Quyết định về việc ủy quyền xử lý vi phạm hành chính.

In PDF.

Ngày 28/9/2011, Chủ tịch UBND tỉnh ký  Quyết định số 2172/QĐ-CTUBND về việc ủy quyền xử lý vi phạm hành chính.

Theo đó, Ủy quyền cho các Phó Chủ tịch UBND tỉnh ký quyết định xử lý vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2002, Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2008, Nghị định số 128/2008/NĐ-CP ngày 16/12/2008 của Chính phủ và các quy định khác của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong các lĩnh vực do mình phụ trách theo Quyết định số 1651/QĐ-CTUBND ngày 21/7/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phân công nhiệm vụ thành viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016, Quyết định số 30/2011/QĐ-UBND ngày 27/9/2011 của UBND tỉnh ban hành Quy chế làm việc của UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016. Riêng Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh được ký quyết định xử lý vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh trong trường hợp Chủ tịch đi vắng. Đồng thời các Phó Chủ tịch UBND tỉnh được ủy quyền ký quyết định xử lý vi phạm hành chính có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ của mình theo quy định của pháp luật và báo cáo kết quả cho Chủ tịch UBND tỉnh.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 882/QĐ-CTUBND ngày 26/4/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh.

 

                                     TT

VP UBND tỉnh Bình Định