Giấy mời họp

Lọc theo tiêu đề 
Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Số truy cập
1 Giấy mời số 760 vào lúc 8h00 ngày 31 tháng 8 năm 2015 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. 10
2 Giấy mời số 750 vào lúc 15h00 ngày 28 tháng 8 năm 2015 tại Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh. 20
3 Giấy mời số 749 vào Sáng ngày 28 tháng 8 năm 2015 20
4 Giấy mời số 754 vào lúc 14h00 ngày 27 tháng 8 năm 2015 tại Phòng họp 4, VP UBND tỉnh. 42
5 Giấy mời số 747 vào lúc 15h00 ngày 27 tháng 8 năm 2015 tại Phòng họp 1, VP UBND tỉnh. 39
6 Giấy mời số 744 vào lúc 14h00 ngày 26 tháng 8 năm 2015 tại Phòng họp 2, VP UBND tỉnh. 32
7 Giấy mời số 742 vào lúc 11h00 ngày 25 tháng 8 năm 2015 tại Phòng họp A, VP UBND tỉnh 20
8 Giấy mời số 743 vào lúc 13h30 ngày 25 tháng 8 năm 2015 tại Sở Khoa học và Công nghệ. 19
9 Giấy mời số 741 vào lúc 7h30 ngày 25 tháng 8 năm 2015 tại Phòng họp 4, VP UBND tỉnh. 17
10 Giấy mời số 753 vào lúc 13h30 ngày 26 tháng 8 năm 2015 tại Sở Nông nghiệp và PTNT 18

Trang 1 trong 111 trang