Giấy mời họp

Lọc theo tiêu đề 
Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Số truy cập
1 Giấy mời số 176 vào lúc 7h30 ngày 09 tháng 03 năm 2015 tại Phòng họp A, VP UBND tỉnh 2
2 Giấy mời số 177 vào lúc 8h00 ngày 09 tháng 03 năm 2015 tại Phòng họp A, VP UBND tỉnh 2
3 808/UBND-HCTC V/v hoãn họp giải quyết vướng mắc GPMB dự án Nhà máy chế biến thủy sản An Hải. 10
4 Giấy mời số 173 vào lúc 10h30 ngày 06 tháng 03 năm 2015 11
5 Giấy mời số 165 vào lúc 7h00 ngày 06 tháng 03 năm 2015 tại Phòng họp 4, VP UBND tỉnh 10
6 Giấy mời số 168 vào lúc 13h30 ngày 06 tháng 03 năm 2015 tại Phòng họp 4, VP UBND tỉnh 11
7 Giấy mời số 166 vào lúc 8h00 ngày 06 tháng 03 năm 2015 tại Phòng họp A, VP UBND tỉnh 36
8 Giấy mời số 158 vào lúc 13h30 ngày 04 tháng 03 năm 2015 tại Phòng họp 4, VP UBND tỉnh 18
9 Giấy mời số 159 vào lúc 7h00 ngày 04 tháng 03 năm 2015 tại Phòng họp A, VP UBND tỉnh 16
10 Giấy mời số 172 vào lúc 13h30 ngày 03 tháng 03 năm 2015 tại Phòng họp A, VP UBND tỉnh 10

Trang 1 trong 76 trang