Chính sách trợ cấp học phí và học bổng cho sinh viên đại học, cao đẳng; học sinh trung học chuyên nghiệp; chính sách khuyến khích sau đại học và đi tu nghiệp nước ngoài

Email In PDF.

 QUY ĐỊNH

 Chính sách trợ cấp học phí và học bổng cho sinh viên đại học, cao đẳng; học sinh trung học chuyên nghiệp;

Chính sách khuyến khích sau đại học và đi tu nghiệp nước ngoài

(Ban hành kèm theo Quyết định số  13 /2003/QĐ-UB ngày  22/01/ 2003của UBND tỉnh Bình Định)  

 

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Chính sách  trợ cấp học phí và học bổng cho sinh viên  đại học, cao đẳng, học sinh trung học chuyên nghiệp; chính sách khuyến khích học sau đại học, kể cả đi tu nghiệp nước ngoài là một trong những chính sách đào tạo nguồn nhân lực và thu hút nhân lực có trình độ cao phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá  tỉnh Bình Định.

Điều 2: Đối tượng và phạm vi áp dụng chung.

Học sinh, sinh viên học hệ tập trung chính qui, thực tập sinh, nghiên cứu sinh là công dân của tỉnh Bình Định (có cha, mẹ có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Bình Định)  đang học tập, nghiên cứu trong các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp có đủ các điều kiện và tiêu chuẩn theo qui định cụ thể đều được hưởng chính sách trợ cấp học phí và  học bổng theo quy định này.

 

CHƯƠNG II

CÁC QUI ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3: Chính sách trợ cấp học phí, học bổng khuyến khích cho học sinh, sinh viên được công nhận là học sinh giỏi trở lên:

3.1- Đối tượng áp dụng: Học sinh, sinh viên đang học trong các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp hệ công lập được Hiệu trưởng nhà trường công nhận là học sinh giỏi trở lên cả năm theo qui chế hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo; có cam kết sau khi tốt nghiệp về nhận công tác tại Bình Định với thời hạn  ít nhất là 5 năm.

3.2- Mức trợ cấp học bổng và học phí:

- Sinh viên đại học                                  : 2.000.000đ/sv/năm

- Sinh viên cao đẳng                               : 1.500.000đ/sv/năm

- Học sinh trung học chuyên nghiệp         : 1.000.000đ/hs/năm

Điều 4:Chính sách học phí, học bổng  ưu đãi cho học sinh, sinh viên thuộc các đối tượng chính sách:

4.1- Đối tượng áp dụng: Học sinh, sinh viên là con của các đối tượng chính sách sau đây đang học trong các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp hệ tập trung chính quy có cam kết sau khi tốt nghiệp về địa phương công tác ít nhất là 5 năm.

- Con liệt sĩ;

- Con thương binh, bệnh binh, những người được hưởng chính sách như thương binh bị mất sức lao động từ 81% trở lên;

- Con của những người bị nhiễm chất độc hoá học (do cha, mẹ tham gia kháng chiến) đang được hưởng trợ cấp hàng tháng theo qui định của ngành Lao động-Thương binh và Xã hội;

- Con anh hùng lao động, anh hùng các lực lượng vũ trang;

- Con gia đình nghèo (theo danh mục của Sở Lao động-Thương Binh và Xã hội);

- Con mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa;

- Con  của đồng bào dân tộc thiểu số.

4.2- Mức trợ cấp học phí và học bổng : Được trợ cấp đủ học phí thực tế do nhà trường thu (trừ chế độ miễn giảm theo qui định chung) và được hỗ trợ thêm 300.000đ/tháng/sinh viên đối với hệ đại học, cao đẳng; 200.000đ/tháng/học sinh đối với hệ trung học chuyên nghiệp.

Ngoài ra, còn được trợ cấp thêm 100.000đ/tháng đạt loại khá và 200.000đ/tháng đạt loại giỏi.

Điều 5: Chính sách khuyến khích học sau Đại học:

5.1- Đối tượng khuyến khích: Sinh viên tốt nghiệp đại học  (không phân biệt trường công lập hay ngoài công lập) được chuyển tiếp học thạc sỹ hoặc nghiên cứu sinh tiến sỹ, có cam kết sau khi tốt nghiệp về nhận công tác tại Bình Định  theo ngành nghề tỉnh đang cần với thời hạn  ít nhất là 5 năm.

5.2- Mức trợ cấp : Học thạc sỹ được trợ cấp 500.000đ/người/tháng, học tiến sỹ trợ cấp 600.000đ/người/tháng (cấp 12 tháng/năm).

