Tổ chức hội nghị CBCC cơ quan, đại hội CNVC trong các DNNN và hội nghị người lao động trong các Cty cổ phần, Cty TNHH năm 2012

In PDF.

Ảnh minh họaNgày 24/11/2011, UBND tỉnh ban hành văn bản số 4002/UBND-KTN về việc tổ chức hội nghị này.

Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Công đoàn, các văn bản hướng dẫn của Chính phủ và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về tổ chức Hội nghị cán bộ công chức cơ quan, Đại hội công nhân viên chức trong các doanh nghiệp Nhà nước (DNNN) và Hội nghị người lao động trong các Công ty cổ phần, Công ty trách nhiệm hữu hạn và các doanh nghiệp Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm phối hợp với Công đoàn cùng cấp xây dựng kế hoạch chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức cơ quan. Giám đốc các doanh nghiệp Nhà nước, Công ty cổ phần, Công ty trách nhiệm hữu hạn thuộc tỉnh phối hợp chặt chẽ với Ban chấp hành Công đoàn cùng cấp tổ chức Đại hội công nhân viên chức, Hội nghị người lao động trong doanh nghiệp theo quy định. Các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp báo cáo việc triển khai thực hiện và kết quả tổ chức các hội nghị nêu trên cho cơ quan chủ quản và Công đoàn cấp trên để theo dõi, chỉ đạo.

Đối với Hội nghị cán bộ công chức và Đại hội công nhân viên chức thực hiện theo quy định tại Nghị định số 71/1998/NĐ-CP ngày 08/9/1998 của Chính phủ về Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan và Nghị định số 07/1999/NĐ-CP ngày 13/02/1999 của Chính phủ về Quy chế thực hiện dân chủ ở DNNN. Đối với Hội nghị người lao động thực hiện theo quy định tại Nghị định số 87/2007/NĐ-CP ngày 28/5/2007 của Chính phủ về ban hành Quy chế thực hiện dân chủ ở Công ty cổ phần, Công ty trách nhiệm hữu hạn. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội nghị cán bộ, công chức, Đại hội công nhân viên chức và Hội nghị người lao động phải phù hợp với các chủ trương, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Các cơ quan, đơn vị phải hoàn thành công tác tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức và Đại hội công nhân viên chức chậm nhất đến hết quý I năm 2012. Riêng đối với các doanh nghiệp do đặc thù mùa vụ sản xuất, kinh doanh có thể cho phép tổ chức Hội nghị người lao động kéo dài đến hết quý II năm 2012. Các trường học hoàn thành trong quý IV năm 2012.

Việc tổ chức Hội nghị cán bộ công chức cơ quan, Đại hội công nhân viên chức trong các doanh nghiệp Nhà nước và Hội nghị người lao động trong các Công ty cổ phần, Công ty trách nhiệm hữu hạn phải tiến hành nghiêm túc, hiệu quả và thực hiện theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước. Quá trình thực hiện quy chế dân chủ ở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được coi là một trong những tiêu chuẩn quan trọng để xem xét đánh giá, phân loại chất lượng và xét bình chọn các danh hiệu thi đua, khen thưởng đối với các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Để triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung quy định nêu trên, đề nghị Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh có văn bản hướng dẫn cụ thể đến các cấp công đoàn trong tỉnh về nội dung, quy trình và cách thức tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức cơ quan, Đại hội công nhân viên chức trong các doanh nghiệp Nhà nước và Hội nghị người lao động trong các Công ty cổ phần, Công ty trách nhiệm hữu hạn theo quy định.

 

TT

VP UBND tỉnh Bình Định