Chào mừng đến TRANG THÔNG TIN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH - Địa chỉ: 01 Trần Phú - TP Quy Nhơn - tỉnh Bình Định. Điện thoại: 056.3822294 - 08056011. Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
 

Thông tin cải cách Hành chính 14.07.2017

Cải cách hành chính để chính quyền gần dân

Tại Hội nghị sơ kết công tác cải cách hành chính (CCHC) nhà nước sáu tháng đầu năm 2017 và công bố Chỉ số CCHC của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố được Ban Chỉ đạo CCHC Chính phủ tổ chức ngày 30-5, Chỉ số CCHC của tỉnh Tuyên Quang năm 2016 đạt 77,28 điểm, xếp thứ 22 trong số 63 tỉnh, thành phố và tăng 27 bậc so với năm 2015. Đây là kết quả đáng khích lệ nhưng vẫn còn nhiều vấn đề phải cố gắng.

Xác định cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm

Trong giai đoạn 2011-2015, công tác CCHC của tỉnh Tuyên Quang được tiếp tục xác định là nhiệm vụ trọng tâm, là khâu đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Do đó, công tác chỉ đạo, điều hành về CCHC đã được Tỉnh ủy, UBND tỉnh thực hiện thông qua việc ban hành kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, kế hoạch, trong đó quy định rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, thời gian hoàn thành nhiệm vụ. Công tác kiểm tra CCHC được các cấp lãnh đạo chỉ đạo, quan tâm sâu sắc. Việc kiểm tra CCHC gắn với việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính đã góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị và mỗi cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện công tác CCHC, xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại. Kết quả thực hiện công tác CCHC được xác định là nội dung quan trọng để đánh giá, chấm điểm mức độ hoàn thành chức trách, nhiệm vụ của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị thông qua việc ban hành Quy định đánh giá thực hiện chức trách, nhiệm vụ của người đứng đầu; Ban hành Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá CCHC đối với các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; UBND huyện, thành phố; kết quả thực hiện các nội dung trong chương trình tổng thể CCHC được nâng cao như: cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính (TTHC), cải cách tổ chức bộ máy. Việc niêm yết công khai minh bạch các TTHC, kiểm soát chặt chẽ các TTHC gắn với đơn giản hóa TTHC đã tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp khi tham gia thực hiện TTHC. Việc ứng dụng có hiệu quả công nghệ thông tin vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước đã góp phần rút ngắn thời gian xử lý công việc, nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc, tính chuyên nghiệp cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Tuy nhiên, còn những tồn tại hạn chế, đó là: Việc thực hiện công tác CCHC, cải cách TTHC ở một số cơ quan, đơn vị còn mang tính hình thức; chưa thật sự tạo được bước đột phá mạnh mẽ; hoạt động của bộ phận một cửa chưa đồng bộ, hiệu quả. Công tác tuyên truyền CCHC chưa thật sự đạt hiệu quả cao; hình thức tuyên truyền chưa phong phú, đa dạng. Việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của một số đơn vị sự nghiệp còn chậm; việc ứng dụng công nghệ thông tin chưa bảo đảm về tiến độ theo kế hoạch của tỉnh; Công tác kiểm tra việc thực hiện CCHC tại cơ sở còn chưa thường xuyên; trang thiết bị làm việc ở cấp xã chưa đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa nền hành chính nhà nước. Nguyên nhân là do điều kiện kinh tế - xã hội của tỉnh chưa phát triển; kinh phí dành cho công tác CCHC chưa tương xứng với khối lượng công việc thực hiện; đội ngũ cán bộ, công chức làm nhiệm vụ tham mưu về công tác CCHC ở một số cơ quan, đơn vị chưa đáp ứng yêu cầu.

Chính vì vậy, năm 2016, Tuyên Quang đã có những hành động quyết liệt hơn từ việc ban hành các văn bản chỉ đạo, phân công trách nhiệm cụ thể thực hiện cho Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh về CCHC. Các cơ quan, đơn vị đã xây dựng kế hoạch năm, kế hoạch giai đoạn để tổ chức triển khai thực hiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác CCHC.

