Chuẩn bị nội dung sơ kết giữa nhiệm kỳ các Chương trình hành động

In PDF.

Ảnh minh họaNgày 04/03/2013, UBND tỉnh ban hành văn bản số 636/UBND-TH về việc chuẩn bị nội dung sơ kết giữa nhiệm kỳ các Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và Đại hội XVIII Đảng bộ tỉnh.

Theo đó, giao Ban Quản lý Khu kinh tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch, dự thảo báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và Đại hội XVIII Đảng bộ tỉnh về “Phát triển Khu kinh tế Nhơn Hội và các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011-2015”, báo cáo UBND tỉnh trong tháng 5/2013. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch, dự thảo báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và Đại hội XVIII Đảng bộ tỉnh về “Xây dựng nông thôn mới của tỉnh giai đoạn 2011-2015, tầm nhìn đến 2020”, báo cáo UBND tỉnh trong tháng 5/2013. Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch, dự thảo báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và Đại hội XVIII Đảng bộ tỉnh về “ Đầu tư phát triển du lịch của tỉnh giai đoạn 2011-2015”, báo cáo UBND tỉnh trong tháng 5/2013.

Bên cạnh đó, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch, dự thảo báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và Đại hội XVIII Đảng bộ tỉnh về “Đào tạo phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2011-2015”, báo cáo UBND tỉnh trong tháng 5/2013. Giao Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch, dự thảo báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và Đại hội XVIII Đảng bộ tỉnh về “Cải cách hành chính, mà trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính”, báo cáo UBND tỉnh trong tháng 5/2013.

TT

VP UBNND tỉnh