Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Thông tin cải cách Hành chính 23.06.2017

Hà Nội xây dựng Chỉ số Cải cách hành chính trong nội bộ
UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 138/KH-UBND về xây dựng và triển khai xác định Chỉ số Cải cách hành chính năm 2017 đối với các sở, cơ quan ngang sở và UBND các quận, huyện, thị xã.
Kế hoạch nhằm xây dựng và ban hành Chỉ số Cải cách hành chính áp dụng trong nội bộ thành phố thay thế Quyết định 6674/QĐ-UBND ngày 4-12-2015 của UBND thành phố; bảo đảm phù hợp Chỉ số Cải cách hành chính cấp tỉnh được quy định tại Quyết định 4631/QĐ-BNV ngày 28-12-2016 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về phê duyệt Đề án “Xác định Chỉ số Cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương”, Chương trình 08-CTr/TU của Thành ủy và kế hoạch cải cách hành chính của thành phố giai đoạn 2016-2020.
UBND thành phố giao Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng dự thảo Chỉ số Cải cách hành chính trình UBND thành phố xem xét, ban hành (dự kiến trong tháng 7-2017). Sau đó, Sở Nội vụ sẽ chủ trì tổ chức hội nghị triển khai, xây dựng văn bản hướng dẫn. Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội xây dựng và triển khai kế hoạch điều tra xã hội học.
Từ kết quả các sở, cơ quan ngang sở và UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức đánh giá, tự đánh giá; Sở Nội vụ sẽ chủ trì tổng hợp, xử lý số liệu xác định Chỉ số Cải cách hành chính trình Hội đồng thẩm định của UBND thành phố. Dự kiến, UBND thành phố sẽ công bố kết quả xác định Chỉ số Cải cách hành chính năm 2017 của các sở, cơ quan ngang sở và UBND các quận, huyện, thị xã vào tháng 1-2018.
Theo hanoimoi.com.vn
Bộ Công Thương cải cách mạnh mẽ các thủ tục hành chính
Trong 6 tháng đầu năm 2017, Bộ Công Thương đã hoàn thành 100% công tác rà soát theo kế hoạch đề ra.
Tại Hội nghị Thủ tướng với doanh nghiệp diễn ra ngày 17/5/2017 với Chủ đề "Đồng hành cùng doanh nghiệp", Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh một lần nữa cam kết mạnh mẽ về cải cách thể chế, thủ tục hành chính trong ngành Công Thương.
Ngày 30/12/2016, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh ký Quyết định số 5144 về việc Ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2017. Theo đó, tổng số văn bản mà Bộ phải trình/ban hành theo thẩm quyền là 38 văn bản, bao gồm 7 nghị định, 1 quyết định của Thủ tướng Chính phủ; 30 thông tư (trong đó 1 Nghị định đã chuyển sang Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn theo chỉ đạo của Thủ tướng tại Công văn số 2000 liên quan đến hoạt động quản lý phân bón).
Như vậy, năm 2017, tổng số văn bản mà Bộ Công Thương phải trình/ban hành theo thẩm quyền đến nay là 37 văn bản, gồm 6 nghị định, 1 quyết định của Thủ tướng Chính phủ và 30 thông tư. Trong 6 tháng đầu năm 2017, Bộ đã trình/ban hành 21 văn bản. Tính đến ngày 5/6/2017, Bộ đã hoàn tất trình/ban hành 6/21 văn bản đạt 28,57%. Tỷ lệ hoàn thành cả Chương trình tính đến thời điểm báo cáo là 7/37 văn bản trong Chương trình (2 Nghị định, 5 thông tư), đạt tỷ lệ hoàn thành 18,92%.
Ngày 30/12/2016, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh đã ký ban hành quyết định số 5114 về Kế hoạch kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật nă 2017 của Bộ Công Thương. Theo đó, hiện nay, Bộ thường xuyên thực hiện rà soát hệ thống văn bản liên quan và ban hành Quyết định số 4428 ngày 9/11/2016 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thuộc lĩnh vực Công Thương; Quyết định số 698 ngày 7/3/2017 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Công Thương từ ngày 1/10/2016 đến ngày 31/12/2016.
Bên cạnh việc thực hiện các nhiệm vụ sửa đổi, bổ sung các Nghị định có liên quan đến điều kiện đầu tư, kinh doanh và thủ tục hành chính, công tác rà soát của Bộ đã giúp chỉ ra những nội dung liên quan khác cần được sửa đổi bổ sung nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu cải cách hành chính và phù hợp hơn với thực tiễn hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
Nhìn chung, 6 tháng đầu năm 2017, Bộ Công Thương đã hoàn thành 100% công tác rà soát theo kế hoạch đề ra.
Đối với việc thực hiện kế hoạch cải cách hành chính năm 2017, căn cứ Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngầy 08/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020; Quyết định 225/QĐ-TTg ngày 04/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020; Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12/11/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Bộ Công Thương, ngày 08/4/2016, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 1372/QĐ-BCT về Kế hoạch CCHC giai đoạn 2016-2020, Quyết định 4612/QĐ-BCT ngày 25/11/2016 về Kế hoạch truyền thông CCHC năm 2017 với những mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể; đồng thời, thực hiện phân giao cho từng đơn vị liên quan thuộc Bộ chủ trì thực hiện.
Tính đến thời điểm báo cáo, về cơ bản các đơn vị thuộc Bộ Công Thương đã và đang triển khai đảm bảo đầy đủ, đúng tiến độ các nội dung công việc theo Kế hoạch đề ra.
