Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Thông tin cải cách Hành chính 20.10.2017

Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trong lĩnh vực TN&MT

Trong thời gian qua, Sở TN&MT tỉnh Sóc Trăng đã tập trung đẩy mạnh công tác cải cách hành chính (CCHC), tạo sự chuyển biến tích cực về tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân cũng như chấp hành kỷ luật, kỷ cương của cán bộ, công chức, lao động; giải quyết các thủ tục hành chính cho doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân đúng thời gian quy định…

Bà Trần Thị Hằng, Chánh Văn phòng Sở TN&MT tỉnh Sóc Trăng cho biết, trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về việc đẩy mạnh công tác CCHC, lãnh đạo Sở và Đảng ủy Sở đã phổ biến quán triệt đến toàn thể đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị về ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác CCHC đối với sự lãnh đạo của Đảng và sự phát triển của đất nước. Đồng thời, thường xuyên quan tâm chỉ đạo, kiểm tra, nhắc nhở trong quá trình tổ chức thực hiện thông qua các buổi sinh hoạt của chi đảng bộ và đoàn thể, các cuộc họp giao ban và hội nghị công chức, viên chức, người lao động.

Từ sự quan tâm chỉ đạo đó của lãnh đạo Sở TN&MT, nhận thức của đội ngũ công chức, viên chức và người lao động đã được nâng lên rõ nét, thể hiện qua tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ, thái độ phục vụ nhân dân và tác phong lề lối làm việc, thời gian giải quyết nhiều thủ tục hành chính được cắt giảm thời gian theo quy định... " Bà Trần Thị Hằng, Chánh Văn phòng Sở TN&MT tỉnh Sóc Trăng thông tin.

Từ năm 2014 đến nay, hàng năm Sở TN&MT Sóc Trăng đều ban hành Kế hoạch và thành lập Tổ kiểm tra về tình hình thực hiện công tác CCHC đối với các phòng, đơn vị thuộc Sở, kết quả đã tổ chức kiểm tra đối với 34 phòng, đơn vị (trung bình mỗi phòng, đơn vị đã được kiểm tra trên 2 lần). Qua kiểm tra, Tổ đã có báo cáo phân tích những mặt ưu điểm và hạn chế để lãnh đạo Sở kịp thời chấn chỉnh, chỉ đạo các phòng, đơn vị quan tâm thực hiện tốt các nội dung về CCHC.

Ngoài ra, lãnh đạo Sở và lãnh đạo các phòng, đơn vị tiếp tục thực hiện tốt việc giám sát công chức, viên chức và người lao động trong việc chấp hành lề lối làm việc, thái độ phục vụ, tinh thần trách nhiệm trong hoạt động công vụ và quá trình thực hiện thủ tục hành chính tại Sở; theo dõi chặt chẽ và đôn đốc, nhắc nhở cũng như nghiêm khắc xử lý vi phạm.

Thực hiện công bố số điện thoại đường dây nóng, địa chỉ thư điện tử của Giám đốc sở để tiếp nhận phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của sở, đăng tải công khai 101/101 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường và niêm yết công khai tại Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả là 98/101 thu tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của sở; rà soát, cắt giảm thời gian giải quyết 23 thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai từ 20% đến 56% so với quy định hiện hành.

Trong công tác tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” và “một cửa liên thông”, từ năm 2014 đến 31/5/2017 tỷ lệ hồ sơ giải quyết trước hẹn và đúng hẹn tăng đáng kể; hồ sơ trễ hẹn chiếm chiếm 1,13%, giảm 2,27% so với giai đoạn 2012-2013. Công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo được quan tâm và thực hiện tốt, định kỳ lãnh đạo sở tham gia tiếp công dân tại sở cũng như tại Phòng Tiếp công dân của UBND tỉnh.

Về công tác hiện đại hóa nền hành chính, hiện nay các văn bản, tài liệu chính thức trao đổi giữa các phòng, đơn vị hành chính nhà nước thông qua hệ thống quản lý văn bản, hệ thống thư điện tử. Hàng năm trong kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chung của Sở đều có định hướng các nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin trên tất cả các lĩnh vực và chỉ đạo Trung tâm Công nghệ thông tin chi tiết hóa các nhiệm vụ trong kế hoạch thực hiện nhiệm vụ của đơn vị bao gồm: ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo điều hành, công tác cải cách hành chính, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, quản lý và khai thác cơ sở dữ liệu và đặc biệt là công khai thông tin về tài nguyên và môi trường lên cổng thông tin điện tử. Việc ứng dụng phần mền quản lý văn bản đã được áp dụng ở tất cả các phòng, đơn vị thuộc Sở TN&MT, những phòng, đơn vị thực hiện thủ tục hành chính sử dụng phần mềm một cửa. Ngoài ra, tùy thuộc vào nhiệm vụ chuyên môn của từng phòng, đơn vị, còn sử dụng các phần mềm chuyên ngành như Micro Station, Famis, Vilis, MapInfo, các phần mềm phục vụ công tác thu thập thông tin quan trắc, xử lý, phân tích các chỉ tiêu quan trắc phục vụ đánh giá hiện trạng tài nguyên và môi trường...

