Giấy mời họp

Lọc theo tiêu đề 
Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Số truy cập
1 Giấy mời 850 vào lúc 10h00 ngày 31 tháng 10 năm 2014 tại Phòng họp A, VP UBND tỉnh 15
2 Giấy mời 843 vào lúc 14h00 ngày 31 tháng 10 năm 2014 tại Phòng họp A, VP UBND tỉnh 19
3 Giấy mời 841 vào lúc 9h00 ngày 31 tháng 10 năm 2014 tại Phòng họp A, VP UBND tỉnh. 15
4 Giấy mời 848 vào lúc 7h30 ngày 04 tháng 11 năm 2014 Địa điểm: Hội trường Khách sạn Công Đoàn 37
5 Giấy mời 831 vào lúc 9h00 ngày 28 tháng 10 năm 2014 tại Phòng họp 1, VP UBND tỉnh 26
6 Giấy mời 839 vào lúc 8h00 ngày 30 tháng 10 năm 2014 Địa điểm: Trụ sở UBND huyện Tuy Phước. 24
7 Giấy mời 837 vào lúc 13h30 ngày 29 tháng 10 năm 2014 Địa điểm: VP UBND huyện Phù Mỹ. 12
8 Giấy mời 835 vào lúc 8h00 ngày 29 tháng 10 năm 2014 Địa điểm:, Trụ sở UBND huyện Hoài Nhơn. 14
9 Giấy mời 838 vào lúc 8h00 ngày 30 tháng 10 năm 2014 Địa điểm:, VP UBND huyện Hoài Ân. 19
10 Giấy mời 834 vào lúc 7h00 ngày 29 tháng 10 năm 2014 tại Phòng họp 4, VP UBND tỉnh 21

Trang 1 trong 56 trang