Theo vnmedia.vn
Kho bạc Đà Nẵng nỗ lực cải cách thủ tục hành chính
Với mục tiêu lấy khách hàng làm trọng tâm, từ nhiều năm nay, Kho bạc Nhà nước (KBNN) Đà Nẵng đã nỗ lực trong việc cải cách các thủ tục hành chính để tạo điều kiện tốt nhất cho các khách hàng đến giao dịch.
Triển khai nhiều ứng dụng tin học
Thông tin từ KBNN Đà Nẵng cho biết, trong thời gian qua cùng với toàn hệ thống, KBNN Đà Nẵng đã triển khai thực hiện nhiều đề án cải cách, chương trình ứng dụng tin học. Cụ thể:
KBNN Đà Nẵng đã triển khai hệ thống thanh toán song phương điện tử tập trung với các hệ thống ngân hàng thương mại (NHTM) nhà nước trên địa bàn tại 7 KBNN quận, huyện (đây là các hệ thống NHTM đã ký kết hợp tác thanh toán song phương với KBNN); triển khai hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng với Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước thành phố Đà Nẵng tại cơ quan KBNN Đà Nẵng vào năm 2014.
Đặc biệt, từ cuối năm 2015, KBNN Đà Nẵng đã triển khai vận hành Chương trình quản lý văn bản điều hành ngành Tài chính (Edoc TC) tại đơn vị. Theo đó, toàn bộ văn bản đi và đến trong nội bộ KBNN Đà Nẵng, giữa KBNN và KBNN Đà Nẵng đều được thực hiện thông qua chương trình này, vì vậy, đã góp phần đầy mạnh công tác cải cách hành chính tại KBNN Đà Nẵng, tiến tới xây dựng Kho bạc điện tử.
KBNN Đà Nẵng cũng đã triển khai thí điểm các dịch vụ công trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử trực tuyến như: Khai báo phiếu giao nhận hồ sơ giao dịch kiểm soát chi qua mạng và giao dịch một cửa với KBNN; Giao diện thông tin yêu cầu thanh toán qua mạng và chương trình yêu cầu thanh toán; Đăng ký mở và sử dụng tài khoản tại KBNN đối với 10 đơn vị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng .
Ngoài ra, KBNN Đà Nẵng cũng phối hơp với Cổng Thông tin điện tử thành phố xây dựng Cổng thông tin điện tử trực tuyến của KBNN Đà Nẵng (Địa chỉ tên miền là www.khobac.danang.gov.vn) và đưa vào vận hành thường xuyên từ tháng 12/2015.
Tích cực phối hợp thu
Hiện nay, tại KBNN Đà Nẵng và 7 KBNN quận huyện đã phối hợp ủy nhiệm cho các chi nhánh NHTM - nơi các đơn vị KBNN có tài khoản tiền gửi (Bao gồm: 5 Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), 1 Chi nhánh Ngân hàng BIDV, Ngân hàng TMCP Công thương Chi nhánh Ngũ Hành Sơn) để thực hiện thu NSNN đối với thuế, phí, lệ phí nội địa và xuất nhập khẩu, thu phạt ATGT, thu phạt hành chính các loại, ở cả 2 hình thức thu bằng tiền mặt trực tiếp và thu bằng chuyển khoản.
Đối với công tác phối hợp thu NSNN qua tài khoản chuyên thu, hiện nay, KBNN Đà Nẵng đã phối hợp với Cục Thuế Đà Nẵng, Cục Hải quan ủy nhiệm cho một số ngân hàng thực hiện thu tất cả các khoản thu NSNN do các đơn vị quản lý thông qua tài khoản chuyên thu của các chi nhánh Kho bạc huyện mở tại các chi nhánh ngân hàng.
Bên cạnh đó, KBNN thành phố cũng chủ động phối hợp với cơ quan thuế, cơ quan hải quan phối hợp với các Ngân hàng TMCP đóng trên địa bàn thành phố tổ chức thực hiện thu NSNN bằng chuyển khoản...
Đồng thời, năm 2017, nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các đối tượng nộp NSNN tại thành phố Đà Nẵng, KBNN Đà Nẵng đã chủ động làm việc với các cơ quan thu và NHTM đẩy mạnh công tác ủy nhiệm thu NSNN, thông qua việc mở thêm tài khoản chuyên thu của các đơn vị KBNN trên địa bàn tại chi nhánh các NHTM trên địa bàn theo đúng chỉ đạo của Bộ Tài chính.
Theo thoibaotaichinhvietnam.vn
Cải cách thực chất, người dân hài lòng
Sau gần nửa năm triển khai “Năm kỷ cương hành chính 2017”, quận Hà Đông đã đạt những kết quả nổi bật, với tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn trên 99%; 40% người dân được khảo sát cho biết “rất hài lòng” khi thực hiện thủ tục hành chính… Đây là thành quả từ việc quận quyết liệt cải cách hành chính theo hướng thực chất, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo.
Quyết liệt chỉ đạo
Nhằm tạo đột phá về kỷ cương hành chính, hướng tới nền hành chính hành động và phục vụ, từ đầu năm 2017, quận Hà Đông đặt chỉ tiêu: 100% thủ tục hành chính được thực hiện thông qua cơ chế "một cửa", "một cửa liên thông"; 100% thủ tục hành chính được công khai, minh bạch, cập nhật và hướng dẫn rõ ràng trên trang thông tin điện tử của UBND quận và UBND các phường… Theo Phó Trưởng phòng Nội vụ quận Hà Đông Nguyễn Mạnh Cường: “Đây là nội dung được quận chỉ đạo quyết liệt, nghiêm túc. Việc đưa ra chỉ tiêu rõ ràng đòi hỏi các đơn vị có sự cạnh tranh lẫn nhau nên việc rà soát và rút gọn rất thực chất”.