Với những kết quả đạt được đó, từ năm 2014 đến nay, Sở TN&MT tỉnh Sóc Trăng đều được xếp hạng chỉ số CCHC ở mức độ khá.

Theo ông Trần Ngọc Ẩn, Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Sóc Trăng, trong thời gian qua sở đã kịp thời ban hành các kế hoạch, nhiệm vụ CCHC, quan tâm giải quyết thủ tục hành chính cho doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân. Đồng thời, cải tiến lề lối làm việc, thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính cũng như chỉ đạo và thường xuyên kiểm tra, giám sát đối với cán bộ, viên chức, lao động trong thực hiện nhiệm vụ được giao, từng bước tạo được niềm tin đối với các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh; công tác giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo và giải quyết các thủ tục hành chính được thực hiện tốt; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, công khai minh bạch trong các hoạt động của đơn vị theo đúng quy định của pháp luật...

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được thì: "Hiện nay do khối lượng công việc chuyên môn ngày càng nhiều, biên chế không tăng, nên gây khó khăn cho việc sắp xếp bố trí nhân sự giữa các phòng, đơn vị. Bên cạnh đó, mặc dù đã triển khai phần mềm quản lý văn bản, phần mềm quản lý hồ sơ một cửa, nhưng vẫn phải thực hiện song song giữa vào sổ thủ công và phần mềm quản lý gây mất nhiều thời gian; thời gian thực hiện thủ tục hành chính liên thông với một số ngành có liên quan chưa đảm bảo hoặc một số khâu không tính trong thời gian giải quyết gây ảnh hưởng đến tổng thời gian thực tế trả kết quả cho tổ chức; chưa có hướng dẫn cụ thể việc áp dụng thực hiện dịch vụ công trực tuyến, cơ sở pháp lý của hồ sơ trực tuyến cũng như việc quản lý hồ sơ trực tuyến..."- Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Sóc Trăng, Trần Ngọc Ẩn cho biết.

Để khắc phục những mặt còn hạn chế này, ông Trần Ngọc Ẩn cho rằng, trong thời gian tới Sở TN&MT tỉnh Sóc Trăng tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện tốt công tác CCHC trong đơn vị; tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu các phòng, đơn vị trong việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác CCHC nhà nước; duy trì và cải tiến hoạt động cổng thông tin điện tử của sở, xây dựng quy trình và triển khai mở rộng việc áp dụng triển khai thực hiện một số thủ tục hành chính ở mức độ 3;... thì Sở TN&MT cũng đề nghị UBND tỉnh Sóc Trăng đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng kỹ thuật về công nghệ thông tin nhằm đảm bảo đường chuyền mạng ổn định; thống nhất các phần mềm quản lý chung, nhất là phần mềm một cửa. Triển khai đồng bộ các cơ sở pháp lý, hạ tầng kỹ thuật cho việc áp dụng công nghệ thông tin vào cung cấp dịch vụ công như chữ ký số, máy chủ, đường truyền.

Đối với các Bộ, ngành Trung ương cần quy định đồng bộ cơ chế một cửa liên thông theo hướng quy định cụ thể thời gian, trách nhiệm của các cơ quan, ban ngành có liên quan trong việc thực hiện giải quyết thủ tục hành chính; ứng dụng phần mềm một cửa theo lộ trình ứng dụng dịch vụ trực tuyến, đối với những thủ tục hành chính chưa nâng cấp dịch vụ mức độ 3, 4 thì không phải sử dụng phần mềm sẽ giảm tải bớt khối lượng công việc cho bộ phận một cửa, đơn vị chuyên môn. Đồng thời, quy định thời gian thực tế giải quyết thủ tục hành chính theo hướng cụ thể số ngày giải quyết tại các khâu, các ngành có liên quan...

Theo baotainguyenmoitruong.vn

Chủ tịch HĐND Nguyễn Thị Bích Ngọc: Các bộ ngành cũng phải cải cách hành chính hơn nữa

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc phát biểu tại phiên thảo luận ở tổ về tình hình kinh tế xã hội, ngân sách sáng nay 24/10.

Đại biểu (ĐB) cho rằng, trong 9 tháng đầu năm, đứng trước nhiều khó khăn, thách thức song Chính phủ đã khắc phục dành được những kết quả tích cực. Đồng tình với các giải pháp của Chính phủ đề ra song đại biểu Nguyễn Thị Bích Ngọc cho rằng vẫn cần phải xem xét một số điểm tiếp theo.