Thực hiện Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 28-4-2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016 và 2017, định hướng đến năm 2020; Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16-5-2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020; Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết số 17-NQ/TU lãnh đạo thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh giai đoạn 2016-2020, UBND tỉnh cũng đã ban hành, chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết.

Trước tiên, tỉnh đã công bố 861 TTHC (630 TTHC cấp tỉnh; 156 TTHC cấp huyện; 75 TTHC cấp xã) thuộc các lĩnh vực: Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư; Công thương; Tài nguyên và Môi trường; Lao động - Thương binh và Xã hội; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Tài chính; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ban Dân tộc; tiến hành rà soát quy định TTHC, đánh giá tác động TTHC: phê duyệt Phương án đơn giản hóa đối với 45 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh. Nội dung đề xuất chủ yếu tập trung vào việc cắt giảm thời gian giải quyết nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong quá trình tìm hiểu và thực hiện TTHC.

Tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân trong giải quyết thủ tục hành chính

Để tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân khi đến cơ quan nhà nước giải quyết TTHC, nâng cao năng lực Chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), tỉnh đã giao chỉ tiêu, nhiệm vụ cho các cơ quan thực hiện giảm tối thiểu 30% thời gian doanh nghiệp và người dân thực hiện các thủ tục hành chính. Đến nay đã có 580 TTHC của các sở, ban, ngành cấp tỉnh; 378 TTHC của UBND huyện, thành phố thực hiện giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính cơ bản đạt mức hơn 30%, đặc biệt có những thủ tục giảm từ 50% đến 83 % thời gian giải quyết so quy định như: lĩnh vực tư pháp giảm bình quân từ 40% đến 70%, lĩnh vực đất đai giảm từ 30% đến 59,3%, lĩnh vực đầu tư kinh doanh giảm từ 30% đến 50%; lĩnh vực đấu thầu cấp huyện giảm từ 50% đến 83%. Các cơ quan, đơn vị đã thực hiện niêm yết công khai đầy đủ các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, trên Trang thông tin điện tử. Thực hiện nhập, đề nghị công khai TTHC trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC theo quy định. Tất cả các cơ quan, đơn vị đã thực hiện nghiêm việc công khai địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính tại trụ sở làm việc, trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh để tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức.

Các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện, cấp xã đã tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, kết quả: 100% các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh có giải quyết công việc liên quan trực tiếp tới cá nhân, tổ chức; các huyện, thành phố, các xã, phường, thị trấn thực hiện giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông. Phòng làm việc của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của các cơ quan, đơn vị được bố trí trang thiết bị cần thiết để phục vụ công việc, như: máy vi tính, máy in, điện thoại cố định, bàn ghế, sổ sách, nơi ngồi chờ của công dân; bảng niêm yết công khai quy trình giải quyết công việc, thủ tục hành chính, giấy tờ, hồ sơ tạo thuận lợi cho cá nhân, tổ chức đến giao dịch. Đội ngũ cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả từ tỉnh đến cơ sở được bố trí bảo đảm số lượng, trình độ, năng lực; có phẩm chất đạo đức tốt; tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại được tổ chức tại hai đơn vị (UBND thành phố Tuyên Quang, Sở Kế hoạch và Đầu tư). Năm 2016, UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch xây dựng hai Trung tâm hành chính công cấp huyện tại UBND thành phố Tuyên Quang và UBND huyện Chiêm Hóa; UBND huyện Sơn Dương xây dựng bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại. Các cơ quan, đơn vị được trang bị cơ sở vật chất bảo đảm thực hiện có hiệu quả việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý, nâng cao chất lượng công tác chuyên môn, nghiệp vụ; ứng dụng tin học vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước đã có bước cải tiến, như việc thực hiện quản lý hồ sơ, điều hành, soạn thảo, góp ý, chỉnh sửa văn bản... thông qua hệ thống mạng LAN, trang thông tin điện tử, hộp thư điện tử, đã góp phần tiết kiệm việc in ấn tài liệu, văn bản, giảm mạnh giấy tờ hành chính.