Đến thời điểm này, việc rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính của quận Hà Đông đã vượt chỉ tiêu đề ra. Tỷ lệ thủ tục hành chính được rút ngắn thời gian giải quyết ở cấp quận đạt 94,85% (100% các phòng, ban đạt tỷ lệ rút ngắn trên 80%); ở phường là 78,71% (100% các phường đạt tỷ lệ rút ngắn trên 70%). Các lĩnh vực có nhiều thủ tục hành chính được rút ngắn là: Lao động, thương binh và xã hội; xây dựng; tư pháp; tài nguyên và môi trường…
Một kết quả nổi bật nữa của quận Hà Đông là việc triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Năm tháng đầu năm 2017, tổng số hồ sơ tiếp nhận trực tuyến ở quận là 3.009 (trong đó có 88 hồ sơ mức độ 4), ở cấp phường là 4.256. Để có kết quả này, ngoài các điểm hỗ trợ tại bộ phận “một cửa” của UBND các phường, quận Hà Đông là địa phương đầu tiên của TP Hà Nội có tới 34 điểm hỗ trợ thực hiện dịch vụ công trực tuyến tại các nhà văn hóa, phòng sinh hoạt cộng đồng hoặc sảnh nhà chung cư ở 17 phường.
Theo Chủ tịch UBND quận Hà Đông Vũ Ngọc Phụng, quận đã yêu cầu ngành Giáo dục tổ chức tập huấn cho đội ngũ giáo viên tin học, tổng phụ trách về nội dung đăng ký dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và đưa vào chương trình giảng dạy từ cấp tiểu học đến THCS về cách thức đăng ký dịch vụ công trực tuyến mức độ 3.
Đích đến là sự hài lòng của người dân
Quận Hà Đông luôn duy trì thực hiện việc đánh giá mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với việc giải quyết thủ tục hành chính qua màn hình cảm ứng đặt tại bộ phận “một cửa” của quận. Kết quả do Ban Tuyên giáo Quận ủy tổ chức khảo sát, thăm dò ý kiến của cán bộ, đảng viên, nhân dân khi thực hiện thủ tục hành chính tại các cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn quận cho thấy, trong tổng số phiếu phát ra và thu về là 1.650, có 40% rất hài lòng, 29,5% hài lòng, 28% bình thường và 2,5% không hài lòng.
Phó Chủ tịch UBND quận Hà Đông Phạm Thị Hòa cho biết: Thực hiện "Năm kỷ cương hành chính 2017", từ quận đến phường đều thành lập Ban chỉ đạo cải cách hành chính, do bí thư cấp ủy trực tiếp làm trưởng ban. Ban chỉ đạo thường xuyên tổ chức kiểm tra định kỳ và đột xuất tại các đơn vị. Qua đó kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và nâng cao tinh thần thái độ, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức khi giải quyết thủ tục hành chính.
Hiện tại, tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn tại quận Hà Đông là 99,28% và ở các phường là 99,03%. Thời gian tới, quận phấn đấu 100% số lượng hồ sơ hành chính được giải quyết đúng hạn và trước hạn. Điều đó đồng nghĩa với việc quận không ngừng nỗ lực hoàn thiện, hướng tới sự hài lòng của tổ chức, công dân.
Theo hanoimoi.com.vn
Hạ dự báo tốc độ lạm phát chung cả năm dưới 3,5%
Lý do điều chỉnh tốc độ lạm phát chủ yếu đến từ cuộc khủng hoảng thừa thịt lợn diễn ra trong nửa đầu năm, khiến giá thịt lợn và thực phẩm giảm mạnh.
VEPR vừa công bố báo cáo kinh tế thường niên năm 2017. Đáng chú ý Chương 8 của báo cáo này do TS Nguyễn Đức Thành - Viện trưởng VEPR chủ biên đã đề cập đến viễn cảnh kinh tế VN 2017 với hai kịch bản khác nhau. Cụ thể, nếu tăng trưởng theo trạng thái “tự nhiên” của nền kinh tế, GDP dự báo đạt mức 6,37%. Kịch bản thứ hai, giả định mức tăng trưởng đạt chỉ tiêu 6,7% Chính phủ đề ra.
Trong kịch bản thứ nhất, tăng trưởng không bị gò ép nhiều, lạm phát cả năm có thể chỉ ở mức 2,35%. Đối với kịch bản hai, khi Chính phủ sử dụng nhiều biện pháp để kích thích kinh tế, mở rộng sản lượng, lạm phát có thể cao hơn một chút, nhưng cũng chỉ dừng ở mức 3,2%. Các chuyên gia cho rằng, phương thức để đạt mức tăng trưởng 6,7% thực chất là đi ngược lại với tinh thần “kiến tạo”. “Chúng tôi cho rằng truy đuổi tốc độ tăng trưởng cao trong ngắn hạn có thể phải đánh đổi cơ hội phục hồi tăng trưởng bền vững trong trung hạn” - TS Thành nêu rõ.
Do đó, các chuyên gia cho rằng, cần xem xét lại các nguồn lực cho tăng trưởng vì bối cảnh hội nhập đang thay đổi. Các tư duy ngắn hạn, mang tính đối phó với sự suy giảm tăng trưởng như nỗ lực tăng thêm vốn, đẩy nhanh giải ngân các công trình công, hoặc tăng sản lượng khai thác dầu thô… có thể không mang lại kết quả mong muốn.