Cụ thể, 13 chỉ tiêu sẽ hoàn thành trong đó 5 chỉ tiêu vượt, ví dụ xuất khẩu tăng, tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng, số giường bệnh trên người dân… Tuy vậy 5 chỉ tiêu vượt cần phải xem xét phân tích đánh giá tốt hơn ví dụ tỷ lệ dân số tham gia BHYT đạt 83% nhưng thực chất là ở những tỉnh sâu xa nhà nước hỗ trợ ở các tỉnh này đạt trên 90% kéo lên nhưng nếu ở vùng tự nguyện tham gia đóng góp tỷ lệ thấp chỉ đạt 50- 60%, và theo ĐB cần phân tích các chỉ tiêu này, để có giải pháp với từng đối tượng tự nguyện tham gia đóng góp để đảm bảo quỹ cho BH.

Thứ hai, tỷ lệ giường bệnh, 25 giường/1 vạn dân, chỉ tập trung ở tuyến cuối, còn ở bệnh viện tuyến dưới, trạm xá… thì thế nào, nếu không sẽ lãng phí.

Về cải cách hành chính, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc phát biểu, nhiều đồng chí góp ý Hà Nội phải tăng cường sự lãnh đạo phối hơp với các bộ, Hà Nội trước đây còn tồn tại như đến nay Hà Nội đã rất tăng cường để xin ý kiến trực tiếp nhưng các bộ ngành cũng cần cải cách hành chính. “Có 1 vấn đề Hà Nội sốt sắng đưa lên nhưng vòng đi vòng lại, từ chỗ này sang chỗ kia vẫn tương đối lâu. Ví dụ như 1 số công trình có tính chất đặc thù quay đi quay lại trên 7 tháng, nên cải cách ngay trong bộ máy các bộ ngành” - Đại diện HĐND TP Hà Nội chia sẻ.

Hay như việc Thủ tướng nêu, các đơn vị báo cáo, việc quá hạn chỉ 2,8% nhưng đúng hạn phải xem lại có chuẩn không, ra một văn bản gửi về cơ sở là đúng hạn nhưng phải xem chất lượng việc giải quyết, không thực hiện được thì có gọi là đúng hạn không? – ĐB nói tiếp, cần phải xem trách nhiệm người đứng đầu, phải phân công phân nhiệm rõ đến cùng một vấn đề, người đứng đầu phải cho cấp dưới kiểm tra lại xem xét nếu không cứ quay đi quay lại 3 tháng, 5 tháng. Ngoài ra cũng cần phải rà soát lại các văn bản tránh sự chồng chéo bất hợp lý do xung đột các văn bản, do hướng dẫn ở dưới không đầy đủ.

“Cách đây 1 năm chúng ta phát biểu về Luật đầu tư công đang có bước khó khăn, rồi 1 loạt văn bản hướng dẫn ra đời của các Bộ lâu rồi nhưng phân bổ, giải ngân đầu tư công vẫn châm, vì vậy vẫn thực hiện thì cần rà soát lại, bổ sung”. Cũng theo ĐB, cần có cơ chế chính sách để cho các tỉnh phát triển, ví dụ chính sách xóa đói, giảm nghèo tốt nhưng lại có điểm chưa tốt. Ý kiến cử tri Hà Nội là xem xét đào tạo giáo dục chất lượng cao, như cách thức trông thi không nghiêm ngặt như nhau nên các tỉnh có điểm rất cao vào tốp đầu còn học sinh Hà Nội không vào vì Hà Nội tổ chức thi rất nghiêm ngặt, dẫn đến hậu quả sau này là nhân tài, nguồn nhân lực chảy máu.

Cuối cùng, ĐB Nguyễn Thị Bích Ngọc kiến nghị, Chính phủ cần chỉ đạo các bộ ngành giải quyết an ninh nông thôn. Thành ủy Hà Nội đã tập trung chỉ đạo tổng thể toàn Hà Nội, phân công từng đơn vị rà soát toàn bộ, trong thời gian rất ngắn có những huyện có vụ mấy năm không giải quyết được giờ đã nhanh chóng, tạo ra ổn định về nông thôn. Do đó các Bộ ngành, cơ quan trung ương cần có nắm chắc tình hình cơ sở, dự báo và có chỉ đạo sát sao và tăng cường vai trò các cơ quan đoàn thể trong nắm bắt tình hình vận động cơ sở.

Tại phiên thảo luận ở tổ Hà Nội, ĐB Hoàng Văn Cường (Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế Quốc dân) phát biểu, năm 2017 không nhiều thuận lợi nhưng Chính phủ vẫn quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng 6,7%. ĐB cho rằng, mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2018 đặt ra, tiềm năng của năm 2018 sẽ tốt hơn. Nếu như 2018 ta dốc sức thì mục tiêu 6,5-6,7% hoàn toàn đạt được. Cuộc chiến chống tham nhũng đang diễn ra quyết liệt sẽ tạo điều kiện cho phát triển kinh tế, bên cạnh việc thể chế và bộ máy, thúc đẩy kinh tế tư nhân thì phải tiếp tục cải cách môi trường kinh doanh, cải cách bộ máy, tạo môi trường bình đẳng.