Bám sát Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 8-11-2011 của Chính phủ; Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 4-2-2016 của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2016- 2020, Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 26-3-2014 về đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh. Tỉnh Tuyên Quang tập trung nâng cao chất lượng công tác xây dựng, ban hành, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật. Tăng cường công tác kiểm soát TTHC; đẩy mạnh việc thực hiện cải cách, đơn giản hóa TTHC, nhất là các TTHC liên quan đến người dân và doanh nghiệp; thực hiện giảm ít nhất 30% thời gian thực hiện thủ tục hành chính theo Kế hoạch số 41/KH-UBND. Thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh; nhân rộng bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp huyện. Rà soát, bổ sung, hoàn thiện các quy định về quản lý cán bộ, công chức, viên chức, nhất là việc đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao; tổ chức tốt công tác tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức theo chức danh và vị trí làm việc. Thực hiện tinh giản biên chế trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, thực hiện tốt chính sách thu hút nguồn nhân lực có trình độ cao, nâng cao chất lượng, năng lực và tính chuyên nghiệp của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Tổ chức kiểm tra các nội dung về CCHC. Thực hiện bộ chỉ số theo dõi, đánh giá CCHC cấp tỉnh. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong thực hiện công tác CCHC. Rà soát, theo dõi những hạn chế trong Chỉ số CCHC hằng năm của tỉnh, từ đó có các giải pháp khắc phục để nâng cao chỉ số CCHC của tỉnh, đặc biệt các lĩnh vực, tiêu chí có điểm số thấp. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về CCHC nhà nước để nâng cao nhận thức cho đảng viên, cán bộ, công chức về công tác CCHC, nâng cao ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương, nhận thức rõ CCHC là một trong những nhiệm vụ quan trọng, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Theo nhandan.com.vn

Tham khảo kinh nghiệm cải cách hành chính của Nhật Bản

Ngày 11-7, tại Hà Nội, Ban Tổ chức T.Ư phối hợp Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) tổ chức buổi thuyết trình trực tuyến kinh nghiệm của Nhật Bản về cải cách hành chính tổ chức bộ máy chính quyền trung ương và chính quyền địa phương. Tham dự, có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Phạm Minh Chính, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư; Nguyễn Thiện Nhân, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh; cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành ở T.Ư và địa phương.

Mục đích của buổi thuyết trình nhằm trao đổi, tham khảo một số kinh nghiệm của Nhật Bản về cải cách hành chính tổ chức bộ máy của chính quyền trung ương và chính quyền địa phương, phục vụ việc nghiên cứu, xây dựng Đề án trình Hội nghị T.Ư 6 (khóa XII) về:

“Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

Tại đây, các giáo sư hàng đầu của Nhật Bản đã giới thiệu hệ thống chính sách và cơ cấu, tổ chức bộ máy chính quyền trung ương; yêu cầu thực tiễn và tiến trình cải cách hành chính của Chính phủ; kinh nghiệm của Nhật Bản về đổi mới doanh nghiệp nhà nước, những vấn đề đặt ra… Về cơ cấu, tổ chức chính quyền địa phương, các giáo sư Nhật Bản giới thiệu hệ thống chính quyền, chức năng nhiệm vụ, cải cách phân cấp, những nghiên cứu so sánh về quản lý tại địa phương, phát triển nguồn nhân lực tại chính quyền địa phương…

Các đại biểu cũng thảo luận, trao đổi chung quanh những quy định của Nhật Bản về đánh giá cán bộ, công chức, kinh nghiệm duy trì đạo đức công vụ, hiệu quả cải cách hành chính đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; giải pháp tinh giản bộ máy, biên chế của Nhật Bản và mối quan hệ giữa các tổ chức trong bộ máy chính quyền trung ương và địa phương…

Theo nhandan.com.vn

Bộ GD&ĐT không ngừng cải thiện cải cách hành chính

Ngày 11/7, Đoàn công tác của Ban chỉ đạo Cải cách hành chính (CCHC) của Chính phủ đã có buổi làm việc tại Bộ GD&ĐT về công tác CCHC trong thời gian qua.

