Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Tiểu dự án Vệ sinh môi trường thành phố Quy Nhơn (giai đoạn 2).

Email In PDF.
Thành phố Quy Nhơn

Ngày 23/6/2011, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1395/QĐ-CTUBND về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Tiểu dự án Vệ sinh môi trường thành phố Quy Nhơn (giai đoạn 2).

Theo đó, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình có Tên dự án là Tiểu dự án Vệ sinh môi trường thành phố Quy Nhơn (giai đoạn 2) với. Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án Vệ sinh môi trường thành phố Quy Nhơn.

Mục tiêu chung là cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường, nâng cao sức khỏe, chất lượng cuộc sống cho nhân dân thành phố Quy Nhơn. Góp phần hoàn thiện và phát triển cơ sở hạ tầng, tạo cảnh quan đô thị nhằm đáp ứng các nhu cầu phát triển của thành phố Quy Nhơn giai đoạn 2010 - 2020. Qua đó, giai đoạn 2 của dự án được đầu tư với từng hạng mục cụ thể: Thoát nước mưa, thu gom nước thải; Xây dựng nhà máy xử lý nước thải; Quản lý chất thải rắn; Quỹ quay vòng và chương trình vệ sinh trường học; Tăng cường năng lực và hỗ trợ thực hiện dự án. Với diện tích đất sử dụng khoảng 367.250 m2 thuộc loại, cấp công trình hạ tầng kỹ thuật, cấp III. Tổng mức đầu tư của dự án (giai đoạn IIA+IIB) là 52.362.153 USD (Năm mươi hai triệu, ba trăm sáu mươi hai nghìn, một trăm năm mươi ba đôla Mỹ); tương đương 1.079.183.973.000 VND (Một ngàn không trăm bảy mươi chín tỷ, một trăm tám mươi ba triệu, chín trăm bảy mươi ba nghìn đồng).

Giao Giám đốc Ban Quản lý dự án Vệ sinh môi trường thành phố Quy Nhơn có trách nhiệm tổ chức thực hiện Quyết định này theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý đầu tư xây dựng và thường xuyên báo cáo tình hình thực hiện đầu tư xây dựng công trình nêu trên cho các cơ quan để theo dõi, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh theo quy định.