Email In PDF.

Chủ tịch:

+ Ông: Nguyễn Thanh Tùng

Điện thoại: 056.3878726 - 0982878726

Các Phó Chủ tịch:

+ Ông: Bùi Tiến Dũng

Điện thoại: 056.3609229 - 0914954333

+ Ông: Đỗ Tùng Lâm

Điện thoại: 056.3875319 - 0983878615

Địa chỉ: Thị trấn An Lão-huyện An Lão

Tel: (056) 3875373 - Fax: (056) 3875291