Kế hoạch triển khai “Tháng hành động vì chất lượng VS an toàn thực phẩm” tỉnh Bình Định năm 2012

In PDF.

Ảnh minh họaNgày 05/01/2012, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 06/QĐ-CTUBND về việc ban hành Kế hoạch này.

Mục tiêu của Kế hoạch là giảm 10% số vụ ngộ độc thực phẩm trong dịp Tết nguyên đán và trong thời gian diễn ra các Lễ hội so với cùng kỳ năm 2011; Huy động các kênh truyền thông phổ biến đến 100% các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm những nội dung cơ bản của Luật An toàn thực phẩm và các văn bản hướng dẫn liên quan; Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, đặc biệt các cơ sở cung cấp thực phẩm phục vụ Tết dân tộc và các Lễ hội. Thời gian triển khai từ ngày 10/01/2012 đến 10/02/2012 trên địa bàn toàn tỉnh.

 Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Định, Báo Bình Định lập kế hoạch và nội dung tuyên truyền trước, trong và sau Tháng hành động. Tổ chức treo khẩu hiệu, dán áp phích tại các điểm trung tâm dịch vụ ăn uống, các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm và các thị trấn, thị tứ; Phối hợp với các Sở Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường, Công an và các ngành liên quan xây dựng kế hoạch thanh, kiểm tra liên ngành trong Tháng hành động; Chỉ đạo các đơn vị y tế trực thuộc liên quan phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương đóng trên địa bàn thực hiện tốt Kế hoạch tham gia hưởng ứng Tháng hành động.

Giao các thành viên Ban chỉ đạo tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động xây dựng, phê duyệt, tổ chức thực hiện Kế hoạch tham gia hưởng ứng Tháng hành động của ngành, cấp mình và chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện Tháng hành động tại các doanh nghiệp, cơ sở mình quản lý đúng theo yêu cầu đề ra. Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các hội đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền vận động, phối hợp cùng với ngành Y tế tổ chức tốt việc triển khai các nội dung hoạt động của Tháng hành động.

 

 

TT

VP UBND tỉnh Bình Định