Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Các chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017

 1 chi tieu kt xh

Ảnh minh họa

MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHỦ YẾU CỦA KẾ HOẠCH NĂM 2017

Một số chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch năm 2017 đã được HĐND tỉnh khóa XII thông qua tại kỳ họp thứ 3, như sau:

1. Tổng sản phẩm địa phương (GRDP) tăng 7,7% (tính theo giá so sánh 2010). Trong đó:

+ Nông, lâm, ngư nghiệp tăng 3,5%.

+ Công nghiệp, xây dựng tăng 10%.

+ Dịch vụ tăng 8,6%.

+ Thuế trừ trợ cấp sản phẩm tăng 6,3 %.

2. Tỷ trọng nông, lâm, thủy sản – công nghiệp, xây dựng – dịch vụ và thuế trừ trợ cấp sản phẩm trong GRDP là 25,1% - 28,8% - 41,1% - 5%.

3. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 8%.

4. Tổng kim ngạch xuất khẩu 800 triệu USD.

5. Tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh 6.128,6 tỷ đồng (trong đó, thu nội địa 5.574 tỷ đồng).

6. Tổng nguồn vốn đầu tư phát triển toàn xã hội trên địa bàn tỉnh dự kiến huy động 31.490 tỷ đồng, bằng 48% GRDP.

7. Tỷ lệ che phủ rừng đạt 52,7%.

8. Mức giảm tỷ suất sinh 0,1%.

9. Tạo việc làm mới cho 29.800 lao động.

10. Tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề, bồi dưỡng nghề đạt 50% trở lên.

11. Tỷ lệ hộ nghèo giảm 1,5% so với năm 2016.

12. Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm đạt 84%.

13. Tỷ lệ trạm y tế có bác sĩ đạt 100%.

14. Tỷ lệ xã hội đạt chuẩn quốc gian về y tế 93%.

15. Số giường bệnh trên 1 vạn dân 28,5 giường.

16. Tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi giảm còn dưới 10,8%.

17. Tỷ lệ dân cư nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh 97%.

18. Tỷ lệ dân cư đô thị sử dụng nước sạch 77%.

19. Tỷ lệ chất thải rắn ở đô thị được thu gom 82%.

(Nguồn: Quyết định số 78/QĐ-UBND ngày 12/01/2016 của UBND tỉnh).