VEPR khuyến nghị, Chính phủ cần tập trung vào nâng cấp hệ thống giáo dục và dạy nghề để nâng cao chất lượng lao động; cải cách thể chế và hành chính nhằm nâng cao chất lượng môi trường kinh doanh; tiếp tục cải cách DNNN để lành mạnh hóa nền kinh tế thị trường. Chính phủ cần tiếp tục ưu tiên cao nhất cho việc cải thiện môi trường kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính, cởi trói cho DN. Điều này cũng không nằm ngoài mục tiêu dài hạn hơn là xây dựng một Chính phủ kiến tạo.
Điểm sáng là khối DN chế biến chế tạo
Mặc dù bước sang năm 2017, đặc biệt là trong Quý I, nền kinh tế chứng kiến mức tăng trưởng thấp nhất trong vòng 3 năm trở lại đây. Tuy nhiên, các chuyên gia VEPR nhận định, điểm sáng của kinh tế VN trong thời gian gần đây là hoạt động của khu vực DN, đặc biệt khối DN chế biến chế tạo.
DN đang có điều kiện phát triển thuận lợi khi Chính phủ mới bộc lộ rõ mối quan tâm trong cải cách thủ tục hành chính và cải thiện môi trường kinh doanh. Những nỗ lực của Chính phủ được kỳ vọng là sẽ giúp giảm bớt các thủ tục hành chính không cần thiết cũng như hỗ trợ và phát triển DN, đặc biệt là khối DN tư nhân. Tuy nhiên, VEPR cho rằng, thực tế cho thấy cần có thời gian để đạt được sự phối hợp và nhất trí giữa các cơ quan thực thi quyết tâm này. “Nhiều dự thảo văn bản pháp quy mới mong muốn có tinh thần “cởi trói”, nhưng vô hình chung lại có khuynh hướng trao nhiều quyền lực cho cấp Bộ hơn, và do đó tạo ra nhiều giấy phép con hơn. Đây là một nghịch lý mà Chính phủ cần sát sao lưu ý trong quá trình cải cách hành chính” - báo cáo chỉ rõ.
Mặt khác, VEPR cho rằng, cơ cấu thu ngân sách đang dần dịch chuyển do một số nguồn suy giảm, trong đó có các khoản lợi tức từ các DNNN. Về dài hạn, Chính phủ cũng như Bộ Tài chính cần giải quyết dứt điểm bài toán giữa những khoản thu ngắn hạn và lợi ích trong dài hạn. Các chuyên gia khuyến nghị, Nhà nước thoái vốn một cách quyết đoán khỏi các DNNN lớn, đặc biệt tại một số NHTMNN. Việc này có thể giúp bổ sung nguồn NSNN, đồng thời tạo điều kiện cho các NHTM này vẫn có đủ nguồn vốn để mở rộng hoạt động.
Theo vietnambiz.vn
Lời nhắc của Thủ tướng và tương lai các Tập đoàn
Những nỗ lực, thành quả của các Tập đoàn kinh tế là không thể phủ nhận, song Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đưa ra lời nhắc nhở nghiêm khắc với các doanh nghiệp này, từ những chuyện tưởng chừng nhỏ như cái kim, sợi chỉ cho tới những khoản vay 9,7 tỷ USD hay 9,3 triệu tấn hàng tồn kho.
Mới đây, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng, Tổ công tác của Thủ tướng đã liên tục kiểm tra 3 Tập đoàn kinh tế đang đóng vai trò chủ chốt trong một số lĩnh vực kinh tế quan trọng: Than-Khoáng sản, Dệt may và Điện lực.
Cam kết của các Tập đoàn
Các cuộc làm việc trước hết nhằm kiểm tra tình hình triển khai Chỉ thị 24 mới đây của Thủ tướng về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng các ngành, lĩnh vực để góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng GDP 6,7% năm 2017. Cùng với đó, kiểm tra tình hình thực hiện các nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng giao trong thời gian qua.
Qua kiểm tra, Chủ tịch Tập đoàn Dệt May Trần Quang Nghị đã cam kết với Thủ tướng sẽ quyết tâm đạt mục tiêu xuất khẩu 3 tỷ USD trong năm nay, tăng 9% so với 2,78 USD như kế hoạch và tăng tới 20,4% so với năm 2016.
Trong khi đó, Chủ tịch Tập đoàn Than-Khoáng sản Lê Minh Chuẩn khẳng định doanh nghiệp này sẽ phấn đấu quyết liệt, đạt doanh thu ít nhất 110 nghìn tỷ đồng so với 106 nghìn tỷ dự kiến và sẽ đóng góp 0,8 điểm phần trăm vào mức tăng trưởng GDP chung năm 2017, so với kế hoạch trước đó là 0,794 điểm phần trăm.
Còn Tập đoàn Điện lực cho biết, dự kiến cả năm 2017, sản lượng điện ước đạt 196,8 tỷ kWh, tăng 11,1% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt gần 288,5 nghìn tỷ đồng. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) nhóm ngành sản xuất và phân phối điện sẽ đạt 11,5% đúng như chỉ tiêu Thủ tướng giao, đồng thời bảo đảm đủ điện cho nền kinh tế.
Đúng như đánh giá của Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng, Tổ trưởng Tổ công tác của Thủ tướng, những cam kết này thể hiện quyết tâm rất lớn của các doanh nghiệp trong việc đóng góp vào tăng trưởng chung. Đây cũng là điều rất đáng mừng trong bối cảnh Chính phủ đã hạ quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng cả năm đạt 6,7%, mặc dù theo nhiều chuyên gia, điều này không dễ dàng.
Tuy nhiên, Thủ tướng không chỉ quan tâm tới những mục tiêu ngắn hạn trong hoạt động của các “ông lớn” này. Thông qua Tổ công tác, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu các doanh nghiệp phải lưu ý, quan tâm hàng loạt vấn đề.
