Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Những giải pháp chỉ đạo, điều hành năm 2014

"Tiếp tục tháo gỡ khó khăn, khắc phục hậu quả thiên tai năm 2013, hỗ trợ phát triển sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới. Huy động các nguồn lực để xây dựng kết cấu hạ tầng; đẩy mạnh thu hút đầu tư trong và ngoài nước để phát triển kinh tế-xã hội, phấn đấu duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế ở mức hợp lý, bảo đảm an sinh xã hội, củng cố quốc phòng và an ninh, ổn định chính trị - xã hội".

(Trích Quyết định số 72/QĐ-UBND ngày 13/01/2014 của UBND tỉnh

v/v ban hành những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện KH phát triển KT-XH và dự toán ngân sách nhà nước năm 2014)

File đính kèm:

pdf Quyết định chỉ đạo năm 2014.