Ông Lê Vĩnh Tân – Ủy viên T.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ - Phó trưởng Ban thường trực đã chủ trì buổi làm việc. Ông Phùng Xuân Nhạ, Ủy viên T.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT cùng chủ trì buổi làm việc.

Trong thời gian qua, các hoạt động CCHC của Bộ GD&ĐT được chú trọng thực hiện nghiêm túc, bám sát nội dung kế hoạch, các nhiệm vụ được BCĐ của Chính phủ đề ra. Công tác cải cách thể chế được triển khai đúng quy định, công tác cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước được quan tâm, Bộ đã rà soát sửa đổi chức năng nhiệm vụ cho phù hợp với thực tiễn, có nhiều giải pháp đồng bộ bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức toàn ngành; việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Bộ được quan tâm và có bước phát triển mạnh mẽ….

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ khẳng định, quan điểm của Bộ GD&ĐT không phải là xếp hạng CCHC cao hay thấp mà là thông qua đó để thấy được những điểm gì mà Bộ cần phải tiếp tục phấn đấu vươn lên. Chính vì vậy Bộ coi đây như là công tác kiểm định chất lượng, qua đánh giá mới thấy được Bộ còn yếu chỗ nào trong CCHC để khắc phục những hạn chế.

Chính vì vậy qua buổi làm việc này, những góp ý của BCĐ sẽ Bộ GD&ĐT tập trung chỉ đạo thực hiện để công tác CCHC của Bộ GD&ĐT trong thời gian tới có những bước đi đúng hướng, kiên quyết khắc phục những hạn chế theo tinh thần cải cách của Chính phủ để phục vụ đắc lực công tác quản lý nhà nước của ngành.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân đề nghị Bộ GD&ĐT chỉ đạo cơ quan thường trực CCHC đánh giá, rút kinh nghiệm về chỉ số xếp hạng để cải thiện những hoạt động CCHC, nâng điểm số CCHC của Bộ. Đồng thời Bộ GD&ĐT cần tiếp tục đẩy mạnh phân cấp quản lý theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Nghiên cứu công tác quản lý từ phí và giá để đảm bảo các đơn vị sự nghiệp công lập có thể hoạch toán được đầu vào nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ công. Từng bước xóa bỏ bao cấp trong đơn vị sự nghiệp, tiến tới cấp phát kinh phí theo đơn đặt hàng của nhà nước. Trong việc xây dựng cơ chế chính sách cần có sự bình đẳng giữa các đơn vị công và tư để có chất lượng dịch vụ công, tư cao ngang bằng nhau. Cuối cùng là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động…

Theo giaoducthoidai.vn

Kiến trúc chính phủ điện tử nhằm giảm hao phí cho xã hội

Tại Hội thảo góp ý Dự án Luật Hành chính công vừa diễn ra, các điều khoản về thủ tục hành chính công, vấn đề cải cách hành chính và kiến trúc chính phủ điện tử được đại biểu Quốc hội Trần Thị Quốc Khánh - Trưởng ban soạn thảo dự án đặc biệt nhấn mạnh.  

Phát biểu tại hội thảo, đại biểu Trần Thị Quốc Khánh cho rằng: “Vấn đề thủ tục hành chính đang là vấn đề nhức nhối và được dư luận xã hội quan tâm. Vì thế Ban soạn thảo dự án Luật Hành chính công cũng lựa chọn lĩnh vực này để bàn bạc và đưa ra những quy định cụ thể. Từ đó thủ tục hành chính phải quản lý hết sức chặt chẽ. Các cơ quan quản lý hành chính cần soi chiếu để luật về thủ tục hành chính ở các điều luật không bị vênh nhau, phải có những quy định chung nhất. Sau đó phải có sự kiểm soát, công khai thủ tục hành chính công và đánh giá vấn đề thủ tục hành chính công đạt những hiệu quả cụ thể như thế nào.”