Không cải cách thì rất khó phát triển
Như với Tập đoàn Dệt may, hiện doanh nghiệp có doanh thu lên tới hàng trăm nghìn tỷ này mới đang làm tốt 2 khâu đầu và cuối là sợi và may. Riêng khâu quan trọng, cốt lõi là phụ trợ ngành dệt may, nhuộm... hiện rất khó khăn.
“Từ cái kim, sợi chỉ, chiếc khuy áo cũng phải mua, vậy chúng ta nội địa hóa thế nào?”, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng đặt vấn đề và truyền đạt ý kiến Thủ tướng đề nghị ngành dệt may cần tạo chuỗi giá trị cao hơn thay vì chỉ làm gia công, tránh tình trạng giá trị xuất khẩu lớn nhưng giá trị thu về thực tế không cao.
Còn tại Tập đoàn Than-Khoáng sản, Thủ tướng đặc biệt lưu ý phải tập trung giải quyết lượng hàng tồn kho lên tới 9,3 triệu tấn, nhưng phải thông qua nâng cao năng lực cạnh tranh trên nguyên tắc thị trường. Nếu tập đoàn không xử lý tốt thì sẽ bị áp lực cạnh tranh rất lớn với than nhập khẩu, cho nên đòi hỏi doanh nghiệp phải nỗ lực hơn nữa trong tái cấu trúc, giảm chi phí khai thác, tăng năng suất lao động.
Theo Thủ tướng, việc giảm chi phí sản xuất, giảm giá than là sức ép rất lớn với Vinacomin do lượng lao động lên tới 110.000 người nếu không đưa công nghệ tiên tiến, đổi mới quản trị, phân cấp, không thể giao chỉ tiêu pháp lệnh như thời bao cấp.
Riêng tại Tập đoàn Điện lực, Thủ tướng lưu ý việc doanh nghiệp này đang giữ vị trí “quán quân” về nợ vay so với các tập đoàn, tổng công ty Nhà nước khác. Theo báo cáo được Bộ Tài chính trình lên Chính phủ, Công ty mẹ EVN năm 2015 vay thêm 2 tỷ USD, nâng mức bảo lãnh nợ vay của Chính phủ đối với EVN lên 9,7 tỷ USD.
Thủ tướng yêu cầu EVN cần tăng hiệu quả sử dụng vốn, đa dạng hóa ngoại tệ đi vay để giảm rủi ro tỉ giá, đặc biệt quan tâm kiểm soát kỹ vấn đề vốn vay, kiểm soát chặt chẽ chi phí, tăng hiệu quả đầu tư.
Đặc biệt, một điểm chung được Thủ tướng hết sức lưu ý cả 3 doanh nghiệp là đẩy mạnh cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước, đồng thời tăng quyền tự chủ cho các doanh nghiệp thành viên, cải cách hành chính nội bộ, tránh tình trạng bộ máy hành chính cồng kềnh, bộ máy quản lý lương cao nhưng lương công nhân thấp. Chẳng hạn, tại Tập đoàn Than-Khoáng sản, chi phí hành chính cho bộ máy hiện rất lớn với 30 văn phòng, chi nhánh đại diện, 47 công ty thành viên.
“Kinh nghiệm của May Nhà Bè, Việt Tiến, May 10, Phong Phú đã chứng minh rằng không cổ phần hóa thì không thể cạnh tranh với doanh nghiệp nước ngoài, không thể chinh phục các thị trường khó tính, không thể thu hút đầu tư, không thể tham gia chuỗi giá trị toàn cầu, tạo giá trị gia tăng cao”, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nêu rõ.
Ở chiều ngược lại, Chính phủ, Thủ tướng đã và đang nỗ lực làm hết sức mình để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp. Ngay cả trong các chuyến nước ngoài, mặc dù lịch trình làm việc dày đặc, song có thể nói người đứng đầu Chính phủ cũng “tận dụng” từng cơ hội để “tiếp thị”, mở rộng thị trường cho sản phẩm Việt Nam.
Còn ở trong nước, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho biết, một năm sau Hội nghị với doanh nghiệp lần thứ nhất, Thủ tướng vẫn nhớ lời phàn nàn của Tổng Giám đốc Tập đoàn Dệt may Lê Tiến Trường về việc một mét vải phải qua bao nhiêu khâu kiểm tra và đã yêu cầu các bộ ngành cải cách toàn diện thủ tục kiểm tra chuyên ngành. Và những kiến nghị của các doanh nghiệp qua các đợt kiểm tra này cũng sẽ được báo cáo đầy đủ với Chính phủ, Thủ tướng để xem xét, xử lý.
Những thành quả mà các Tập đoàn, các ngành kinh tế nói trên đạt được là không thể phủ nhận, mà việc quần áo “Made in Việt Nam” trong cửa hàng của Ivanka Trump tại Mỹ là một ví dụ. Nhưng rõ ràng còn rất nhiều việc phải làm và như lời Bộ trưởng Mai Tiến Dũng thì “nếu ta không tự cứu chúng ta, đổ lỗi cho thị trường, không có cải tiến và cải cách hành chính thì rất khó”. Thủ tướng đã nhắc nhở nghiêm khắc về những vấn đề hết sức quan trọng đối với sự phát triển bền vững, lâu dài của các Tập đoàn này và các doanh nghiệp nhà nước nói chung.
Theo cafef.vn
Nâng cao chất lượng phục vụ doanh nghiệp
Mặc dù kinh tế thế giới và khu vực vẫn còn những khó khăn, thách thức, song với sự quyết tâm, thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, kinh tế Hà Nội trong sáu tháng đầu năm nay tiếp tục duy trì tăng trưởng.
