Triển khai thực hiện Chỉ thị số 1792/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

In PDF.

Ảnh minh họaNgày 08/11/2011, UBND tỉnh ban hành văn bản số 3780/UBND-TH về việc tập trung hoàn thành kế hoạch đầu tư phát triển năm 2011 và triển khai thực hiện Chỉ thị này.

Để đảm bảo hoàn thành kế hoạch xây dựng cơ bản năm 2011 và tăng  cường quản lý đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ kế hoạch năm 2012 và các năm tiếp theo, Chủ tịch UBND tỉnh giao các sở,  ban, ngành thuộc tỉnh, UBND các huyện, thành phố, các chủ  đầu tư và ban quản lý dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước và trái phiếu Chính phủ khẩn trương rà sóat, đôn đốc đẩy mạnh tiến độ các dự án thuộc kế hoạch đầu tư phát triển năm 2011; trước ngày 30/11/2011 phải báo cáo UBND tỉnh (thông qua Sở Kế hoạch và Đầu tư) những trường hợp không giải ngân hết kế hoạch vốn trong năm để điều chỉnh bố trí cho công trình khác. Trường hợp không giải ngân hết kế hoạch vốn trong năm mà không có lý do chính đáng, Thủ trưởng các sở, ban, ngành của tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, chủ đầu tư và Giám đốc các ban quản lý dự án phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh và cấp quản lý trực tiếp theo quy định. Đối với các dự án sử dụng nguồn kinh phí Trung ương hỗ trợ để thực hiện di dân khẩn cấp ra khỏi vùng sạt lở đất, lũ ống, lũ quét được Chủ tịch UBND tỉnh phân bổ tại Quyết định số 2474/QĐ-CTUBND ngày 27/10/2011, theo quy định của Trung ương, thời hạn giải ngân đến hết niên độ ngân sách năm 2011 (31/01/2012). Yêu cầu các chủ đầu tư tập trung chỉ đạo triển khai dự án khẩn trương, đảm bảo thời hạn giải ngân đúng quy định. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc phải kịp thời báo cáo UBND tỉnh để chỉ đạo.

Đồng thời khẩn trương quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ trong xây dựng, phân bổ vốn đầu tư phát triển kế hoạch năm 2012 và các năm tiếp theo, trong đó lưu ý việc bố trí vốn kế hoạch năm 2012 thực hiện theo thứ tự ưu tiên như sau: Tập trung bố trí vốn cho các dự án đã hoàn thành và đã bàn giao, đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2011 nhưng chưa bố trí đủ vốn; Ưu tiên bố trí vốn cho các dự án dự kiến cần phải hoàn thành năm 2012 (theo tiến độ trong quyết định đầu tư, khả năng cân đối vốn và khả năng thực hiện trong năm 2012), vốn đối ứng cho các dự án ODA theo tiến độ thực hiện dự án; Số vốn còn lại (nếu có) bố trí cho một số dự án đang thực hiện hoặc dự án mới nhưng chưa phải hạn chế tối đa. Dự án mới phải là dự án thực sự cấp bách, có quyết định đầu tư, thiết kế cơ sở, tổng dự án được duyệt trước ngày 25/10/2011; Các dự án đang được đầu tư từ vốn ngân sách nhà nước nhưng không bố trí được vốn kế hoạch năm 2012 nếu không thể chuyển đổi được sang các hình thức đầu tư khác hoặc không huy động được nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện thì tạm dừng thực hiện năm 2012.

Bên cạnh đó, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với Sở Tài chính và Kho bạc Nhà nước tỉnh theo dõi, hướng dẫn các sở, ban, ngành của tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, các chủ đầu tư, các ban quản lý dự án triển khai thực hiện các nội dung trên và kịp thời tổng hợp, báo cáo, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết các khó khăn, vướng mắc.

 

TT

VP UBND tỉnh Bình Định