UBND huyện Tây Sơn

Email In PDF.

Chủ tịch:

+ Ông: Tạ Xuân Chánh

Điện thoại: 056.3780834 - 0982542829

Các Phó Chủ tịch:

+ Ông: Đỗ Văn Lợt

Điện thoại:056.3880115 - 0913440814

+ Ông: Đỗ Văn Sỹ

Điện thoại: 056.3780834 - 0988133105

Địa chỉ: 59 Phan Đình Phùng-thị trấn Phú Phong

Tel: (056) 3880165 - Fax: (056) 3880993