Ngay đầu năm, TP Hà Nội đã tập trung cải cách hành chính, ban hành kế hoạch về siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, đổi mới lề lối, phong cách làm việc, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ nhằm thực hiện nghiêm “Năm kỷ cương hành chính 2017”. Cùng với đó, tiếp tục rà soát, rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin để phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày một tốt hơn.
Theo báo cáo mới nhất, trong sáu tháng đầu năm nay, kinh tế Hà Nội tiếp tục duy trì tăng trưởng khá, thu ngân sách, thu hút vốn đầu tư tăng khá cao so cùng kỳ. Cụ thể, tổng sản phẩm trên địa bàn ước tăng 7,37% (cùng kỳ năm trước tăng 7,34%); trong đó: dịch vụ tăng 7,42%; công nghiệp - xây dựng tăng 7,55%; nông nghiệp tăng 2,25%. Chỉ tiêu xuất khẩu vượt kế hoạch và cao hơn nhiều năm gần đây với kim ngạch ước đạt 5.789 triệu USD, tăng 12,1%. Thu ngân sách nhà nước ước 102.490 tỷ đồng, đạt 50,1% dự toán và tăng 18% so với cùng kỳ năm 2016. Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của Hà Nội đã tăng 10 bậc, xếp thứ 14, cao nhất từ trước tới nay. Chỉ số Cải cách hành chính (PAR Index) tăng sáu bậc, xếp thứ 3 trong số 63 tỉnh, thành phố.
Để đạt kết quả đó, Hà Nội đã thực hiện tích cực, đồng bộ các giải pháp thu hút vốn đầu tư trong nước và nước ngoài như phối hợp các chuyên gia của I-xra-en xây dựng Hệ sinh thái khởi nghiệp; khai trương Vườn ươm doanh nghiệp công nghệ thông tin đổi mới sáng tạo; thành lập Tổ công tác liên ngành giải quyết thủ tục quyết định chủ trương đầu tư, phê duyệt đề xuất dự án và giải quyết khó khăn vướng mắc ở các dự án đầu tư xây dựng, các tổ công tác về thu hồi nợ đọng thuế, giải quyết thủ tục hành chính, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Lãnh đạo thành phố cho biết, đã chỉ đạo triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn tạo điều kiện hết mức cho doanh nghiệp; tăng cường hỗ trợ nhà đầu tư, doanh nghiệp từ khâu đăng ký kinh doanh đến triển khai dự án, giải quyết các yêu cầu trong quá trình thực hiện. UBND thành phố đã ban hành quyết định về phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp TP Hà Nội; phê duyệt Kế hoạch hành động năm 2017 và định kỳ 5 năm về đấu thầu qua mạng giai đoạn 2017-2021; quyết định thành lập Tổ công tác liên ngành giải quyết thủ tục hành chính các dự án hợp tác công-tư, dự án đầu tư công, dự án có vốn đầu tư nước ngoài… Từ đầu năm đến nay, tập thể lãnh đạo UBND thành phố đã tăng cường đối ngoại, tổ chức các hội thảo, hội nghị, tiếp xúc, gặp gỡ để tháo gỡ khó khăn, giải quyết các đề xuất của doanh nghiệp nhằm cải cách, rút ngắn các thủ tục, giải quyết dứt điểm không để công việc kéo dài, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp khi tham gia hoạt động. Ví như, trong đợt tham gia xúc tiến đầu tư tại Nhật Bản đầu tháng 6-2017, Hà Nội đã ký biên bản ghi nhớ với đối tác Nhật Bản đầu tư vào Thủ đô với số vốn 5,15 tỷ USD; tổ chức tốt “Tuần hàng Việt Nam - Hà Nội năm 2017” tại Trung tâm thương mại Aeon-Nhật Bản. Từ đầu năm đến nay, Cục Thuế, Cục Hải quan, Sở Tư pháp, Sở Kế hoạch và Đầu tư và một số quận, huyện đã tổ chức các hội nghị chuyên đề đối thoại với doanh nghiệp nhằm giải quyết khó khăn, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh.
Theo nhandan.com.vn
Dệt may: Cải cách để tự cứu mình, đừng đổ lỗi cho thị trường
Cổ phần hóa, cải cách hành chính, đầu tư hiệu quả, phát triển thị trường, tránh tình trạng lãnh đạo lương cao công nhân lương thấp là những mục tiêu Chính phủ yêu cầu Tập đoàn Dệt may phải thực hiện.
Các yêu cầu trên được Bộ trưởng - Chủ nhiệm văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, đưa ra tại buổi làm việc của Tổ công tác Thủ tướng với Tập đoàn dệt may Vinatex sáng ngày 20-6 tại Hà Nội.
Cải cách để tự cứu mình
Để đảm bảo mục tiêu tăng trưởng, ông Dũng nhấn mạnh yêu cầu của Thủ tướng là phải hoàn thành các nhiệm vụ đặt ra, đảm bảo tăng trưởng ổn định, bền vững, trong đó nhiệm vụ đầu tiên là đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, thúc đẩy xuất khẩu.
Một nhiệm vụ khác được ông Dũng đặt ra cho Vinatex là cần phải đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án hiệu quả.
Hiện tại, Vinatex đang đầu tư 41 dự án, nhưng chỉ làm tốt ở hai khâu là sợi và cắt may (tức là hai khâu đầu - cuối), trong khi các khâu phụ trợ, nhuộm lại đang bị nghẽn lại và "phải nhập từ cái kim đến sợi chỉ, khuy áo".
