Hỗ trợ kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng

In PDF.

Ngày 19/03/2012, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 771/UBND-KTN về việc hỗ trợ kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng khu vực mở rộng về phía Đông KCN Nhơn Hòa.

Theo đó, phần diện tích mở rộng KCN Nhơn Hòa về phía Đông thuộc giai đoạn của dự án đầu tư xây dựng KCN Nhơn Hòa, do đó đồng ý chủ trương cho hỗ trợ kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng tại khu vực mở rộng theo quy định tại Quyết định số 16/2007/QĐ-UBND ngày 08/8/2007 của UBND tỉnh như Sở Kế hoạch và Đầu tư đã đề xuất tại Công văn số 140/SKHĐT ngày 05/3/2012 về việc đề xuất kin phí hỗ trợ bồi thường, giải phóng mặt bằng tại khu vực mở rộng giai đoạn 1 và xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung KCN Nhơn Hòa .

Để có nguồn kinh phí hỗ trợ cho chủ đầu tư KCN Nhơn Hòa tổ chức thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng tại khu vực mở rộng, giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan có liên quan xem xét đề xuất giá đất KCN Nhơn Hòa theo phương thức thuê đất trả tiền hàng năm hoặc giao đất có thu tiền sử dụng đất. Việc lựa chọn, đề xuất phương thức nào cần cân nhắc, tính toán kỹ để đảm bảo nguồn kinh phí hỗ trợ bồi thường, giải phóng mặt bằng tại khu cực mở rộng và một số nội dung khác còn tồn tại tại KCN Nhơn Hòa.

Bên cạnh đó, để có cơ sở phê duyệt kinh phí hỗ trợ xây dựng khu xử lý nước thải tập trung KCN Nhơn Hòa, Sở Kế hoạch và Đầu tư giải trình cơ sở pháp lý của việc đề xuất mức hỗ trợ 30% chi phí xây dựng công trình khu xử lý nước thải tập trung KCN Nhơn Hòa như đã nêu tại Công văn số 140/SKHĐT ngày 05/3/2012, báo cáo UBND tỉnh.

         

 

 

TT