Giấy mời họp

Lọc theo tiêu đề 
Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Số truy cập
1 Giấy mời số 1001 vào lúc 13h30 ngày 30 tháng 11 năm 2015 tại Phòng họp 1, VP UBND tỉnh 8
2 Giấy mời số 1002 vào lúc 15h30 ngày 30 tháng 11 năm 2015 tại Phòng họp 1, VP UBND tỉnh 11
3 Giấy mời số 1003 vào lúc 7h30 ngày 30 tháng 11 năm 2015 tại Phòng họp A, VP UBND tỉnh 10
4 5600/UBND-HCTC điều chỉnh thời gian họp đánh giá tình hình KT-XH năm 2015 21
5 Giấy mời số 989 vào lúc 7h00 ngày 24 tháng 11 năm 2015 tại Phòng họp A, VP UBND tỉnh 21
6 Giấy mời số 991 vào lúc 13h30 ngày 25 tháng 11 năm 2015 tại Phòng họp 4, VP UBND tỉnh 37
7 Giấy mời số 992 vào lúc 15h00 ngày 25 tháng 11 năm 2015 tại Phòng họp 4, VP UBND tỉnh 27
8 Giấy mời số 987vào lúc 8h30 ngày 24 tháng 11 năm 2015 tại Phòng họp 4, VP UBND tỉnh 21
9 Giấy mời số 985 vào lúc 8h00 ngày 23 tháng 11 năm 2015 tại Phòng họp A, VP UBND tỉnh 23
10 Giấy mời số 986 vào lúc 9h00 ngày 24 tháng 11 năm 2015 tại Phòng họp A, VP UBND tỉnh 35

Trang 1 trong 126 trang