“Thực tế này đặt ra là phải nội địa hoá thế nào? Đề nghị tập đoàn đẩy nhanh đầu tư với tổng mức trên 5.000 tỷ. Thủ tướng yêu cầu không để các dự án đầu tư dở dang, thất thoát vốn”, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nhấn mạnh.
Nhiệm vụ thứ ba được ông Dũng đưa ra là Vinatex cần đẩy mạnh cổ phần hoá, tư nhân hoá doanh nghiệp may toàn ngành, coi đây là "vấn đề mấu chốt, nếu không ngành sẽ không thể phát triển".
Ông Dũng lấy ví dụ trong hai chuyến công tác của Thủ tướng vừa qua, phái đoàn Việt Nam ghé vào gian hàng của con gái Tổng thống Mỹ là bà Ivanka Trump ở Mỹ và siêu thị Aeon ở Nhật thì tất cả đều có bán hàng “Made in Vietnam”.
“Nếu không xem tem, mác thì nghĩ là hàng sản xuất ở châu Âu chứ không ai nghĩ sản xuất ở Việt Nam, cả về chất lượng, kiểu mẫu... Dệt may đã có những thị trường quan trọng như Mỹ, EU, Nhật...” - ông Dũng nói.
Tuy nhiên, với những thị trường như Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và cả ASEAN hàng dệt may vẫn khó vào. Theo ông Dũng, nếu không đổi mới, cổ phần hoá thì sẽ không đáp ứng được yêu cầu của thị trường.
Với nhiệm vụ thứ tư, Bộ trưởng Dũng cho biết Thủ tướng đã yêu cầu ngành dệt may phải có giải pháp tốt để tiếp cận vốn sản xuất, tạo chuỗi giá trị cao hơn thay vì chỉ làm gia công.
Đặc biệt, trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiêp 4.0, ông Dũng cho rằng Vinatex cần phải cải tiến và đổi mới công nghệ, theo dõi quản trị cho tất cả các công ty một cách mạnh mẽ hơn nữa.
Yêu cầu về cải cách hành chính là nhiệm vụ cuối cùng được Bộ trưởng Mai Tiến Dũng đưa ra cho Vinate, "đặc biệt trong nội tại của tập đoàn, các công ty thành viên".
Cùng với đó, ông Dũng yêu cầu Bộ Công thương rà soát để cải cách hành chính trong lĩnh vực dệt may ở các khâu thuế, hải quan, chính sách thuế.
“Nếu ta không tự cứu chúng ta, đổ lỗi cho thị trường, không có cải tiến và cải cách hành chính thì rất khó. Cải cách để tránh tình trạng bộ máy cồng kềnh, lương quản lý thì cao lương công nhân thì thấp”, ông Dũng nhấn mạnh.
Dệt may ngày càng mất lợi thế
Dệt may là ngành chiếm khoảng 16% kim ngạch xuất khẩu, đóng góp trên 10% giá trị sản xuất công nghiệp nhưng đang gặp các khó khăn trong nửa đầu năm nay.
Ông Phạm Văn Tân, Giám đốc điều hành Vinatex, cho biết có đến 65% doanh nghiệp trong ngành chỉ gia công và sản xuất cho thị trường nội địa, và còn phụ thuộc nhiều vào vải nhập khẩu.
“Ngành dệt may hiện đang bộc lộ sự mất cân đối giữa các công đoạn sản xuất, mạnh về khâu gia công xuất khẩu nhưng lại yếu và thiếu tập trung ở khâu dệt nhuộm, vì vậy nhập khẩu vải từ các quốc gia khác” - ông Tân nói.
Đại diện Vinatex đề nghị cần phải có quy hoạch tổng thể cho các ngành thâm dụng lao động, tiếp tục là ngành trọng yếu trong xuất khẩu, gắn với chính sách phát triển công nghiệp phụ trợ, ứng dụng công nghệ tiên tiến.
Đồng thời, theo ông Tân, cần có chương trình đào tạo người lao động, điều chỉnh giảm tỉ lệ đóng bảo hiểm xã hội, giúp doanh nghiệp tiếp cận vốn.
Theo tuoitre.vn
Lục Yên: Nỗ lực cải cách hành chính phục vụ nhân dân
Xác định cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ quan trọng, thời gian qua, huyện Lục Yên đã tập trung chỉ đạo, triển khai tích cực, đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực. Thực hiện rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) trên nhiều lĩnh vực, mang lại hiệu quả thiết thực, tạo sự hài lòng cho nhân dân, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương ngày càng phát triển.
Gia đình chị Hoàng Thị Thuận ở thôn Làng Phạ xã Yên Thắng do gặp sự cố nên tất cả giấy tờ của gia đình đã bị mất hết, nay chị phải làm lại từ sổ hộ khẩu, chứng minh nhân dân, đăng ký kết hôn và các loại giấy tờ khác. Chị Thuận cho biết: “Nhiều loại giấy tờ như vậy nhưng khi đến Ủy ban nhân dân xã làm việc, tôi không phải mất nhiều thời gian, công sức đi lại, còn thủ tục giấy tờ thì đơn giản và tác phong phục vụ của cán bộ xã cũng dễ chịu, không gây khó khăn như trước đây”.
Để có được nhận xét ưu ái như vậy của người dân, thời gian qua, Ủy ban nhân dân xã Yên Thắng đã quán triệt đến từng cán bộ, công chức thực hiện nghiêm những nội dung trong kế hoạch cải cách hành chính xã ban hành; kiên quyết xử lý cán bộ công chức cố tình gây khó khăn, nhũng nhiễu, không thực hiện đúng các quy định về thủ tục hành chính; tổ chức tuyên truyền thông qua các cuộc họp, hội nghị tới toàn thể cán bộ, công chức; công khai quy trình, thủ tục hành chính giải quyết theo quy chế một cửa, một cửa liên thông, các biểu mẫu, phí, lệ phí… do đó, từ đầu năm đến nay xã không nhận được ý kiến, kiến nghị nào của tổ chức, cá nhân liên quan đến cải cách hành chính.
