Công bố các TTHC lĩnh vực văn hóa cơ sở thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện và cấp xã.

In PDF.

UBND tỉnh quyết định công bố thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa cơ sở.

Ngày 17/8/2012 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1712/QĐ-CTUBND công bố các TTHC lĩnh vực văn hóa cơ sở thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện và cấp xã.

Theo đó, 02 TTHC mới thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện gồm: Cấp Giấy công nhận Danh hiệu Làng Văn hóa, Thôn Văn hóa, Khu phố Văn hóa; Cấp Giấy công nhận Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới. 01 TTHC mới thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã: Cấp Giấy công nhận Danh hiệu Gia đình văn hóa.

DP

Văn phòng UBND tỉnh