Cũng trong khuôn khổ hội thảo, nhiều chuyên gia đã chỉ ra những hạn chế trong quản lý hành chính hiện nay. Ông Lê Hồng Sơn - nguyên Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản của Bộ Tư pháp - cho biết: Bản chất của chính phủ điện tử là phương pháp, cách thức hoạt động của các cơ quan Nhà nước ở trung ương và địa phương sử dụng hệ thống công nghệ thông tin và viễn thông để giải quyết công việc thuộc thẩm quyền trong mối quan hệ với công dân, doanh nghiệp và cơ quan, tổ chức khác, tạo sự minh bạch, công khai, thuận tiện, nâng cao hiệu quả quản lý, tiết giảm chi phí và hạn chế tham nhũng. Tuy nhiên, chính phủ điện tử chưa hoàn thành được sứ mệnh của mình và còn rất nhiều hạn chế.

Đại biểu Trần Thị Quốc Khánh cũng bày tỏ quan điểm tương đồng: “Cải cách hành chính mà không gắn với công nghệ thông tin thì rất khó khăn. Nhiều năm qua, cải cách hành chính tốn rất nhiều tiền. Từ năm 2001 đến nay, chương trình tổng thể cải cách hành chính rất tốn kém nhưng người dân vẫn kêu ca không cải cách triệt để. Vừa rồi chúng tôi đi khảo sát mới nhận ra được lỗ hổng và hạn chế. Đó là bởi vì mỗi bộ ngành hay địa phương ứng dụng công nghệ thông tin nhưng không liên kết với bộ ngành khác. Để người dân không cần mang giấy tờ đến các cơ quan nhà nước quá nhiều lần. Chúng ta đang xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia. Chúng tôi có các chuyên gia về công nghệ thông tin và đang xây dựng khung kiến trúc chính phủ điện tử, từ nay trở đi xây dựng hạ tầng dùng chung, có sự kết nối liên thông và đồng bộ”.

Theo dự thảo Luật Hành chính công, kiến trúc chính phủ điện tử là thiết kế tổng thể chính phủ điện tử nhằm quản lý, phát triển chính phủ điện tử thống nhất, tối ưu, hiệu quả, bảo đảm kết nối liên thông các hạ tầng thông tin, tránh trùng lặp. Kiến trúc chính phủ điện tử bao gồm khung kiến trúc chính phủ điện tử Việt Nam, kiến trúc chính phủ điện tử cấp bộ, kiến trúc chính quyền điện tử cấp tỉnh. Việc đầu tư, xây dựng chính phủ điện tử phải tuân thủ kiến trúc chính phủ điện tử.

“Lần này, chúng tôi đề xuất để đồng bộ quốc gia, chúng ta có mơ ước để việc làm thủ tục hành chính không phải mang một lô một lốc giấy tờ đến cơ quan hành chính mà chỉ cần một mã số định danh công dân để giải quyết. Tuy nhiên, chúng ta vẫn đang phải chờ đợi hoàn thiện việc xây dựng cơ sỡ dữ liệu dân cư quốc gia vào năm 2020. Sau khi hoàn thành sẽ thực hiện các thủ tục hành chính tập trung, tiết kiệm” -đại biểu Trần Thị Quốc Khánh cho biết thêm.

Theo laodong.com.vn

TP Hồ Chí Minh thu hút đầu tư khoảng 384 triệu USD vào KCX – KCN

Các Khu công nghiệp – Khu chế xuất (KCX – KCN) trên địa bàn TP Hồ Chí Minh 6 tháng đầu năm đã thu hút đầu tư khoảng 384 triệu USD, tăng 39% so với cùng kỳ năm ngoái và giới thiệu hàng ngàn việc làm cho người lao động nhờ cải cách hành chính, nâng cấp cơ sở hạ tầng...

Đó là thông tin được Ban quản lý KCN – KCX TP Hồ Chí Minh cho biết trong buổi họp thông tin hoạt động 6 tháng đầu năm và chương trình, kế hoạch 6 tháng cuối năm 2017 diễn ra vào ngày 14/7.

