Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Những chỉ tiêu và giải pháp chỉ đạo, điều hành năm 2015

"Nâng cao chất lượng tăng trưởng, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015; bảo đảm an sinh xã hội và phúc lợi xã hội, cải thiện đời sống nhân dân; tăng cường củng cố quốc phòng, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh"

(Trích Quyết định số 43/QĐ-UBND ngày 09/01/2015 của UBND tỉnh

v/v ban hành một số chỉ tiêu và giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện KH phát triển KT-XH và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015)

File đính kèm:

word Quyết định chỉ đạo điều hành năm 2015.