Triển khai thực hiện công tác kiểm tra các hồ, đập thủy điện, thủy lợi trên địa bàn tỉnh

In PDF.

Ảnh minh họaNgày 11/09/2012, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 3434/UBND-KTN về việc triển khai thực hiện công tác kiểm tra các hồ, đập thủy điện, thủy lợi trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Đọc thêm...

Quy định đăng ký thực hiện dự án đầu tư tại Khu kinh tế Nhơn Hội và các KCN trên địa bàn tỉnh

In PDF.

Ảnh minh họaNgày 11/09/2012, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 511/QĐ-UBND về việc quy định đăng ký cam kết thực hiện dự án đầu tư tại Khu kinh tế Nhơn Hội và các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Cập nhật ngày Thứ tư, 19 Tháng 9 2012 09:11 Đọc thêm...

Chỉ đạo công tác bàn giao lưới điện hạ áp nông thôn trên địa bàn tỉnh

In PDF.

Ảnh minh họaNgày 06/09/2012, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 3346/UBND-KTN về việc rà soát, chỉ đạo giải quyết dứt điểm công tác bàn giao lưới điện hạ áp nông thôn trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Đọc thêm...

Kết luận của PCT UBND tỉnh tại buổi làm việc với Liên minh Hợp tác xã tỉnh

In PDF.

Ảnh minh họaNgày 28/08/2012, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thị Thu Hà đã chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo Liên minh Hợp tác xã tỉnh để nghe báo cáo việc thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển HTX, công tác tổ chức Đại hội Liên minh HTX tỉnh nhiệm kỳ 2012-2017 và một số vấn đề khác. Sau khi nghe Lãnh đạo Liên minh HTX tỉnh báo cáo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thị Thu Hà đã có ý kiến kết luận tại Thông báo số 143/TB-UBND ngày 06/09/2012.

Đọc thêm...

Quyết định thành lập Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng

In PDF.

Ảnh minh họaNgày 30/08/2012, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1845/QĐ-CTUBND về việc thành lập Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Bình Định.

Cập nhật ngày Thứ sáu, 07 Tháng 9 2012 16:32 Đọc thêm...

Ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Bình Định

In PDF.

Ảnh minh họaNgày 30/08/2012, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1844/QĐ-CTUBND về việc Ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Bình Định giai đoạn 2012-2013.

Cập nhật ngày Thứ sáu, 07 Tháng 9 2012 16:16 Đọc thêm...

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp báo cáo Phương án tái cơ cấu Tổng Công ty PISICO

In PDF.

Ảnh minh họaNgày 29/08/2012, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hữu Lộc đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo Phương án tái cơ cấu Tổng Công ty PISICO. Sau khi nghe báo cáo của Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Tổng Công ty PISICO, ý kiến tham gia của các thành viên dự họp, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hữu Lộc có ý kiến kết luận tại Thông báo số 141/TB-UBND ngày 31/08/2012.

Đọc thêm...

Kiện toàn Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Bình Định giai đoạn 2012 - 2015

In PDF.

Ảnh minh họaNgày 30/08/2012, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1843/QĐ-CTUBND về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo và Tổ công tác giúp việc các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Bình Định giai đoạn 2012 – 2015.

Cập nhật ngày Thứ ba, 04 Tháng 9 2012 15:55 Đọc thêm...

Ý kiến chỉ đạo của PCT UBND tỉnh tại cuộc họp báo cáo tồn đọng trong việc tài trợ kinh phí cho Festival Lâm sản Việt Nam lần thứ I năm 2011

In PDF.

Ảnh minh họaNgày 27/08/2012, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Thanh Thắng đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tồn đọng trong việc tài trợ kinh phí cho cho Festival Lâm sản Việt Nam lần thứ I năm 2011. Sau khi nghe báo cáo của Lãnh đạo Sở Tài chính về công tác tài chính của Festival Lâm sản Việt Nam lần thứ I năm 2011 và các vấn đề còn tồn đọng và ý kiến của các đại biểu dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Thanh Thắng có ý kiến kết luận tại Thông báo số 139/TB-UBND ngày 30/8/2012.

 

Cập nhật ngày Thứ sáu, 31 Tháng 8 2012 16:00 Đọc thêm...

Trang 24 trong 49 trang