UBND thành phố Qui Nhơn

Email In PDF.

Chủ tịch:

+ Ông: Nguyễn Văn Dũng

Điện thoại: 056.3822353 - 0914005933

Các Phó Chủ tịch:

+ Ông: Ngô Hoàng Nam

Điện thoại:056.3822063 - 0913409219

+ Ông: Nguyễn Ngọc Sơn

Điện thoại:056.3818194 - 0913440094

+ Ông: Nguyễn Tự Công Hoàng

Điện thoại:056.3812145 - 0914033356

Địa chỉ: 30 Nguyễn Huệ - thành phố Qui Nhơn

Tel: (056) 3822176 - Fax: (056) 3826076