Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Kế hoạch tổ chức cuộc thi “Ý tưởng cải cách hành chính tỉnh Bình Định” năm 2015

hanh chinh

Ngày 06/08/2015, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2741/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch tổ chức cuộc thi “Ý tưởng cải cách hành chính tỉnh Bình Định” năm 2015 trên địa bàn tỉnh.

Kiện toàn Ban chỉ đạo về vệ sinh an toàn thực phẩm

thuc pham

Ngày 11/8/2015, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2804/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban chỉ đạo liên ngành tỉnh Bình Định về vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh.

Chỉ thị về việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập

1 dan chu

Ngày 29/7/2015, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 13/CT-UBND về việc triển khai thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Bình Định.