Kế hoạch thực hiện phòng, chống tai nạn, thương tích tại cộng đồng của tỉnh Bình Định

In PDF.

Ảnh minh họaNgày 19/09/2012, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 519/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Phòng, chống tai nạn, thương tích tại cộng đồng của tỉnh Bình Định đến năm 2015.

Theo đó, mục tiêu tổng quát là nâng cao năng lực PCTNTT của các ngành, các cấp trong tỉnh và của cộng đồng nhằm giảm tỷ lệ mắc, tử vong và tàn tật do TNTT gây ra.

Mục tiêu cụ thể phấn đấu đến năm 2015 đạt được các mục tiêu sau: Mục tiêu 1: 100% các huyện, thành phố và 70% các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh tổ chức các hoạt động thông tin, giáo dục, truyền thông về PCTNTT. Mục tiêu 2: 100% các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh thiết lập được hệ thống giám sát TNTT. Mục tiêu 3: Thiết lập mạng lưới sơ cấp cứu và vận chuyển cấp cứu TNTT trên địa bàn tỉnh. Có ít nhất 30% cơ sở y tế các tuyến được cung cấp trang thiết bị sơ, cấp cứu và chăm sóc chấn thương thiết yếu theo quy định của Bộ Y tế. Mục tiêu 4: Có ít nhất 40% cán bộ làm công tác PCTNTT tại các cấp, các ngành, đoàn thể được đào tạo và đào tạo lại về kiến thức và kỹ năng PCTNTT. Mục tiêu 5: Trên 50% các huyện, thành phố tổ chức triển khai xây dựng mô hình Cộng đồng an toàn, PCTNTT. Có ít nhất 10% số xã, phường, thị trấn và 20% số trường học đạt các tiêu chí an toàn theo quy định của Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Giao Sở Y tế, cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo PCTNTT, xây dựng cộng đồng an toàn của tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị, địa phương tham mưu giúp UBND tỉnh hướng dẫn, chỉ đạo tổ chức triển khai Kế hoạch PCTNTT; theo dõi, giám sát việc thực hiện và định kỳ đánh giá, tổng hợp tình hình thực hiện báo cáo UBND tỉnh, Bộ Y tế và các đơn vị khác khi có yêu cầu. Tiếp nhận thông tin, giải quyết các vấn đề còn khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch này, thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế; báo cáo cho BCĐ tỉnh và UBND tỉnh đối với những vấn đề vượt thẩm quyền để được chỉ đạo, giải quyết kịp thời. Trực tiếp chỉ đạo điều hành các đơn vị y tế trực thuộc thực hiện các nội dung liên quan đến lĩnh vực y tế. Hướng dẫn mẫu báo cáo, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện nội dung Kế hoạch này của các ngành, các cấp, các địa phương chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan triển khai phổ biến kịp thời các quy định của Nhà nước về PCTNTT.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính cân đối, bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch này vào dự toán ngân sách hàng năm của tỉnh. Tích cực phối hợp với các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan trong việc đề nghị hỗ trợ từ ngân sách Trung ương cũng như huy động các nguồn tài trợ hợp pháp khác đầu tư cho công tác PCTNTT của tỉnh. Phối hợp hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng kinh phí phục vụ công tác công tác PCTNTT của các đơn vị, địa phương, đảm bảo đúng mục đích, đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và các ngành liên quan trong việc xây dựng các giải pháp nhằm PCTNTT cho trẻ em và cho công nhân lao động tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với với Sở Y tế và các ngành liên quan trong việc xây dựng các giải pháp nhằm PCTNTT cho học sinh trong các trường mầm non, các trường phổ thông và triển khai các hoạt động xây dựng trường học an toàn PCTNTT. Giao Sở Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp với với Sở Y tế và các ngành liên quan trong việc xây dựng các giải pháp nhằm PCTNTT trong lĩnh vực giao thông.

Giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với với Sở Y tế và các ngành liên quan trong việc xây dựng các giải pháp nhằm PCTNTT trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy, đảm bảo an ninh, trật tự xã hội, đấu tranh phòng ngừa tình trạng bạo lực tại cộng đồng. Giao Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với với Sở Y tế và các ngành liên quan trong việc xây dựng các giải pháp nhằm PCTNTT trong lĩnh vực du lịch, vui chơi, giải trí, thể dục, thể thao; đưa nội dung PCTNTT vào tiêu chí thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

Yêu cầu Đài Phát thanh - Truyền hình, Báo Bình Định phối hợp với các ngành liên quan trong việc tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về PCTNTT, các kiến thức cơ bản về PCTNTT tại gia đình và cộng đồng; tuyên dương gương người tốt, việc tốt và phê phán các tổ chức, cá nhân chưa thực hiện tốt công tác PCTNTT.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việc Nam tỉnh, các hội, đoàn thể trong tỉnh phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế và các ngành có liên quan trong công tác tuyên truyền, giáo dục và vận động nhân dân thực hiện tốt việc PCTNTT từ gia đình cho đến cộng đồng, phát động các phong trào, xây dựng các mô hình truyền thông phù hợp với từng nhóm đối tượng, từng địa bàn dân cư.

Bên cạnh đó, yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố thành lập Ban Chỉ đạo PCTNTT, xây dựng cộng đồng an toàn của địa phương. Căn cứ nội dung Kế hoạch này, trực tiếp chỉ đạo xây dựng, phê duyệt Kế hoạch hành động PCTNTT, xây dựng cộng đồng an toàn phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương; tổ chức triển khai thực hiện nội dung Kế hoạch được duyệt đúng mục đích, có hiệu quả. Chỉ đạo các ngành liên quan phối hợp với các hội, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động nhân dân thực hiện công tác PCTNTT, xây dựng cộng đồng an toàn.

TT

VP UBND tỉnh