Báo cáo kết quả kiểm soát TTHC quý I/2012

In PDF.

tthc1.     Đánh giá chung

Trong quý I năm 2012, hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh tiếp tục có những bước chuyển biến mới. Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính tiếp tục tham mưu  UBND tỉnh ban hành các kế hoạch hoạt động năm 2012  và tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Chỉ thị về tăng cường hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính,  giao nhiệm vụ cụ thể đến từng cơ quan, đơn vị trong toàn tỉnh. Nhìn chung, các cơ quan, đơn vị đã dần làm quen với công việc kiểm soát thủ tục hành chính và có sự cố gắng trong thực hiện các nhiệm vụ được giao.

 

2. Khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện

 - Từ năm 2009 đến nay, bộ thủ tục của các sở ngành đã có sự thay đổi rất nhiều (do các văn bản của bộ, ngành thường xuyên thay đổi); thêm vào đó, Thủ trưởng của các cơ quan, đơn vị còn ít quan tâm đến công tác kiểm soát thủ tục hành chính nên việc công bố, công khai TTHC còn gặp nhiều khó khăn và chậm trễ.

- Tại Điều 1, Thông tư 224/2010/ TT- BTC  ngày 31/12/2010 quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính,  phần đối tượng thực hiện nêu không rõ ràng (chưa đề cập đến Văn phòng các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện) nên hiện tại, các đơn vị vẫn chưa được hưởng nguồn kinh phí từ văn bản này, phải dựa vào nguồn chi hành chính rất hạn chế.

- Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính được thành lập đầu năm 2011, các cán bộ của Phòng còn mới nên còn gặp nhiều khó khăn trong công việc. 

3. Đề xuất, kiến nghị để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc

- Để triển khai có hiệu quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính trong thời gian tới, tỉnh Bình Định kiến nghị Cục Kiểm soát thủ tục hành chính tiếp tục mở các lớp tập huấn nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác kiểm soát thủ tục hành chính.

- Đề nghị Cục Kiểm soát thủ tục hành chính kiến nghị Bộ Tài chính bổ sung thêm nhóm đối tượng tại Điều 1, Thông tư 224/2010/ TT- BTC  để Bộ phận KSTTHC các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện có kinh phí hoạt động.

Văn phòng UBND tỉnh