Theo đó, thu hút đầu tư nước ngoài đạt khoảng 160 triệu USD (tăng 24% so với cùng kì năm ngoái), thu hút đầu tư trong nước đạt khoảng 4.984 tỷ đồng (tăng 53% so với cùng kì năm ngoái). Những nhà đầu tư nước ngoài đang đầu tư mạnh vào KCX –KCN TP Hồ Chí Minh là Hàn Quốc (chiếm 55 % với 3 dự án lớn có giá trị 50 triệu USD), Đài Loan và Nhật Bản. Việc thu hút đầu tư vẫn tập trung ở các ngành như: thực phẩm, phụ trợ dệt may, dịch vụ, cơ khí…

Ông Nguyễn Tấn Phước, Phó trưởng Ban quản lý KCX- KCN TP Hồ Chí Minh, cho biết sở dĩ thu hút đầu vào KCX- KCN tăng trong thời gian qua và đạt hiệu quả trước hết là do Ban quản lý KCN – KCX đã phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục nâng cấp hoàn thiện cơ sở hạ tầng trong KCN - KCX. Ngoài ra, đơn vị còn kết hợp với Sở Giao thông Vận tải TP Hồ Chí Minh kết nối hạ tầng bên trong và bên ngoài của các KCX- KCN để phục vụ vận chuyển hàng hóa về các cảng biển, hàng không, các tỉnh thuận lợi nhất.

Đơn vị cũng tiếp tục tập trung cải cách thủ tục hành chính đã giảm thời gian giải quyết các thủ tục hành chính xuống còn 20 - 50%. Trong việc cấp giấy chứng nhận kinh doanh, giấy phép đầu tư đã thực hiện một cửa để tạo điều kiện cho doanh nghiệp, theo đó doanh nghiệp chỉ cần đến 1 đơn vị có thể giải quyết các thủ tục hành chính này…

Trong 6 tháng đầu năm 2017, tại KCN – KCX TP Hồ Chí Minh có khoảng 68 ha diện tích đất được cho thuê (tăng 1,7 lần so với cùng kì năm 2016), diện tích nhà xưởng cho thuê đạt khoảng 59.729 m2 (tăng 2,5 lần so với cùng kì năm ngoái).

Cũng trong 6 tháng đầu năm, KCN – KCX TP Hồ Chí Minh đã giới thiệu 2.919 lao động, trong đó trúng tuyển 1.172 lao động. Hiện tổng số lao động đang làm việc trong KCN - KCX TP Hồ Chí Minh là 285.921 người, tăng 1.452 người so với cùng kì năm 2016, trong đó lao động nước ngoài là 2.660 người, tăng 17% so với cùng kì.

Theo baotintuc.vn

Quản lý TTTT góp phần xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo

Bộ trưởng TT&TT Trương Minh Tuấn nhấn mạnh, công tác QLNN trên các lĩnh vực TTTT được duy trì tốt, góp phần xây dựng Chính phủ và hệ thống hành chính liêm chính, kiến tạo, hành động, phục vụ nhân dân và DN.

Sáng nay, Bộ TT&TT tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2017.

Tại hội nghị, Bộ trưởng TT&TT Trương Minh Tuấn đánh giá, trong 6 tháng đầu năm, ngành TTTT đã có nhiều chuyển biến đáng mừng.

"Công tác QLNN trên các lĩnh vực TTTT tiếp tục được duy trì tốt, góp phần xây dựng Chính phủ và hệ thống hành chính liêm chính, kiến tạo, hành động, phục vụ nhân dân và DN.

Hoạt động sản xuất, kinh doanh của các DN trong ngành ổn định, góp phần vào tăng trưởng chung của nền kinh tế, kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững an ninh, quốc phòng, trật tự an toàn xã hội", Bộ trưởng nói.

