Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Hoài Nhơn đến 2015, định hướng đến 2020

Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Hoài Nhơn đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 phải phù hợp với Quy hoạch của tỉnh và đặt trong mối quan hệ với các huyện phía Bắc tỉnh và các tỉnh lân cận. Phát huy cao độ nội lực và khai thác tối đa các nguồn lực huy động ngoài huyện, bằng cách tăng cường liên doanh, liên kết và hợp tác....

Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Vân Canh đến 2010, định hướng đến 2020

Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội huyện Vân Canh đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020, phải phù hợp với Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Định đến năm 2020 và đặt trong mối quan hệ hữu cơ với các huyện, thành phố phía nam tỉnh và các huyện của các tỉnh lân cận. Phát huy mạnh mẽ những lợi thế, nỗ lực khắc phục các hạn chế...

Quy hoạch hệ thống bến xe ô tô khách đến năm 2020

Quy hoạch hệ thống bến xe ô tô khách phải gắn với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch phát triển đô thị của tỉnh; phù hợp với quy hoạch phát triển giao thông vận tải của tỉnh và phải đặt trong mối quan hệ với các phương thức vận tải hành khách khác. Quy hoạch hệ thống bến xe ô tô khách phải đáp ứng nhu cầu đi lại trước mắt và lâu dài của nhân dân...

Quy hoạch mạng lưới xe buýt tỉnh Bình Định giai đoạn 2007 - 2010 và định hướng đến năm 2020

Quy hoạch mạng lưới xe buýt phải gắn với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch phát triển đô thị của tỉnh. Quy hoạch mạng lưới xe buýt phải gắn với việc phát triển các khu công nghiệp, khu du lịch, hệ thống trường học, cơ quan, doanh nghiệp; góp phần cùng xe khách đáp ứng tốt hơn nhu cầu đi lại của nhân dân; tạo sự văn minh, lịch sự cho hành khách...

Quy định một số chính sách khuyến khích đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh

Quy định này quy định một số chính sách nhằm tạo điều kiện và khuyến khích các nhà đầu tư tham gia đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định (trừ các khu công nghiệp nằm trong Khu Kinh tế Nhơn Hội)...

Chính sách bồi thường, hỗ trợ và TĐC khi Nhà nước thu hồi đất

Quy định này nhằm tạo điều kiện thụân lợi để các cơ sở, doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bình Định tích cực tham gia đầu tư xây dựng hệ thống xử lý chất thải góp phần cải thịên môi trường, bảo vệ môi trường sinh thái. Các cơ sở sản xuất kinh doanh, bệnh viện tư, doanh nghiệp Việt Nam...

Quy hoạch báo chí in tỉnh Bình Định đến năm 2020

Báo chí in là công cụ chính trị, tư tưởng của Đảng, Nhà nước, của các tổ chức đoàn thể chính trị-xã hội và là diễn đàn của nhân dân. Thời gian qua báo chí in ở Bình Định đã phát triển khá, chuyển tải những chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với cán bộ, nhân dân; nội dung phong phú, hình thức đẹp, khuôn khổ đúng quy định của pháp luật...

Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Định đến năm 2020

Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Định thời kỳ 2006 - 2020 phải phù hợp với Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội chung của cả nước, với Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và đặt trong mối quan hệ hữu cơ với Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, gắn với hành lang Đông - Tây, với các tỉnh Tây nguyên, các tỉnh ở Nam Lào, Đông Bắc Campuchia và Thái Lan...

Chính sách khuyến khích đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng các khu cụm công nghiệp

Quy định này quy định một số chính sách nhằm tạo điều kiện và khuyến khích các nhà đầu tư tham gia đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định (trừ các khu công nghiệp thuộc Khu Kinh tế Nhơn Hội). Các dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng các khu, cụm công nghiệp...

Chính sách học phí, hỗ trợ học bổng, trợ cấp ưu đãi, trợ cấp xã hội đối với học sinh học nghề của tỉnh Bình Định

Chính sách học phí, hỗ trợ học bổng, trợ cấp ưu đãi, trợ cấp xã hội đối với học sinh học nghề của tỉnh Bình Định là một trong những chính sách nhằm khuyến khích đào tạo nguồn nhân lực để phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh Bình Định. Học nghề và đào tạo nghề cho người lao động là trách nhiệm của nhà nước...