UBND thành phố Qui Nhơn

Email In PDF.

Chủ tịch:

+ Ông: Ngô Hoàng Nam

Điện thoại: 056.3822063 - 0913409219

Các Phó Chủ tịch:

+ Ông: Nguyễn Công Vịnh

Điện thoại:

+ Ông: Nguyễn Tiến Dũng

Điện thoại: 0903512540

Địa chỉ: 30 Nguyễn Huệ - thành phố Qui Nhơn

Tel: (056) 3822176 - Fax: (056) 3826076