Theo Bộ trưởng, công tác tuyên truyền, quản lý các cơ quan báo chí tại các điểm nóng ở một số địa phương trên cả nước, các thông tin, diễn biến phức tạp liên quan đến các mặt đời sống, kinh tế, xã hội, chính trị,... đã được Bộ TT&TT thực hiện quyết liệt, hiệu quả.

Ngoài ra, việc hàng loạt cơ quan báo chí, phóng viên sai phạm tại cả TƯ và địa phương trong những tháng đầu năm được xử lý nghiêm đã thể hiện phần nào sự cố gắng của Bộ TT&TT trong việc làm lành mạnh hóa lĩnh vực báo chí tại Việt Nam.

Bộ trưởng Trương Minh Tuấn nhận xét, các cơ quan thông tấn, báo chí và hệ thống thông tin cơ sở, thông tin đối ngoại đã thông tin, tuyên truyền tốt, phản ánh đầy đủ, chính xác và kịp thời quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước và công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ; công tác bảo vệ chủ quyền biên giới, biển, đảo....

Còn tình trạng báo chí vòi vĩnh, ăn tiền DN

Tuy nhiên, Bộ trưởng cũng chỉ ra một số hạn chế trong công tác như tình trạng báo chí bị thương mại hóa với việc đăng tải thông tin, hình ảnh giật gân, câu khách, thiếu văn hóa, thiếu nhân văn và phản giáo dục.

"Tình trạng báo chí vòi vĩnh, ăn tiền DN, đánh đấm hội đồng, lên đồng tập thể chưa có dấu hiệu giảm. Bộ đã có văn bản nhắc nhở.

Một số cơ quan báo chí và nhà báo vi phạm pháp luật, trái đạo đức nghề nghiệp gây tác hại xấu đến vai trò, uy tín của người làm báo chân chính, làm suy giảm lòng tin của công chúng với báo chí", Bộ trưởng nhấn mạnh.

Theo Bộ trưởng, nhiều trang thông tin điện tử có bài viết, clip mang tính chất tuyên truyền, cổ xúy, đưa thông tin không phù hợp với thuần phong, mỹ tục Việt Nam. Những sai phạm đó cũng chưa được xử lý kịp thời, nghiêm minh.

Đồng thời, các hành vi vi phạm trên mạng xã hội ngày càng tinh vi, với hình thức thay đổi liên tục, khó phát hiện...

Xử nghiêm các hành vi sai phạm

Nói về nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; sự chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng. Tăng cường phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm, cải cách hành chính và đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong thực thi nhiệm vụ.

Bộ trưởng yêu cầu tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các cơ quan thông tấn, báo chí, hoạt động thông tin cơ sở, thông tin đối ngoại. Tiếp tục làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, nhất là việc triển khai thực hiện kế hoạch KTXH 5 năm giai đoạn 2016-2020, công tác đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo; đấu tranh chống lại các thông tin xuyên tạc, chống phá từ các thế lực thù địch.

Bên cạnh đó, tiếp tục chấn chỉnh, xử lý các hành vi vi phạm quy định của Luật Báo chí. 6 tháng cuối năm phải quản lý chặt chẽ các trang thông tin điện tử, mạng xã hội, tăng cường công tác quản lý nhà nước về vấn đề bản quyền, đặc biệt đối với bản quyền các chương trình truyền hình.

Ngoài ra, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương tăng cường thanh tra, kiểm tra xử lý nghiêm các hành vi sai phạm trên tất cả các lĩnh vực TTTT, đặc biệt là lĩnh vực báo chí, xuất bản, viễn thông, thông tin điện tử, Internet.

"Tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh xử lý các cơ quan báo chí xa rời tôn chỉ mục đích. Cục Báo chí, Cục PTTH&TTĐT, Thanh tra Bộ phối hợp với các Sở TT&TT kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động của các văn phòng đại diện, phóng viên thường trú của các cơ quan báo chí.

Tăng cường nhất là với các trang thông tin điện tử tổng hợp có nhiều sai phạm, kiên quyết xử phạt nghiêm, rút giấy phép", Bộ trưởng yêu cầu.

Theo vietnamnet.vn