Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Ban hành Kế hoạch Năm cao điểm hành động vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực Nông nghiệp 2017

Ngày 05/04/2017, UBND tỉnh ban  hành Quyết định số 1203/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch Năm cao điểm hành động vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực Nông nghiệp 2017 trên địa địa bàn tỉnh Bình Định. 

nong nghiep

Ảnh minh họa

Mục tiêu nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm; giảm thiểu ô nhiễm sinh học và tồn dư hóa chất, kháng sinh trong sản xuất kinh doanh nông sản thực phẩm, đáp ứng yêu cầu về an toàn thực phẩm cho tiêu dùng thuộc phạm vi quản lý của Ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Yêu cầu cần triển khai kịp thời và có hiệu quả các văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật  về chất lượng vật tư nông nghiệp, vệ sinh ATTP được sửa đổi, bổ sung; Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến pháp luật về ATTP cho các tổ chức, cá nhân tham gia sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm; thông tin về vệ sinh, ATTP nông lâm thủy sản và truyền thông, quảng bá nông sản thực phẩm an toàn; Đến cuối năm 2017, tỷ lệ mẫu giám sát vi phạm quy định về tồn dư thuốc bảo vệ thực vật trong rau, củ, quả; tồn dư hóa chất, kháng sinh trong các loại sản phẩm thịt, thủy sản; ô nhiễm vi sinh trong thịt giảm 10% so với năm 2016; Tỷ lệ cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản được kiểm tra đạt yêu cầu về điều kiện đảm bảo ATTP được nâng hạng A, B tăng 10% so với năm 2016; Tiếp tục nhân rộng chuỗi cung ứng thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn, tổ chức kiểm tra, giám sát cấp giấy xác nhận sản phẩm an toàn cho 3-5 điểm và công khai tại nơi bày bán cho người tiêu dùng.

Giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, triển khai, đôn đốc thực hiện Kế hoạch này; định kỳ tổng hợp báo cáo UBND tỉnh. Chỉ đạo các Chi cục trực thuộc Sở chủ động xây dựng kế hoạch và thực hiện có hiệu quả; tăng cường công tác tham mưu, kiểm tra, giám sát, thanh tra chuyên ngành; có biện pháp xử lý kiên quyết đối với những cơ sở SXKD vi phạm quy định của pháp luật về quản lý chất lượngVTNN và ATTP nông lâm thủy sản; Giao các Sở, Ban, Ngành và các tổ chức hội đoàn thể tùy theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức thực hiện Kế hoạchNăm cao điểm hành động vệ sinh ATTP trong lĩnh vực Nông nghiệp 2017 mang lại hiệu quả cao nhất;Giao UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch hành động tại địa phương và chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo đúng tiến độ, hiệu quả và định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về Sở Nông nghiệp và PTNT;

Yêu cầu các tổ chức, cá nhân có hoạt động SXKD VTNN và sản phẩm nông lâm thủy sản chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật về quản lý chất lượng, ATTP nông lâm thủy sản và chịu sự kiểm tra, giám sát của các cơ quan có chức năng.

TL

VP UBND tỉnh