Điều 6:Chính sách khuyến khích học nước ngoài:

6.1- Đối tượng khuyến khích:  Sinh viên tốt nghiệp đại học  hệ chính qui, tập trung đạt loại khá, giỏi trở lên được chuyển tiếp đi tu nghiệp học thạc sỹ hoặc nghiên cứu sinh tiến sỹ ở nước ngoài, có cam kết sau khi tốt nghiệp về nhận công tác tại Bình Định với thời hạn  ít nhất là 5 năm theo ngành, nghề tỉnh đang cần.

6.2- Mức trợ cấp : Tỉnh đài thọ 100% học phí + chi phí học tập (không bao gồm ăn, ở) kể cả vé máy bay đi và về 01 lần cho toàn khóa học  (nếu không có cơ quan, tổ chức nào của Việt Nam hoặc tổ chức nước ngoài tài trợ).

Điều 7: Chính sách thu hút nhân lực có trình độ cao:

Các đối tượng tại Điều 3,4, 5 và 6 khi tốt nghiệp về tỉnh nhận công tác nếu có đủ  tiêu chuẩn và điều kiện theo Qui định về một số biện pháp khuyến khích phát triển khoa học, công nghệ và thu  hút nhân lực có trình độ cao (Ban hành theo Quyết định số  154/2002/QĐ-UB ngày  30/10/2002) thì được hưởng theo các chính sách của qui định này.

 

CHƯƠNG III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 8: Sở Giáo dục-Đào tạo có trách nhiệm:

8.1- Làm việc với các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp trên toàn quốc để nắm danh sách học sinh, sinh viên hệ chính qui tập trung và nghiên cứu sinh, thực tập sinh của tỉnh Bình Định.

8.2- Hướng dẫn các đối tượng được tỉnh cấp học phí và học bổng và những người đi  học thạc sỹ và tiến sỹ ký kết hợp đồng trách nhiệm để khi tốt nghiệp có nhiệm vụ về nhận công tác theo sự phân công của tỉnh.

8.3- Tổ chức cấp học phí và học bổng cho học sinh, sinh viên, thực tập sinh, nghiên cứu sinh và những người đi tu nghiệp nước ngoài.

Điều 9 : Nguồn kinh phí chi trả:

9.1- Các đối tượng được qui định  tại Điều 3 và Điều 5 được chi trả từ ngân sách tỉnh cân đối hàng năm cho Sở Giáo dục - Đào tạo.

9.2- Các đối tượng quy định tại Điều 4 được chi trả từ nguồn Quỹ xóa đói giảm nghèo.

9.3- Các đối tượng được quy định tại Điều 6 được chi trả từ nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học.

9.4-  Giao Sở Tài chính - Vật giá chủ trì phối hợp với Sở Giáo dục - Đào tạo hướng dẫn việc cấp học phí và học bổng cho học sinh, sinh viên, thực tập sinh, nghiên cứu sinh và những người  đi tu nghiệp nước ngoài.

Điều 10:Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh có trách nhiệm:

10.1-  Chủ trì phối hợp với các ngành liên quan dự kiến số lượng cán bộ có trình độ cao cho các chuyên ngành  cụ thể để phục vụ cho yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn từ nay đến 2010. Hàng năm xây dựng danh mục các ngành nghề cụ thể cần thu hút cán bộ về tỉnh công tác trình UBND tỉnh phê duyệt và công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng trước ngày 30 tháng 4.

10.2- Dành chỉ tiêu biên chế  hàng năm để tiếp nhận và bố trí công tác cho những người tốt nghiệp thạc sỹ, tiến sỹ và sinh viên tốt nghiệp loại giỏi, loại khá (đối với những ngành, nghề cần thu hút cán bộ) đã cam kết về tỉnh công tác.

 

CHUƠNG IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 11: Các chính sách được qui định tại bản qui định này không thay thế cho quyền lợi và nghĩa vụ của học sinh, sinh viên, thực tập sinh, nghiên cứu sinh được ban hành theo các qui chế, qui định hiện hành của Nhà nước.

Điều 12: Sở Giáo dục-Đào tạo giúp UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện và theo dõi việc thực hiện qui định này.

Các sở, ban, ngành liên quan căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của mình có trách nhiệm phối hợp với ngành Giáo dục-Đào tạo  tổ chức thực hiện  qui định này và kịp thời tham mưu với UBND tỉnh giải quyết những vướng mắc trong quá trình thực hiện ./.