Văn phòng Đăng ký đất đai và Phát triển quỹ đất huyện Lục Yên trung bình mỗi ngày giải quyết 15 - 20 hồ sơ của các tổ chức, cá nhân. Để thuận lợi cho công dân đến giao dịch, mỗi loại thủ tục đều được đơn vị niêm yết công khai trình tự thực hiện, cách thức thực hiện, thành phần, số lượng hồ sơ, thời hạn giải quyết… Ngoài ra tiếp nhận và xử lý kịp thời những phản ánh, kiến nghị của công dân. Thực hiện cải cách thủ tục hành chính, nhiều thủ tục hành chính về đất đai như thẩm định lịch sử nguồn gốc tài liệu, thời gian giải quyết hồ sơ… đã được cắt giảm tinh gọn, như thời gian giải quyết các loại hồ sơ trước đây đều là 30 ngày thì nay có loại chỉ còn 19 ngày, thậm chí có loại chỉ có 10 ngày. Đồng thời, Văn phòng thực hiện công tác tự kiểm tra nội bộ thường xuyên, quán triệt tới từng cán bộ, nhân viên trong cơ quan thực hiện nghiêm các quy định của văn phòng, nâng cao tinh thần, ý thức trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp khi thực hiện nhiệm vụ… qua đó sự hài lòng của người đến giao dịch ngày càng tăng lên. Bà Hoàng Thị Hỷ một người dân ở xã Mường Lai đến giao dịch tại đây cho biết: “Tôi làm thủ tục đính chính lại tên trên sổ đỏ của mình, cũng chỉ mất 2 lần đến thôi, cán bộ cũng hướng dẫn nhiệt tình, chu đáo”.
Trong nỗ lực cải cách hành chính, những ngày đầu tháng 6, Ủy ban nhân dân huyện Lục Yên tiếp tục khai trương Hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến từ huyện đến xã gồm điểm cầu chính tại Ủy ban nhân dân huyện và 15 điểm cầu còn lại đặt tại trụ sở 15 xã. Việc đưa vào sử dụng Hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến là bước đột phá mới trong ứng dụng công nghệ thông tin của UBND huyện, nhằm tăng cường sự chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo huyện đến lãnh đạo các xã, thị trấn trên địa bàn, đảm bảo nhanh chóng, chính xác, kịp thời, tiết kiệm thời gian và chi phí đi lại. Đây là một bước đi quan trọng trong tiến trình cải cách hành chính của huyện, đồng thời hạn chế tối đa các hội nghị tập trung nhằm tiết kiệm thời gian, chi phí; giúp UBND huyện tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo kịp thời đến các xã, đặc biệt các xã vùng sâu, vùng xa; đáp ứng theo yêu cầu cải cách hành chính của Đảng, Nhà nước.
Ngoài ra Ủy ban nhân dân huyện Lục Yên đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành công tác cải cách hành chính đến tất cả các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn, tổ chức kiểm tra việc thực thi nhiệm vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về cải cách hành chính nhằm nâng cao nhận thức về cải cách hành chính cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân...
Kết quả, trong 6 tháng đầu năm 2017 cấp huyện có 3.254 hồ sơ thì có 3.206 hồ sơ đã giải quyết và trả đúng hạn, có 48 hồ sơ chưa đến hạn và đang giải quyết; đối với thủ tục hành chính thuộc phạm vi thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã có 56.736 hồ sơ, trong đó có 56.730 hồ sơ đã giải quyết và trả đúng hạn. Bên cạnh đó, các hoạt động về cải cách thể chế, cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, cải cách hành chính công và hiện đại hóa hành chính cũng đạt được nhiều kết quả. Ông Bùi Văn Thịnh - Chủ tịch UBND huyện Lục Yên cho biết: “Ủy ban nhân dân huyện đã và sẽ tiếp tục cải cách từ khâu điều hành, các cuộc họp, giao ban của Ủy ban nhân dân huyện, rút ngắn thời gian ngồi họp, thời gian đi lại của các thành phần dự họp; liên quan đến giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo chúng tôi cũng đã rút ngắn về mặt thời gian mà vẫn đảm bảo đúng quy định; trong giải quyết các thủ tục cho công dân và doanh nghiệp, Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo các phòng ban thực hiện nghiêm quy định về cải cách hành chính để giảm bớt mọi phiền hà, chi phí, thời gian…”
Thời gian tới, Ủy ban nhân dân huyện Lục yên tiếp tục rà soát và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp, từng bước khắc phục sự thiếu đồng bộ giữa các văn bản quy phạm pháp luật với tình hình thực tiễn của địa phương; Đảm bảo tất cả thủ tục hành chính được kiểm soát chặt chẽ và phải được niêm yết công khai, rõ ràng, minh bạch, chính xác; Cập nhật, niêm yết đầy đủ kịp thời các thủ tục hành chính mới ban hành hoặc được sửa đổi, bổ sung, thay thế, đồng thời đề nghị bãi bỏ hoặc hủy bỏ theo quy định; Duy trì triển khai và thực hiện tốt cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm; Sắp xếp bố trí đội ngũ cán bộ, công chức phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và theo số lượng biên chế được giao, gắn trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, ban, ngành trong việc chỉ đạo thực hiện công tác cải cách tổ chức bộ máy; Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước.
Theo yenbai.gov.vn