Theo kinhtedothi.vn

29 quận, huyện, thị xã tham gia “Hội thi tuyên truyền viên, báo cáo viên về cải cách hành chính”

Sáng nay (29/10) tại Trung tâm Bồi dưỡng công nghệ thông tin và truyền thông Hà Nội (Sở Thông tin & Truyền thông) diễn ra “Hội thi tuyên truyền viên, báo cáo viên về cải cách hành chính trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2017”.

Hội thi do Sở Thông tin & Truyền thông Hà Nội chủ trì tổ chức, nằm trong các hoạt động thực hiện Kế hoạch số 247/KH-UBND ngày 31/12/2106 của UBND TP Hà Nội về thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính trên địa bàn TP năm 2017; Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 3/2/2017 của UBND TP về việc tổ chức thực hiện “Năm kỷ cương hành chính 2017”.

Theo Ban Tổ chức, Hội thi được phát động từ tháng 6/2017 và đã nhận được sự hưởng ứng, tham gia của 29 đội đến từ các quận, huyện, thị xã trên địa bàn Thủ đô. Mỗi đội thi gồm 3 thành viên là các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, tuyên truyền viên, báo cáo viên cấp quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn.

Mục đích của Hội thi là nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp chính quyền về việc thực hiện cải cách hành chính nói chung và thực hiện “Năm kỷ cương hành chính 2017” nói riêng. Qua đó, sẽ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng thông tin, tuyên truyền cho đội ngũ tuyên truyền viên, báo cáo viên cấp cơ sở. Việc thông tin, tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp Nhân dân sẽ góp phần tăng cường sự đồng thuận, hài lòng của Nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp với việc thực hiện cải cách hành chính của Thành phố và với đội ngũ công chức, viên chức Thủ đô.

Hội thi diễn ra qua 2 vòng “Trả lời câu hỏi trắc nghiệm” và “Giành quyền trả lời câu hỏi trắc nghiệm”, sau đó tổng điểm 2 vòng này là căn cứ để chọn 6 đội có điểm cao nhất vào vòng thi thứ ba: Thi trình bày ý tưởng. Nội dung thi tập trung vào 4 nhóm: Chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật, chính sách của Nhà nước về cải cách hành chính; triển khai các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của Thành phố; thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc Thành phố; gương người tốt, việc tốt, sáng kiến trong thực hiện cải cách hành chính.

Kết thúc Hội thi, Ban tổ chức sẽ chọn ra 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 24 giải Khuyến khích, kèm theo Cờ lưu niệm cho các đội thi. Trong đó, đội giải Nhất được trao thưởng 7.000.000 đồng.

Phát biểu tại lễ khai mạc Hội thi, Giám đốc Sở Thông tin & Truyền thông Hà Nội Phan Lan Tú nhấn mạnh: Thông tin, tuyên truyền trực tiếp qua đội ngũ tuyên truyền viên, báo cáo viên cấp cơ sở được ghi nhận là một trong những loại hình thông tin cơ sở theo Quyết định số 52/2016/QĐ-TTg ngày 06/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế Thông tin cơ sở. Đây luôn được xem là hình thức tuyên truyền gần gũi, hiệu quả, có khả năng tương tác thực tế cao. Qua đó, người dân, tổ chức, doanh nghiệp không chỉ nắm bắt kịp thời chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước mà còn có thể thông qua đội ngũ tuyên truyền viên, báo cáo viên phản ánh những đề xuất, kiến nghị mang tính chất xây dựng đến chính quyền các cấp. Nhận thấy ý nghĩa và tầm quan trọng đó, lần đầu tiên, Sở Thông tin và Truyền thông phát động, tổ chức “Hội thi tuyên truyền viên, báo cáo viên về cải cách hành chính” và đã nhận được sự hưởng ứng, tham gia tích cực của các quận, huyện, thị xã.

“Hội thi được kỳ vọng không chỉ là lần tập dượt kiến thức về cải cách hành chính của cán bộ, công chức, viên chức tham gia các đội thi, mà còn là cơ hội để đội thi thể hiện những kinh nghiệm và kỹ năng tuyên truyền đến người dân, doanh nghiệp, cũng như đóng góp sáng kiến cải cách hành chính cho Thành phố”, bà Tú nói.

Theo kinhtedothi.vn

Cải cách hành chính, giảm chi phí chưa thể giúp doanh nghiệp Việt lớn lên

Các chuyên gia đều có nhận định chung tại Diễn đàn doanh nghiệp 2017 với chủ đề “Kiến tạo môi trường cho doanh nghiệp tư nhân phát triển” do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương (CIEM) tổ chức chiều nay 26/10 tại Hà Nội.

Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương Phan Đức Hiếu đánh giá, hiện nay, DN Việt Nam có 5 rào cản, khó khăn tác động đến hiệu quả kinh doanh và sự tồn tại của DN, đó là: gánh nặng pháp luật- chi phí và thời gian để tuân thủ pháp luật; rủi ro pháp lý; rào cản hay độ an toàn và bảo vệ tài sản trong kinh doanh (sở hữu trí tuệ); chính sách cạnh tranh kém và thứ 5 là nội tai của DN, quản trị DN yếu.

Đi vào cụ thể từng vấn đề ông Hiếu cho hay gánh nặng chi phí của DN ta vẫn còn cao. Hiện nay tất cả các Nghị quyết của Chính phủ mới tập trung giải quyết 1 yếu tố đó là cắt giảm thời gian chi phí DN. Còn lại rủi ro cho DN rất ít được nhắc đến. Ông Hiếu ví dụ một DN nhâp khẩu một lô thuốc đúng vào dịp xảy ra một dịch bệnh, nhưng không tiên liệu được trong thủ tục hành chính, DN dự liệu lô thuốc nhập khẩu dự chỉ 3 ngày được thông quan nhưng nếu thời gian quá đi DN có thể bị đối thủ bán trước và khi dịch hết thì chỉ chờ hết hạn.

Thứ ba, độ an toàn về mặt bảo vệ quyền tài sản của Việt Nam, VN đứng thứ 88/128,đặc biệt là bảo vệ quyền tác giả, sáng chế sản phẩm rất thấp, hàng giả, hàng nhái đáng báo động.

Liên quan đến chính sách cạnh tranh, “năm vừa rồi theo Báo cáo Năng lực Cạnh tranh Toàn cầu năng lực cạnh tranh của Việt Nam năng lực cạnh tranh tăng 5 bậc nhưng nhìn vào các chỉ số nhỏ như chống độc quyền và đảm bảo cạnh tranh chỉ số của ta rất thấp, xếp thứ 94/138 quốc gia có nghĩa thực thi cạnh tranh khái niệm cạnh tranh của ta còn khá mới mẻ”, ông Hiếu nhận xét. Về quản trị DN, Phó Viện trưởng CIEM cho hay, trong thẻ điểm quản trị ASEAN, Việt Nam rơi vào 35/100 điểm thấp hơn rất nhiều các nước trong khu vực.

Đồng quan điểm TS Võ Trí Thành nhận xét, tất cả những nỗ lực vừa qua của các Bộ ngành rất đáng khen ngợi, cắt giảm thủ tục hành chính nhưng cơ bản mới xử lý được 1 vấn đề trong kinh doanh là gia nhập thị trường còn các vấn đề khác như để hoạt động, tồn tại DN để DN thực sự lớn thì chưa ví như cạnh tranh rất kém, chế tài thực thi hợp đồng kinh doanh rất thấp, rút lui khỏi thị trường Việt Nam cũng rất thấp. DN Việt hiện nay đúng nghĩa lớn chưa có. Lớn phải có 3 điều thương hiệu toàn cầu, và theo như ông Thành trong khu vực còn khó, công nghệ sáng tạo rất thấp và cái thứ ba là phải chi phối được mạng phân phối thì cả 3 vấn đề này DN Việt rất kém và theo ông Thành vẫn còn rất nhiều dư địa để cải cách.

Ông Hoàng Quang Phòng – Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) khẳng đinh, chủ trương phát triển kinh tế tư nhân gắn liền với chủ trương phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Kinh tế tư nhân là chủ thể quan trọng nhất trong nền kinh tế thị trường hiện đại. “Mặc dù quy mô của khu vực tư nhân có thể khác nhau, song có một điều chắc chắn rằng, nếu không có khu vực kinh tế tư nhân thì sẽ không có nền kinh tế thị trường theo đúng nghĩa của nó” – ông Phòng nói.

Theo kinhtedothi.vn

Tuần tin cải cách hành chính từ ngày 16 đến ngày 22-10-2017

Báo cáo trước Quốc hội trong phiên họp toàn thể sáng 23-10, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho biết, 9 tháng đầu năm 2017, công tác cải cách hành chính tiếp tục được đẩy mạnh, đã giảm được 3% biên chế công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước, cắt bỏ, đơn giản hóa hơn 5.000 thủ tục hành chính. Cải cách hành chính góp phần làm cho tình hình kinh tế - xã hội nước ta tiếp tục chuyển biến tích cực và đạt được những kết quả quan trọng.

Giảm 3% biên chế hành chính, cắt bỏ, đơn giản hóa hơn 5.000 thủ tục

Báo cáo về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2017 tại Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho biết, về kinh tế, tăng trưởng GDP 9 tháng đạt 6,41%, ước cả năm đạt 6,7%, trong đó đáng chú ý là khu vực dịch vụ tăng 7,25%, cao nhất kể từ năm 2008. Giá tiêu dùng bình quân 9 tháng tăng 3,79%, ước cả năm khoảng 4%, lạm phát cơ bản khoảng 1,6%. Tín dụng 9 tháng tăng 12%. Tổng thu ngân sách nhà nước ước cả năm tăng 2,3% so với dự toán và tăng 10,1% so với năm 2016; bội chi 3,5% GDP, bằng mức Quốc hội thông qua… Trong 9 tháng đầu năm nay, cả nước có gần 94.000 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 15,4%; tổng vốn đăng ký tăng 43,5%; cùng đó có trên 21.000 doanh nghiệp hoạt động trở lại. Phần lớn doanh nghiệp đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh ổn định và ngày càng tốt hơn.

