Tổ chức tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2011

In PDF.

Ảnh minh họaNgày 14/11/2011, UBND tỉnh ban hành văn bản số 3852/UBND-NC về việc  hướng dẫn tổ chức tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2011.

Tổng kết phong trào thi đua năm 2011 nhằm đánh giá kết quả thực hiện phong trào thi đua trong năm, nêu được những kết quả và biện pháp tổ chức phong trào thi đua, những mô hình mới, nhân tó mới trong các lĩnh vực họat động của ngành, đơn vị, rút ra bài học kinh nghiệm và những hạn chế cần khắc phục; biểu dương khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, đáp ứng yêu cầu chỉ đạo theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TU ngày 15/02/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến”; Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 07/01/2011 của UBND tỉnh về việc tổ chức phong trào thi đua yêu nước thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2011 và chỉ thị số 08/CT-UBND, ngày 22/6/2011 về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2011 và kế hoạch 2011-2015 theo Chỉ thị số 725/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Từ đó rút ra bài học kinh nghiệm và đề ra phương hướng, nhiệm vụ chỉ đạo phong trào thi đua trong năm 2012. Đánh giá được sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền và sự phối hợp của Mặt trận, các đoàn thể đối với công tác thi đua, khen thưởng, phát động và tổ chức phong trào thi đua sâu rộng đến tận cơ sở và người lao động, động viên mọi người tham gia phong trào thi đua góp phần tích cực thúc đẩy hoàn thành tốt các chỉ tiêu kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh; đồng thời xét những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc góp phần vào việc hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị, địa phương năm 2011 khen thưởng và đề nghị cấp trên khen thưởng, đảm bảo đúng đối tượng. đúng thành tích, có tác dụng nêu gương, khuyến khích mọi người hăng hái tham gia các phong trào thi đua.

Kết quả việc triển khai quán triệt các quy định về công tác thi đua, khen thưởng; triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TU ngày 15/02/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; các Chỉ thị và các văn bản khác của UBND tỉnh; tổ chức tổng kết, phát động, đăng ký giao ước thi đua. Việc tiếp tục học tập tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, đi đôi với việc quán triệt việc thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 21/5/2004 của Bộ Chính trị về việc đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng. tổng kết và nhân điển hình tiên tiến. Kết quà việc tổ chức các phòng trào thi đua, thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2011 của đơn vị, địa phương, ngành; thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá, phòng và chống các tệ nạn xã hội, gắn việc triển khai sâu rộng và có hiệu quả cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” với tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, đáp ứng lời kêu gọi của Bác Hồ "Người người thi đua, ngành ngành thi đua". Việc phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết, biểu dương, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân tiêu biểu và nhân rộng các điển hình tiên tiến của ngành, đơn vị, nêu một số mô hình, nhân tố điển hình trên các mặt: nghiên cứu, ứng dụng, lao động sáng tạo trên các lĩnh vực kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh, quốc phòng, cải cách thú tục hành chính, . . .Kết quả tổ chức phong trào thi đua của các cụm, khối trong tỉnh, đánh giá mặt tích cực, mặt hạn chế của phong trào thi đua và hoạt động của cụm, khối thi đua, rút ra bài học kinh nghiệm và đề xuất, kiến nghị với Chủ tịch UBND tỉnh cần thay đổi, bổ sung những vấn đề thực tế đặt ra nhằm làm cho phong trào thi đua của các cụm, khối thật sự có hiệu quả. Kết quả công tác khen thưởng về thành tích công tác năm, khen chuyên đề, khen đột xuất. . . .Đánh giá những mặt tốt và hạn chế, nguyên nhân và rút ra một số kinh nghiệm thực tế trong công tác chỉ đạo, tổ chức phong trào thi đua và công tác khen thưởng.

 Thời gian tổng kết và đề nghị khen thưởng yeue cầu các Sở, ban, ngành, các ban, cơ quan trực thuộc Tỉnh ủy, các địa phương, đơn vị hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp thuộc tỉnh, đơn vị Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh tiến hành tổng kết phong trào thi đua yêu nước và gửi báo cáo về UBND tỉnh (Qua Ban Thi đua-khen thưởng, Sở Nội vụ) chậm nhất ngày 25/12/2011; đồng thời gửi báo cáo tổng kết về Trưởng cụm, khối thi đua. Trưởng các cụm, khối thi thuộc tỉnh tiến hành tổng kết cụm, khối thi đua từ ngày 15/01/2012 đến ngày 10/3/2012. Trưởng các cụm, khối thi thuộc tỉnh, các sở, ban, ngành, các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp gửi hồ sơ đề nghị khen thưởng về UBND tỉnh (Qua Ban Thi đua-khen thưởng, Sở Nội vụ) chậm nhất ngày 20/3/2012. UBND tỉnh sẽ tổ chức tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2010 vào cuối tháng 3 năm 2012. Đối với ngành Giáo dục và Đào tạo thời gian tổng kết theo năm học của ngành giáo dục, gửi tổng kết và hồ sơ đề nghị khen thưởng về UBND tỉnh (Qua Ban Thi đua-khen thưởng, Sở Nội vụ) chậm nhất ngày 20/8/2012.

Tuyến trình và Điều kiện khen thưởng thực hiện đúng Nghị định số 42/210/NĐ-CP của Chính Phủ, Thông tư số 02/2011/TT-BNV, ngày 24/01/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 42/2010/NĐ-CP của Chính Phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng, Quyết định số 11/2011/QĐ-UBND ngày 30/5/2011 của UBND tỉnh về việc Ban hành quy định đối tượng, tiêu chuẩn danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng và Quyết định số 35/2011/QĐ-UBND ngày 25/10/2011 của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng.

 Giao Giám đốc Sở Nội vụ, Thường trực Hội đồng thi đua - Khen thưởng tỉnh theo dõi kiểm tra, đôn đốc các ngành, địa phương, các đoàn thể, lực lượng vũ trang, các đơn vị thực hiện đúng yêu cầu đề ra, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

 

NQ

VP UBND tỉnh Bình Định