội dung, tài liệu cần thiết và phối hợp giải quyết kịp thời các thủ tục hành chính trong phạm vi thời gian quy định đối với loại thủ tục hành chính đó theo cơ chế “một cửa, một cửa liên thông”; Những vướng mắc phát sinhtrong quá trìnhphối hợp công tác phải được bàn bạc để thống nhất phương án giải quyết. Trường hợp không thống nhất được phương án giải quyết thì báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo xử lý; Việc phối hợp xử lý các hành vi vi phạm củangườinộp thuế, thuộc thẩm quyền xử lý của Sở, Ban,ngành nào thì phải chuyển hồ sơ về cơ quan đó để xử lý. Kết quả xử lýphảiđược thông báo cho các cơ quan có liên quanđượcbiết và báo cáo cho UBND tỉnh để theo dõi, chỉ đạo; Nội dung thông tin trao đổi và phối hợp công tác giữa các cơ quan được quản lý theo quy định của pháp luật về công khai thông tin và pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước; chỉ được sử dụng thông tin chuyên môn phục vụ trong công tác quản lý thu, nộp NSNN trên địa bàn tỉnh.

 Các cơ quan chức năng, tổ chức, cá nhân có liên quan vàUBNDcác huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm phối hợp với cơ quan thuế, hải quan thực hiện nhiệm vụ thu NSNN và các quy định nêu tại Quy chế này; chịu trách nhiệm trước Chủ tịchUBNDtỉnh trong công tác phối hợp thu NSNN; Phối hợp công tác trao đổi thông tin và tổ chức thực hiện nhiệm vụ quản lý thu NSNN, kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về NSNN, quản lý thuế, hải quan, phí và lệ phí và các nhiệm vụ liên quan khác nhằm thu đúng, thu đủ, nộp kịp thời các khoản thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác vào NSNN; kịp thời xử lý hoặc đề xuất xử lý theo thẩm quyền đối với các hành vi vi phạm pháp luật về quản lý thuế, quản lý thu, nộp ngân sách.

Giao Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế, Cục trưởng Cục Hải quan, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh; Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan theo dõi, kiểm tra và đôn đốc việc thực hiện.

Thùy Trang

VP UBND tỉnh