Về cải cách hành chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho biết, đến nay, đã cắt giảm, đơn giản hóa trên 5.000 thủ tục hành chính. Tiếp tục đẩy mạnh tinh giản biên chế, đã giảm được 3% biên chế công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước.

Bên cạnh đó, tập trung chỉ đạo, xử lý những sai phạm của cán bộ, công chức, viên chức trên tinh thần kiên quyết, khách quan, công khai minh bạch; cụ thể là đã xử lý nghiêm một số cán bộ lãnh đạo và công khai kết luận, tạo niềm tin trong nhân dân. Chú trọng công tác thanh tra, tập trung vào những lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực và các vụ việc gây bức xúc...

Với nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị, trong đó có công tác cải cách hành chính, dự báo cả năm 2017 có thể đạt và vượt toàn bộ 13 chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Lào Cai: Xây dựng chính quyền điện tử, hướng tới sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp

Năm 2016, tỉnh Lào Cai xếp thứ 3/63 tỉnh, thành phố về chỉ số hiện đại hóa hành chính, đứng đầu cả nước về sử dụng văn bản điện tử, xếp thứ 3/63 tỉnh thành về ứng dụng công nghệ thông tin trong nội bộ cơ quan nhà nước. Với sự chỉ đạo quyết liệt có trọng tâm, trọng điểm, kết quả phát triển công nghệ thông tin của tỉnh đã có sự bứt phá mạnh mẽ trong xây dựng chính quyền điện tử nhằm kết nối - tương tác với người dân theo phương châm "ở đâu có người dân, ở đó có chính quyền".

Nhiều năm trở lại đây, Lào Cai luôn là một trong những địa phương đi đầu cả nước về thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin. Năm 2017, Lào Cai cũng là một trong những tỉnh đầu tiên của cả nước triển khai có hiệu quả việc thuê dịch vụ công nghệ thông tin và triển khai sâu rộng đồng bộ 3 phần mềm chính quyền điện tử dùng chung liên thông trên cả 3 cấp tỉnh, huyện, xã và kết nối với Chính phủ. Hệ thống dịch vụ công trực tuyến của Lào Cai được tích hợp với hệ thống một cửa điện tử giúp công khai tiến độ giải quyết hồ sơ của người dân, doanh nghiệp với trung bình trên 80% hồ sơ thủ tục hành chính được trả trước thời hạn, 5% hồ sơ được xử lý đúng thời hạn trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến - một cửa điện tử. Ngoài ra, hệ thống được kết nối liên thông với hệ thống quản lý tiếp nhận, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam sẵn sàng tích hợp với hệ thống thanh toán trực tuyến của các ngân hàng.

Để nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, phục vụ người dân, doanh nghiệp, các cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã rà soát lựa chọn ưu tiên các thủ tục hành chính có tần suất giao dịch lớn để cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, tăng về số dịch vụ nhưng cũng đồng thời phải tăng về chất lượng sử dụng, tăng số lượng hồ sơ được tiếp nhận xử lý trực tuyến với trên 200 dịch vụ công trực tuyến mức 3, mức 4 tần suất sử dụng xử lý hồ sơ trực tuyến được sử dụng thường xuyên. Tại Sở Thông tin và truyền thông tỉnh Lào Cai, tỷ lệ này đạt trên 90%...

Ngoài ra, tỉnh Lào Cai đã bước đầu triển khai số hóa dữ liệu tạo nền tảng cho việc xây dựng các cơ sở dữ liệu dùng chung trọng điểm của tỉnh như cơ sở dữ liệu dân cư, đất đai, doanh nghiệp, an sinh xã hội... Triển khai hệ thống giám định bảo hiểm y tế trực tuyến qua mạng cho 193/193 điểm cơ sở y tế của tỉnh. Đồng thời, tỉnh khẩn trương chuẩn bị các điều kiện để phát triển một số ngành, lĩnh vực theo hướng thông minh như du lịch thông minh, y tế, giáo dục, quản lý môi trường và giao thông thông minh, triển khai hệ thống tương tác với nhân dân qua mạng xã hội.

