Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 02/2013/NĐ-CP ngày 03/01/2013 của Chính phủ về công tác gia đình

In PDF.

Ảnh minh họaNgày 07/6/2013, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1497/QĐ-UBND về việc Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 02/2013/NĐ-CP ngày 03/01/2013 của Chính phủ về công tác gia đình trên địa bàn tỉnh.

Mục đích của Kế hoạch là xây dựng, ban hành các văn bản hướng dẫn triển khai Nghị định số 02/2013/NĐ-CP; tổ chức các hoạt động triển khai Nghị định số 02/2013/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh; chuẩn bị điều kiện về nguồn nhân lực, kinh phí và các điều kiện khác bảo đảm cho việc triển khai thực hiện Nghị định số 02/2013/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh.

Yêu cầu củ Kế hoạch là cụ thể hóa các nhiệm vụ UBND tỉnh có trách nhiệm chủ trì hoặc phối hợp thực hiện theo quy định của Nghị định số 02/2013/NĐ-CP; bảo đảm điều kiện cho các sở, ban, ngành, đoàn thể, cá nhân thực hiện Nghị định số 02/2013/NĐ-CP; xác định cụ thể nội dung công việc, tiến độ, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các sở, ban, ngành, đoàn thể có liên quan trong việc triển khai Nghị định số 02/2013/NĐ-CP.

Nội dung của Kế hoạch bao gồm: Tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 02/2013/NĐ-CP tới các sở, ban, ngành, đoàn thể có liên quan chịu sự điều chỉnh của Nghị định; hoàn thiện hệ thống văn bản áp dụng pháp luật về công tác gia đình; kiểm tra, đánh giá, sơ, tổng kết việc thực hiện Nghị định.

Giao Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch.

TT

VP UBND tỉnh