Theo ông Đặng Xuân Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai, về tổng thể, tỉnh sẽ tiếp tục hoàn thiện chính quyền điện tử gắn kết với triển khai đô thị thông minh, ưu tiên phát triển 5 ngành, lĩnh vực trọng điểm của tỉnh giai đoạn 2017-2025 gồm: Du lịch, y tế, giáo dục, tài nguyên - môi trường, giao thông. Trung tâm điều hành của tỉnh hình thành tuân thủ kiến trúc chung, tăng khả năng kết nối liên thông tích hợp chia sẻ dữ liệu dùng chung, phục vụ tốt công tác dự báo, hoạch định chiến lược, đảm bảo tính tương tác kết nối giữa chính quyền với người dân trên nhiều phương thức, cung cấp dịch vụ công, tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận, khai thác thông tin chính thống mọi lúc mọi nơi, luôn hướng tới sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp...

Quảng Ninh: Nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công

Ông Ngô Quang Hưng, Phó Giám đốc Trung tâm Hành chính công tỉnh Quảng Ninh cho biết: Trung tâm vừa có văn bản yêu cầu Trung tâm Hành chính công các cấp và Bộ phận tiếp nhận, trả kết quả cấp xã thực hiện tốt công tác giải quyết thủ tục hành chính tại đơn vị theo hướng tạo thuận lợi nhất, trả kết quả nhanh nhất cho người dân và doanh nghiệp, hạn chế tối đa tình trạng giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính quá hạn.

Các đơn vị giải quyết thủ tục hành chính phải ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai tin nhắn tự động để thông báo tình trạng hồ sơ của người dân; tăng cường công khai, minh bạch, cập nhật các thông tin về thủ tục hành chính tại trụ sở và trên cổng thông tin điện tử thành phần.

Trung tâm Hành chính các cấp và Bộ phận tiếp nhận, trả kết quả cấp xã cần tăng cường khảo sát, lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với cơ quan, cán bộ, công chức, viên chức giải quyết thủ tục hành chính; tăng số lượng thủ tục hành chính được cung ứng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 (mức độ cho phép người sử dụng dịch vụ công khai báo, gửi hồ sơ thủ tục hành chính thông qua môi trường mạng; việc nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại trung tâm hành chính công - mức 3 hoặc được gửi trực tiếp, hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng - mức độ 4).

Trung tâm Hành chính công tỉnh yêu cầu các đơn vị cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát cán bộ công chức, viên chức thực hiện công việc, nhiệm vụ được giao, không để quá hạn, bỏ sót nhiệm vụ được phân công, không lợi dụng chức vụ, nhiệm vụ để gây nhũng nhiễu, phiền hà, trục lợi khi xử lý, giải quyết công việc liên quan đến người dân, doanh nghiệp.

Năm 2017, Quảng Ninh lấy chủ đề hành động là “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh”. Tính đến hết tháng 9-2017, các Trung tâm Hành chính công của tỉnh đã đưa được 1.622 thủ tục hành chính vào giải quyết tại trung tâm, trong đó cấp huyện, xã đã hoàn thành việc đưa 100% thủ tục hành chính vào giải quyết tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện, Bộ phận một tiếp nhận và trả kết quả cấp xã.

9 tháng năm 2017, Trung tâm Hành chính công tỉnh Quảng Ninh đã tiếp nhận mới 40.608 hồ sơ, trong đó 99,99% số hồ sơ được giải quyết đúng và trước thời hạn. Các Trung tâm Hành chính công các địa phương đã tiếp nhận mới 197.613 hồ sơ, đã giải quyết 98,2% số hồ sơ đúng và trước hạn. Nhìn chung, hồ sơ thủ tục hành chính tiếp nhận tại các trung tâm hành chính các cấp được các sở, ngành, địa phương tập trung giải quyết đảm bảo thời gian theo quy định.

Đắk Lắk: Góp phần thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính

Chiều 20-10, tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức lễ công bố khai trương “Hệ thống Dịch vụ hành chính công trực tuyến tích hợp một cửa liên thông tỉnh Đắk Lắk” nhằm góp phần thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính phục vụ tốt yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn.

Hiện nay, tỉnh Đắk Lắk đang đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ cao và tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính công của các cơ quan nhà nước trên một hệ thống liên thông, tích hợp toàn tỉnh theo lộ trình của Nghị quyết số 36a ngày 14-10-2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử. Tỉnh Đắk Lắk cũng tăng cường công tác truyền thông, nâng cao nhận thức trong từng cán bộ, công chức, viên chức, từng cơ quan, đơn vị các cấp, các ngành và người dân, tổ chức, doanh nghiệp về cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4. Tỉnh cũng thực hiện việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa điện tử liên thông, trực tuyến trên môi trường mạng, nâng cao hiệu quả, chất lượng cải cách hành chính, cải thiện chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.

Tỉnh Đắk Lắk cũng chỉ đạo thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục triển khai, thực hiện nghiêm túc việc công bố bộ thủ tục hành chính được cung cấp, tiếp nhận và giải quyết qua hệ thống dịch vụ hành chính công trực tuyến tích hợp một cửa điện tử liên thông; đồng thời đăng tải đầy đủ, kịp thời văn bản xin lỗi về việc trễ hạn thủ tục hành chính lên hệ thống iGate một cách công khai nhằm thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính phục vụ tốt yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn.

Nâng cao chất lượng cải cách hành chính, tạo đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội

Từ năm 2014, Tỉnh ủy Sóc Trăng đã có Nghị quyết về đẩy mạnh cải cách hành chính. Sau 3 năm thực hiện, công tác cải cách hành chính ở Sóc Trăng đang có chuyển biến tích cực, thủ tục hành chính ngày càng nhanh gọn, đơn giản, giảm bớt thời gian và chi phí cho người dân, doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Kết quả thực hiện cải cách hành chính của tỉnh cho thấy, 100% cơ quan hành chính nhà nước từ tỉnh đến huyện của Sóc Trăng được Bộ Nội vụ phê duyệt danh mục vị trí việc làm, cơ cấu tiêu chuẩn chức danh công chức theo ngạch. Trên 80% cá nhân, tổ chức hài lòng với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước và hài lòng với chất lượng cung cấp dịch vụ công trong lĩnh vực y tế, giáo dục…

Công tác cải cách hành chính của tỉnh chuyển biến tích cực thông qua việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian xử lý thủ tục hành chính. Điển hình, ngành Thuế đã cắt giảm 85 thủ tục hành chính, nhờ đó, thời gian thực hiện các thủ tục về thuế được cắt giảm từ 537 giờ/năm xuống còn 117 giờ/năm; giảm 8 lần khai và nộp thuế giá trị gia tăng; giảm 4 lần nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính. Đến nay, cơ bản các thủ tục hành chính về thuế được thực hiện bằng phương thức điện tử, toàn tỉnh có trên 98% doanh nghiệp đăng ký thực hiện khai thuế qua mạng và nộp tiền điện tử.

Hệ thống mạng nội bộ, kết nối Internet được triển khai tại tất cả các sở, ngành, đơn vị hành chính cấp huyện và gần 80% đơn vị hành chính cấp xã. 100% các sở, ban, ngành; 100% UBND cấp huyện đều có trang thông tin điện tử, tỷ lệ thủ tục hành chính được công khai trên các cổng thông tin điện tử đạt trên 70%.

Toàn tỉnh Sóc Trăng hiện có 107 cơ quan, địa phương được trang bị phần mềm một cửa điện tử. Tất cả các thủ tục hành chính đều được cung cấp tối thiểu ở mức độ 2; trong đó 49 thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 56 thủ tục hành chính ở mức độ 4. Toàn tỉnh cũng có 120 cơ quan hành chính nhà nước áp dụng và thực hiện công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008. Từ tỉnh đến cấp xã đều tham gia giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

Cũng nhờ cải cách thủ tục hành chính, nhiều vụ việc liên quan đến giấy tờ, thủ tục được rút ngắn như: Thủ tục làm giấy Chứng minh thư nhân dân cho người dân được rút ngắn còn 2 giờ; có thể hoàn thành việc cấp Giấy đăng ký kinh doanh trong một ngày…

Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh

Tỉnh Trà Vinh tập trung chỉ đạo các sở, ngành, địa phương xây dựng, thực hiện kế hoạch cải cách hành chính. Tỉnh phấn đấu rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, giảm tối thiểu 1/2 thời gian so với quy định của cơ quan có thẩm quyền; đồng thời tăng cường thực hiện liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho người dân, doanh nghiệp và nhà đầu tư, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

Ông Kim Ngọc Thái, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh cho biết, hiện nay, hầu hết các thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh đều được cắt giảm từ 1/4 -1/2 thời gian giải quyết so với quy định, trên 90% văn bản được trao đổi dưới dạng điện tử giữa các cơ quan nhà nước. Tuy nhiên, công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh thời gian qua vẫn tồn tại nhiều hạn chế. Kết quả chỉ số hành chính hàng năm không gia tăng về điểm số. Nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương chưa thực hiện tiếp nhận 100% thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Việc công khai thủ tục hành chính tại cơ quan và trên Trang thông tin điện tử chưa thực hiện đúng quy định…

Kết quả đánh giá, xếp hạng công tác cải cách hành chính năm 2016 của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh cho thấy, chỉ số cải cách hành chính năm 2016 của các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các địa phương chỉ ở mức tương đối, chưa có sự đột phá trong thực hiện nhiệm vụ. Một số nhiệm vụ cơ bản vẫn chưa hoàn thành như: Xây dựng các kế hoạch cải cách hành chính, tuyên truyền, kiểm tra… chưa đồng bộ theo lộ trình của tỉnh; chế độ thông tin, báo cáo chưa đầy đủ, kịp thời; việc thực hiện cơ chế một cửa chưa đồng nhất theo quy định, kết quả giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính còn trễ hạn…Từ đó đã ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính chung của tỉnh.

Theo tapchicongsan.org.vn